Ktl-icon-tai-lieu

GIAO TRINH RV4U

Được đăng lên bởi duong01219290888
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

[REVIT4U]

GIÁO TRÌNH REVIT4U
(KHÓA FULL 1TR8/23 BUỔI)

BUỔI

LÍ THUYẾT

1

-Giới thiệu, cài đặt, load conten..
-Khảo sát giao diện, cách ra lệnh, quan sát, thao
tác với mô hình..
-Cách làm việc với RV.

2

-Tạo dự án mới.
-Tạo bề mặt địa hình.
-Tổng mb.

3

4

5

-Lưới trục định vị (GR)
-Cao trình (LL)
-Các công cụ vẽ hình học cơ bản.
-Thiết lập , hiểu chỉnh dim kích thước.

-Các công cụ thao tác với đối tượng
.(mv,ro,re,co,mi,dm….)
-Cột.

-Tường.
Tường cơ bản.
Tường nhiều lớp
Tường kết hợp & tường trang trí.

6

-Sàn.
Sàn phẳng, dốc, hình phễu.
-Các lệnh liên quan.

7

-Trần
-Cửa đi + cửa sổ.

8

-Mái.
(By Footprintm, extrution, Face)
-Các lệnh liên quan: tạo lỗ mở, biên dạng gờ, …

THỰC HÀNH

-Làm quen với phần mềm RV

Nội dung đã học

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

9

[REVIT4U]

-Dầm.
+Dầm đơn (beam)
+Dầm hệ thống.(beam sytems).
+Thanh giằng (brace)
+Vì kèo mái (truss)
-Ram dốc.

10
-Thang (stair)

-Lan can (rail).
11

12

13+14

15

16

17

18

-Curtain Wall

-Massing + Model in-plate.
-Các lệnh cơ bản.
-Ứng dụng trong concept, dựng hình khối, đồ vật.

-Hình chiếu công trình: mặt bằng, md,
mc,3d,cam..
-Project Browser.
-Properties.
-Các không gian công trình.
+Room
+Area/volume.

-Tạo bảng (Legends).
-Thống kê (Schedules).
-Key note.
-Các bảng biểu, thống kê thường dùng.

-Chi tết hoá và thiết kế chi tiết.
+Làm cây thư mục thiết kế.
+Khoanh triển khai chi tiết (Callout).

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

19

[REVIT4U]

-Trình bày công trình.
+Tạo khổ giấy và khung tên (tile block).
+Tạo bản vẽ (view/sheet).
+Bố trí các thành phần vào giấy.
+Thao tác với bản vẽ trong giấy.
-Xuất bản vẽ và in ấn.

20

-Vật liệu (material).

21

-Family.

22

Kết xuất, link với các phần mềm khác: cad,
max,lumion…

23

-Ánh sáng & Render.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

[REVIT4U]

...
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
[REVIT4U]
GIÁO TRÌNH REVIT4U
(KHÓA FULL 1TR8/23 BUI)
BUI
LÍ THUYT
THC HÀNH
1
-Gii thiệu, cài đt, load conten..
-Kho sát giao din, cách ra lnh, quan sát, thao
tác vi mô hình..
-Cách làm vic vi RV.
-Làm quen vi phn mm RV
2
-To d án mi.
-To b mt đa hình.
-Tng mb.
Nội dung đã học
3
-i trục định v (GR)
-Cao trình (LL)
-Các công c v hình học cơ bản.
-Thiết lp , hiu chỉnh dim kích thưc.
4
-Các công c thao tác với đối tưng
.(mv,ro,re,co,mi,dm.)
-Ct.
5
-ng.
ờng cơ bản.
ng nhiu lp
ng kết hp & tường trang trí.
6
-Sàn.
Sàn phng, dc, hình phu.
-Các lnh liên quan.
7
-Trn
-Ca đi + ca s.
8
-Mái.
(By Footprintm, extrution, Face)
-Các lnh liên quan: to l m, biên dng g,
GIAO TRINH RV4U - Trang 2
GIAO TRINH RV4U - Người đăng: duong01219290888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIAO TRINH RV4U 9 10 293