Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ Ts.Dương Việt Dũng

Được đăng lên bởi Too Ro
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ TS .Dæång Viãût Duîng
THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ
1. MUÛC ÂÊCH YÏ NGHÉA
Giaïo trçnh naìy nhàòm muûc âêch:
Hiãøu roî lyï thuyãút âaî âæåüc hoüc
Biãút nghiãn cæïu, tçm hiãøu mäüt váún âãö kyî thuáût bàòng thæûc nghiãûm
Biãút sæí duûng caïc thiãút bë thê nghiãûm, duûng cuû âo hiãûn âaûi.
Xáy dæûng caïc âæåìng âàûc tênh täúc âä, âàûc tênh taíi, âàûc tênh âiãöu chènh âäüng cå
òng thæûc nghiãûm
2. SÅ ÂÄ,Ö NGUYÃN LYÏ LAÌM VIÃÛC CUÍA THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM.
- Phoìng thê nghiãûm âäüng cå bao gäöm 2 pháön chênh:
+ Phoìng làõp âàût caïc thiãút bë (Dyno)
+ Phoìng âiãöu khiãøn (Puma).
1
Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ Ts.Dương Việt Dũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ Ts.Dương Việt Dũng - Người đăng: Too Ro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ Ts.Dương Việt Dũng 9 10 565