Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình:Process Improvement

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình:

Process
Improvement

5. Process Improvement

5. Process Improvement
1. Introduction

2. Assumptions

1. Definition of experimental design

1. Measurement system capable

2. Uses

2. Process stable

3. Steps

3. Simple model
4. Residuals well-behaved

3. Choosing an Experimental Design

4. Analysis of DOE Data

1. Set objectives

1. DOE analysis steps

2. Select process variables and levels

2. Plotting DOE data

3. Select experimental design

3. Modeling DOE data

1. Completely randomized
designs

4. Testing and revising DOE models

2. Randomized block designs

6. Confirming DOE results

3. Full factorial designs

7. DOE examples

5. Interpreting DOE results

4. Fractional factorial designs

1. Full factorial example

5. Plackett-Burman designs

2. Fractional factorial example

6. Response surface designs

3. Response surface example

7. Adding center point runs
8. Improving fractional design
resolution
9. Three-level full factorial
designs
10. Three-level, mixed-level and
fractional factorial designs

 (1 of 2) [5/1/2006 10:30:17 AM]

5. Process Improvement

5. Advanced Topics

6. Case Studies

1. When classical designs don't work

1. Eddy current probe sensitivity study

2. Computer-aided designs

2. Sonoluminescent light intensity
study

1. D-Optimal designs
2. Repairing a design
3. Optimizing a process
1. Single response case
2. Multiple response case
4. Mixture designs
1. Mixture screening designs
2. Simplex-lattice designs
3. Simplex-centroid designs
4. Constrained mixture designs
5. Treating mixture and process
variables
together
5. Nested variation
6. Taguchi designs
7. John's 3/4 fractional factorial
designs
8. Small composite designs
9. An EDA approach to experiment
design

7. A Glossary of DOE Terminology

8. References

Click here for a detailed table of contents

 (2 of 2) [5/1/2006 10:30:17 AM]

5. Process Improvement

5. Process Improvement - Detailed Table of
Contents [5.]
1. Introduction [5.1.]
1. What is experimental design? [5.1.1.]
2. What are the uses of DOE? [5.1.2.]
3. What are the steps of DOE? [5.1.3.]
2. Assumptions [5.2.]
1. Is the measurement system capable? [5.2.1.]
2. Is the process stable? [5.2.2.]
3. Is there a simple model? [5.2.3.]
4. Are the model residuals well-behaved? [5.2.4.]
3. Choosing an experimental design [5.3.]
1. What are the objectives? [5.3.1.]
2. How do you select and scale the process variab...
Giáo trình:
Process
Improvement
Giáo trình:Process Improvement - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình:Process Improvement - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình:Process Improvement 9 10 740