Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quy hoạch đô thị

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA-ÂHÂN
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN
BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC

GIÁO TRÌNH

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I
30 TIÃÚT
(Daình cho chuyãn ngaình Kiãún truïc)

Biãn soaûn: TH.S-KTS. TÄ VÀN HUÌNG
KTS PHAN HÆÎU BAÏCH

  

1

Ch¬ng 1
nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu
1. Giíi thiÖu vÒ c«ng t¸c QHXD §« thÞ:
- QHÂT coìn goüi laì Quy hoaûch khäng gian âä thë laì nghiãn cæïu coï hãû thäúng nhæîng
phæång phaïp âãø bäú trê håüp lyï caïc thaình pháön cuía âä thë, phuì håüp våïi nhæîng nhu cáöu
cuía con ngæåìi vaì âiãöu kiãûn tæû nhiãn, âäöng thåìi âãö ra nhæîng giaíi phaïp kyî thuáût âãø thæûc
hiãûn caïc phæång phaïp bäú trê âoï.
- QHÂT laì män khoa hoüc täøng håüp liãn quan âãún nhiãöu ngaình nghãö, nhiãöu váún âãö:
âåìi säúng, vàn hoïa, xaî häüi, khkt, nghãû thuáût vaì cáúu taûo mäi træåìng säúng...
2. Muûc tiãu vaì nhiãûm vuû cå baín cuía cäng taïc quy hoaûch xáy dæûng âä thë :
Cäng taïc quy hoaûch xáy dæûng âä thë nhàòm xaïc âënh sæû phaït triãøn håüp lyï cuía âä
thë tæìng giai âoaûn vaì viãûc âënh hæåïng phaït triãøn láu daìi cho âä thë âoï vãö caïc màût täø
chæïc saín xuáút, täø chæïc âåìi säúng, täø chæïc khäng giaïn kiãún truïc, caính quan vaì mäi
træåìng âä thë.
2.1 Täø chæïc saín xuáút :
Quy hoaûch âä thë baío âaím phán bäú håüp lyï caïc khu væûc saín xuáút trong âä thë,
træåïc tiãn laì caïc khu væûc saín xuáút cäng nghiãûp táûp trung, caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp
væìa vaì nhoí, caïc cå såí thuí cäng nghiãûp vaì caïc loaûi hçnh saín xuáút âàûc træng khaïc.
Quy hoaûch âä thë cáön giaíi quyãút täút caïc mäúi quan hãû giæîa hoaût âäüng saín xuáút
cuía caïc khu cäng nghiãûp våïi bãn ngoaìi vaì caïc hoaût âäüng khaïc cuía caïc khu chæïc nàng
trong âä thë. Âoï laì mäúi liãn hãû træûc tiãúp våïi caïc khu åí cuía dán cæ nhàòm baío âaím sæû
hoaût âäüng bçnh thæåìng vaì nhu cáöu phaït triãøn khäng ngæìng cuía caïc cå såí saín xuáút våïi
viãûc laìm cuía ngæåìi dán âä thë.

2

2.2 Täø chæïc âåìi säúng :
Quy hoaûch âä thë coï nhiãûm vuû taûo âiãöu kiãûn täø chæïc täút cuäüc säúng vaì moüi hoaût
âäüng haìng ngaìy cuía ngæåìi dán âä thë, taûo cå cáúu håüp lyï trong viãûc phán bäú dán cæ vaì
sæí duûng âáút âai âä thë, täø chæïc viãûc xáy dæûng caïc khu åí, khu trung tám vaì dëch vuû
cäng cäüng, khu nghè ngåi, giaíi trê, cuîng nhæ viãûc âi laûi giao tiãúp cuía ngæåìi dán âä thë.
Ngoaìi ra noï coìn taûo mäi træåìng säúng trong saûch, an toaìn, taûo âiãöu kiãûn hiãûn âaûi hoaï
cuäüc säúng cuía ngæåìi dán âä thë, phuûc vuû con ngæåìi phaït triãøn mäüt caïch toaìn diãûn.
2.3 Täø chæïc k...
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA-ÂHÂN
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN
BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC
GIÁO TRÌNH
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I
30 TIÃÚT
(Daình cho chuyãn ngaình Kiãún truïc)
Biãn soaûn: TH.S-KTS. TÄ VÀN HUÌNG
KTS PHAN HÆÎU BAÏCH
 
1
Giáo trình quy hoạch đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quy hoạch đô thị - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Giáo trình quy hoạch đô thị 9 10 291