Ktl-icon-tai-lieu

Giao Trinh PLC

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Quốc
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 3041 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bản thảo giáo trình thực hành PLC

5 – 2009

Bản thảo giáo trình thực hành PLC

Phần 1
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh

1

Bản thảo giáo trình thực hành PLC

5 – 2009

Giới thiệu mô hình

Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh

2

Bản thảo giáo trình thực hành PLC

5 – 2009

Tập Lệnh Trong S7_200:
1. Lệnh về bit:

: tiếp điểm thường hở.

: tiếp điểm thường đóng.

: Cuộn coil, ngõ ra.

: đảo trạng thái bit.

: Set bit

: Reset bit

: Vi phân cạnh lên

: Vi phân cạnh xuống.

Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh

3

Bản thảo giáo trình thực hành PLC

5 – 2009

Ví dụ: Hãy viết chương trình theo yêu cầu sau:
Bài 1: Hệ thống gồm hai công tắc và 1 bóng đèn chỉ cần 1 trong hai công tắc ON thì
đèn sẽ sáng.
Input: công tắc 1: I0.0

Output: đèn: Q0.0

công tắc 2: I0.1

Bài 2: Hệ thống 2 nút nhấn và 1 motor, 1 nút quy định Start và 1 nút Stop. Khi Start
được nhấn thì motor chạy, Start buông ra motor vẫn chạy và chạy cho đến khi Stop
được nhấn thì motor dừng.

Bài 3: Sử dụng các lệnh về bit,viết chương trình để điều khiển Q0.4 và Q0.5 lên mức
cao trong một chu kì khi có I0.4.

Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh

4

Bản thảo giáo trình thực hành PLC

5 – 2009

Ý nghĩa Các Network tương ứng.

2. Timer: Có 3 loại Timer : TON, TOF, TONR.
Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh

5

Bản thảo giáo trình thực hành PLC
TON:

Delay On.

TOF:

Delay Off.

5 – 2009

TONR: Delay On có nhớ
2.1 TON:

Txxx: số hiệu Timer.
IN: cho phép Timer( BOOL).
PT:giá trị đặt cho timer(VW, IW, QW, MW, SW,
SMW,
LW, AIW, T, C, AC, Constant, *VD, *LD, *AC) .

Trong S7_200 có 256 Timer, ký hiệu từ T0-T255
Các số hiệu Timer trong S7_200 như sau:

Timer Type

Resolution

Maximum Value

Timer Number

TONR

1 ms

32.767 s

T0, T64

10 ms

327.67 s

T1-T4, T65-T68

100 ms

3276.7 s

T5-T31, T69-T95

1 ms

32.767 s

T32, T96

10 ms

327.67 s

T33-T36, T97-T100

100 ms

3276.7 s

T37-T63, T101-T255

TON, TOF

Ví dụ: Sử dụng lệnh Delay ON để tạo thời gian trễ trong 1s.

Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh

6

Bản thảo giáo trình thực hành PLC

5 – 2009

Khi ngõ vào I0.0 =1 Timer T37 được kích, nếu sau 10x100ms =1s I0.0 vẫn giữ trạng
thái thì Bit T37 sẽ lên 1 ( Khi đó Q0.0 lên 1 ).
Nếu I0.0 =1 không đủ thời gian 1s thì bit T37 sẽ không lên 1.

2.2 TOF:

IN: BOOL: cho phép Timer.
PT: Int: giá trị đặt cho timer(VW, IW, QW, MW, SW,
SMW, LW, AIW, T, C, AC, Constant, *VD, *LD, *AC)
Txxx: số hiệu Timer.

Ví dụ: Sử dụng lệnh Delay OFF để tạo thời gian trễ .

Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh

7

Bản thảo giáo trình thực hành...
Bản thảo giáo trình thực hành PLC 5 2009
Biên soạn: Th.s Trần Văn Trinh
1
Bản thảo giáo trình thực hành PLC
Phần 1
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH
Giao Trinh PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao Trinh PLC - Người đăng: Nguyễn Duy Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Giao Trinh PLC 9 10 491