Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình mapple

Được đăng lên bởi Bui Hien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tổng quan về 1 ứng dụng Maplet
Một ứng dụng Maplet là 1 giao diện đồ họa mà người dùng có thể :
- Tính toán
không cần dùng những trang
- Giải phương trình
worksheet của Maple
- Vẽ đồ thị
- …
Tạo 1 ứng dụng Maplet :
Có 2 cách tạo ra 1 ứng dụng Maplet :
- Dùng gói Maplets
- Dùng Maplet Builder
Trong phần này, chúng ta chỉ tìm hiểu cách tạo 1 ứng dụng Maplet bằng Maplet Builder
Định nghĩa Maplet Builder :
Maplet Builder là 1 giao diện đồ họa nơi mà ta có thể tạo ra những ứng dụng Maplet 1
cách dễ dàng ( so với dùng gói Maplets )
Chức năng của Maplet Builder :
- Bố trí 1 ứng dụng Maplet bằng cách kéo và thả các elements
- Thiết lập các hoạt động cho các elements.
Giao diện Maplet Builder:
Giao diện Maplet Builder có thể chia thành 4 phần :
- Palette Pane : nơi chứa các bảng element của Maplet. Gồm có 7 bảng: Body, Dialog,
Menu, ToolBar, Other, Layout, Command.
Lưu ý : để biết tên của element nào thì ta chỉ cần rà chuột lên biểu tượng của element
đó)
-

Layout Pane : là nơi bố trí 1 ứng dụng Maplet
Command Pane : là nơi hiển thị danh mục các hoạt động của các elements
Properties Pane : là nơi cho phép ta thiết lập các thuộc tính cho các elements.

Hình vẽ :

Thuộc tính của các elements :
- 1 element sẽ có nhiều kiểu thuộc tính khác nhau
- Các elements khác nhau có thể có cùng hoặc khác số kiểu thuộc tính
- Các kiểu thuộc tính của các elements khác nhau có thể giống hoặc khác nhau
Ví dụ :

Element Label

Element Button

Bố trí 1 ứng dụng Maplet :
- 1 ứng dụng Maplet được trình bày trong 1 khung chính.
- Khung chính có thể được chia làm nhiều khung con ngang hoặc dọc.
- Mỗi khung con có thể được chia làm nhiều khung con ngang hoặc dọc nữa.
Ví dụ :

Khung chính được chia làm 3 khung con ngang. Khung con đầu tiên được chia thành 3
khung con dọc

Thiết lập số khung con cho 1 khung :
1. Chọn khung cần thiết lập
2. Nhập số khung con ngang vào numrows, số khung con dọc vào numcolumns
trong Properties Pane
(Lưu ý : 1 khung nếu có khung con dọc thì sẽ không có khung con ngang và ngược lại
)
Ví dụ :

Chèn các elements vào Layout Pane:
1.Chọn element cần chèn
2.Kéo element đó vào vị trí cần chèn trong Layout Pane.
Lưu ý: chỉ có thể chèn các elements từ các bảng Body, ToolBar và Layout vào Layout
Pane
Thêm các elements vào Command Pane :
1. Chọn element cần chèn
2. Kéo elelment đó vào Command Pane

Lưu ý : chỉ có thể chèn các elements từ các bảng Dialog , Menu, Other và Command vào
Command Pane

...
Tổng quan về 1 ứng dụng Maplet
Một ứng dụng Maplet là 1 giao diện đồ họa mà người dùng có thể :
- Tính toán
- Giải phương trình
- Vẽ đồ thị
-
Tạo 1 ứng dụng Maplet :
Có 2 cách tạo ra 1 ứng dụng Maplet :
- Dùng gói Maplets
- Dùng Maplet Builder
Trong phần này, chúng ta chỉ tìm hiểu cách tạo 1 ứng dụng Maplet bằng Maplet Builder
Định nghĩa Maplet Builder :
Maplet Builder là 1 giao diện đồ họa nơi mà ta có thể tạo ra những ứng dụng Maplet 1
cách dễ dàng ( so với dùng gói Maplets )
Chức năng của Maplet Builder :
- Bố trí 1 ứng dụng Maplet bằng cách kéo và thả các elements
- Thiết lập các hoạt động cho các elements.
Giao diện Maplet Builder:
Giao diện Maplet Builder có thể chia thành 4 phần :
- Palette Pane : nơi chứa các bảng element của Maplet. Gồm có 7 bảng: Body, Dialog,
Menu, ToolBar, Other, Layout, Command.
Lưu ý : để biết tên của element nào thì ta chỉ cần rà chuột lên biểu tượng của element
đó)
- Layout Pane : là nơi bố trí 1 ứng dụng Maplet
- Command Pane : là nơi hiển thị danh mục các hoạt động của các elements
- Properties Pane : là nơi cho phép ta thiết lập các thuộc tính cho các elements.
Hình vẽ :
không cần dùng những trang
worksheet của Maple
giáo trình mapple - Trang 2
giáo trình mapple - Người đăng: Bui Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giáo trình mapple 9 10 468