Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình matlab

Được đăng lên bởi huynhdinh153
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Tín hiệu và hệ thống

“Đó là một bước nhỏ của một con người nhưng là một bước tiến lớn của loài người.” Với
những từ nổi tiếng đó, phi hành gia Neil Amstrong đã bước từ tàu đổ bộ mặt trăng xuống bề mặt
mặt trăng để trở thành người đầu tiên bước lên mặt trăng. Những từ đó, cùng với hình ảnh video
của Neil Amstrong bước xuống mặt trăng được truyền như là tín hiệu điện được truyền qua đường
truyền thể hiện trên Hình 1.1. Ta gọi đường truyền đó là một hệ giao tiếp. Chức năng của hệ đó là
gửi dữ liệu âm thanh và video từ tàu đổ bộ mặt trăng về hệ thống tivi ở nhà. Các thành phần hệ
thống phục vụ việc nhận, xử lý và truyền tín hiệu bao gồm module chỉ thị, điều khiển nhiệm vụ,
v…v. Hệ giao tiếp là một phần của hệ khám phá mặt trăng lớn hơn. Hệ thống này bao gồm thiết bị
đổ bộ, các động cơ module điều khiển, và thiết bị điều khiển đổ bộ mặt trăng.
Hình 1.1:
Hệ thống giao tiếp khám phá
mặt trăng

Điều khiển
nhiệm vụ

module
chỉ thị
Mạng TV
Trạm TV

Chúng ta sử dụng các từ “tín hiệu” và “hệ thống” trong việc mô tả giao tiếp khám phá mặt
trăng. Những từ này được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, kinh tế, chăm
sóc sức khỏe, chính trị. Ví dụ, nhật báo buổi sáng có thể chứa những câu chuyện về một hệ thống
tivi độ phân giải cao, một hệ thống vận chuyển đường sắt, hoặc một hệ thống chăm sóc sức khỏe
quốc gia. Một kỹ sư có thể phân tích một phần thiết bị hoặc một tập các thiết bị bằng cách xem
xét nó như một hệ thống và phân tích các ảnh hưởng của nó với tín hiệu. Vì vậy, người kỹ sư phải
quen thuộc với các khái niệm tín hiệu và hệ thống, và có khả năng phân tích các hệ thống và tín
hiệu bất kì nào đó.
Cuốn sách này được dùng để trình bày sự phát triển các kỹ thuật toán học hữu dụng trong
việc phân tích tín hiệu và hệ thống. Để bắt đầu, chúng ta sẽ sử dụng các ví dụ trong chương giới
thiệu để minh họa việc xác định các khái niệm “tín hiệu” và “hệ thống”. Chúng ta cũng xác định

1

và thảo luận khái niệm các mô hình toán học của tín hiệu và hệ thống. Ta cần các mô hình này để
phân tích tín hiệu và hệ thống định lượng. Hơn nữa, chúng ta sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa các tín
hiệu và hệ thống liên tục và rời rạc theo thời gian. Các khái niệm cơ bản xác định ở đây là cơ sở
để xây dựng các kỹ thuật cho việc phân tích các tín hiệu và hệ thống liên tục và rời rạc theo thời
gian.

1.1 Các khái niệm cơ bản
Chúng ta sử dụng các ví dụ để đưa ra khái niệm về tín hiệu và hệ thống bằng cách minh
họa. Trong ví dụ đầu tiên, một kỹ sư điện đang phân tích một mạng đ...
1
1 Tín hiệu và hệ thống
“Đó là một bước nhỏ của một con người nhưng là một bước tiến lớn của loài người.” Với
những từ nổi tiếng đó, phi hành gia Neil Amstrong đã bước từ tàu đổ bộ mặt trăng xuống bề mặt
mặt trăng để trở thành người đầu tiên bước lên mặt trăng. Những từ đó, cùng với hình ảnh video
của Neil Amstrong bước xuống mặt trăng được truyền như là tín hiệu điện được truyền qua đường
truyền thể hiện trên Hình 1.1. Ta gọi đường truyền đó là một hệ giao tiếp. Chức năng của hệ đó
gửi dữ liệu âm thanh video từ u đổ bộ mặt trăng về hệ thống tivi nhà. Các thành phần hệ
thống phục vụ việc nhận, xử truyền tín hiệu bao gồm module chỉ thị, điều khiển nhiệm vụ,
v…v. Hệ giao tiếp là một phần của hệ khám phá mặt trăng lớn hơn. Hệ thống này bao gồm thiết bị
đổ bộ, các động cơ module điều khiển, và thiết bị điều khiển đổ bộ mặt trăng.
Chúng ta sử dụng các từ “tín hiệu” và “hệ thống” trong việc mô tả giao tiếp khám phá mặt
trăng. Những từ này được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, kinh tế, chăm
sóc sức khỏe, chính trị. Ví dụ, nhật báo buổi sáng thể chứa những câu chuyện về một hệ thống
tivi độ phân giải cao, một hệ thống vận chuyển đường sắt, hoặc một hệ thống chăm sóc sức khỏe
quốc gia. Một kỹ thể phân tích một phần thiết bị hoặc một tập các thiết bị bằng cách xem
xét nó như một hệ thống và phân tích các ảnh hưởng của nó với tín hiệu. Vì vậy, người kỹ sư phải
quen thuộc với các khái niệm tín hiệu hệ thống, khả năng phân tích các hệ thống tín
hiệu bất kì nào đó.
Cuốn sách này được dùng để trình bày sự phát triển các kỹ thuật toán học hữu dụng trong
việc phân tích tín hiệu hệ thống. Để bắt đầu, chúng ta sẽ sử dụng các dụ trong chương giới
thiệu để minh họa việc xác định các khái niệm “tín hiệu” “hệ thống”. Chúng ta cũng xác định
Hình 1.1:
Hệ thống giao tiếp khám phá
mặt trăng
module
chỉ thị
Điều khiển
nhiệm vụ
Mạng TV
Trạm TV
Giáo trình matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình matlab - Người đăng: huynhdinh153
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo trình matlab 9 10 754