Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sinh thái học

Được đăng lên bởi nghia10mtbk
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 5430 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯ NG ð I H C QUI NHƠN
NGUY N ðÌNH SINH

GIÁO TRÌNH

SINH THÁI H C

DÙNG CHO SINH VIÊN KHOA SINH – KTNN

H T NG H P VÀ H SƯ PH M
CÁC NGÀNH NÔNG, LÂM NGHI P

NĂM 2009

M CL C
Trang
Chương 1. Nh ng v n ñ chung .................................................................. 1
1.1. ð nh nghĩa, ñ i tư ng, n i dung c a sinh thái h c .................................... 1
1.2. Quan h gi a sinh thái h c v i các môn h c khác..................................... 1
1.3. Ý nghĩa c a sinh thái h c.......................................................................... 1
1.4. Phương pháp và lư c s nghiên c u ......................................................... 1
1.5. M t s khái ni m và qui lu t cơ b n c a sinh thái h c .............................. 2
Chương 2. Sinh v t và các nhân t sinh thái ............................................. 12
2.1. ð i cương v sinh thái h c cá th .......................................................... 12
2.2. Các nhân t sinh thái cơ b n ................................................................... 13
2.2.1. Nhân t ánh sáng ................................................................................ 13
2.2.2. Nhân t nhi t ñ ................................................................................ 20
2.2.3. Nhân t nư c ...................................................................................... 28
2.2.4. Nhân t không khí .............................................................................. 43
2.2.5. Nhân t ñ t .......................................................................................... 47
2.3. Nh p ñi u sinh h c.................................................................................. 50
Chương 3. Sinh thái h c qu n th (Population) ........................................ 60
3.1. ð nh nghĩa và ñ c ñi m ......................................................................... 60
3.2. M i quan h gi a các cá th trong qu n th ........................................... 60
3.3. Phân lo i qu n th .................................................................................. 62
3.4. Nh ng ñ c trưng cơ b n c a qu n th .................................................... 64
3.5. Bi n ñ ng s lư ng cá th c a qu n th .................................................. 78
3.6. C u trúc dân s c a qu n th ngư i và dân s h c .................................. 82
Chương 4. Sinh thái h c qu n xã (Community) ....................................... 86
4.1. ð i cương v qu n xã ............
TRƯỜNG ðI HC QUI NHƠN
NGUYỄN ðÌNH SINH
GIÁO TRÌNH
SINH THÁI HỌC
DÙNG CHO SINH VIÊN KHOA SINH – KTNN
HỆ TỔNG HỢP VÀ HỆ SƯ PHẠM
CÁC NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP
NĂM 2009
Giáo trình sinh thái học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sinh thái học - Người đăng: nghia10mtbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Giáo trình sinh thái học 9 10 898