Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Nguyên Lý Thiết Kiến Trúc Công Nghiệp KTS Lê Hữu Trình

Được đăng lên bởi duy0k1
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 13452 lần   |   Lượt tải: 128 lần
KTS. Lê Hữu Trình
NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
Khoa Kiến Trúc
---------0o0----------

BÀI GIẢNG
NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ
KIẾNTRÚC CÔNG NGHIỆP

Soạn giảng: KTS. Lê Hữu Trình

Lưu hành nội bộ.
Đà Nẵng, tháng 06 năm 2010.
-1-

KTS. Lê Hữu Trình
NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

MỤC LỤC
Chương 1: Những khái niệm chung
1.1. Khái niệm cơ bản về công nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại
1.2. Khái niệm về hoạt động xây dựng công nghiệp
1.3. Tình hình xây dựng công nghiệp ở nước ta và trên thế giới
1.3.1. Tình hình xây dựng công nghiệp trên thế giới
1.3.2. Tình hình xây dựng công nghiệp ở nước ta
1.3.3. Những xu hướng mới trong xây dựng công nghiệp hiện nay

Trang 5
……. 5
……. 5
……. 6
……. 8
……. 9
……. 9
……. 9
…... 10

Chương 2: Cơ sở quy hoạch các khu công nghiệp
2.1. Phân loại khu công nghiệp
2.2. Khu công nghiệp trong cấu trúc đô thị
2.2.1. Khái niệm chung về đô thị
2.2.2. Lựa chọn địa điểm bố trí khu công nghiệp trong thành phố
2.2.3. Các giải pháp bố trí khu công nghiệp trong đô thị

…… 12
…… 12
…… 13
…… 13
…… 15
…… 16

Chương 3: Thiết kế tổng mặt bằng XNCN
3.1. Các cơ sở để thiết kế tổng mặt bằng XNCN (1t)
3.1.1. Các tài liệu có liên quan đến lô đất xây dựng XNCN
3.1.2. Các tài liệu về công nghệ sản xuất của XNCN
3.1.3. Các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế
3.2. Các nguyên tắc quy hoạch tổng mặt bằng XNCN (1t)
3.3. Cơ cấu tổ chức không gian tổng mặt bằng XNCN (2t)
3.3.1. Các khu chức năng của XNCN (1t)
3.3.2. Các giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng (1t)
3.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất
3.4.1. Hợp khối công trình
3.4.2. Nâng tầng công trình
3.5. Mở rộng và cải tạo XNCN
3.5.1. Mở rộng XNCN
3.5.2. Cải tạo XNCN
3.6. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của tổng mặt bằng XNCN
3.7. Lựa chọn và bố trí công trình trong XNCN
3.7.1. Lựa chọn hình dáng
3.7.2. Bố trí công trình
3.8. Tổ chức hệ thống giao thông trong XNCN
3.8.1. Tổ chức hệ thống đường sắt
3.8.2. Tổ chức hệ thống đường ô tô
3.8.3. Tổ chức các hệ thống giao thông khác
3.9. Tổ chức các hệ thống cung cấp kỹ thuật của XNCN
3.9.1. Các loại mạng lưới đường ống cung cấp kỹ thuật

…… 18
…… 18
…… 18
…… 18
…… 18
…… 18
…… 19
…… 19
…… 21
…….26
…….26
…….28
…….28
…….28
…….28
…….29
…….30
…….30
…….30
…….33
…….33
…….35
…….37
…….37
…….37

-2-

KTS. Lê Hữu Trình
NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

3.9.1. Các giải pháp bố trí
3.10. Quy hoạch san nền và hoàn thiện khu đất xây dựng XNCN
3.10.1. Quy hoạch san nền
3.10.2. Công tác hoàn thiện khu đất xây dựng XN...
KTS. Lê Hu Trình
NGUYÊN LÝ THIT K KIN TRÚC CÔNG NGHIP
- 1 -
Trường Đại Hc Kiến Trúc Đà Nng
Khoa Kiến Trúc
---------0o0----------
BÀI GING
NGUYÊN LÝ THIT K
KINTRÚC CÔNG NGHIP
Son ging: KTS. Lê Hu Trình
Lưu hành ni b.
Đà Nng, tháng 06 năm 2010.
Giáo Trình Nguyên Lý Thiết Kiến Trúc Công Nghiệp KTS Lê Hữu Trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Nguyên Lý Thiết Kiến Trúc Công Nghiệp KTS Lê Hữu Trình - Người đăng: duy0k1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Giáo Trình Nguyên Lý Thiết Kiến Trúc Công Nghiệp KTS Lê Hữu Trình 9 10 351