Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sửa chữa máy in ricoh 2075

Được đăng lên bởi giatien2510
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 3 lần
H−íng dÉn sö dông cµi ®Æt söa ch÷a
m¸y ph«t«copy Aficio

(¸p dông cho tÊt c¶ c¸c m¸y PHOTOCOPY Ricoh 1060-2075)

PhÇn 1:
Giíi thiÖu s¶n phÈm
1. VËn chuyÓn/l¾p ®Æt m¸y (Transportation/Installation)
Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, n©ng lªn h¹ xuèng thiÕt bÞ cã thÓ bÞ sù cè nhá
dÉn ®Õn kh«ng ho¹t ®éng chÝnh x¸c, hoÆc mÊt ®i ®é chÝnh x¸c th× khi ®ã cÇn
ph¶i cµi ®Æt l¹i cho cho thiÕt bÞ.
M¸y Photocopy kh¸ nÆng 200kg cÇn chó ý khi vËn chuyÓn.
§Ó ch¾c ch¾n ng−êi sö dông cÇn ph¶i kiÓm tra tr−íc khi c¾m vµo æ ®iÖn:
Víi nguån cÊp ra: AC 11SV: 120V/20A (220V230,240V/10A)
M¸y Photocopy ®Æt l¾p ®Æt ë n¬i kh« gi¸o tho¸ng giã (Tr¸nh nh÷ng n¬i cã
nhiÖt ®é cao, Èm −ít, rung ®éng cao vµ th¼ng h−íng víi ¸nh s¸ng mÆt trêi)
§Ó ®¶m b¶o cho b¹n lµm viÖc h·y chän mét kh«ng gian ®ñ réng (lµm s¹ch
khu vùc l¾p ®Æt m¸y) ®Ó thao t¸c víi kho¶ng c¸ch tæi thiÓu:
Kh«ng gian trèng: 80cmx80cm chç ®Æt m¸y Photocopy
Kho¶ng c¸ch phÝa sau m¸y: 10cm
Lèi ®i th«ng lµm sao ®ñ ®Ó tiÕp cËn m¸y dÔ dµng.
2. Söa ch÷a m¸y (Service of Machines)
VÒ c¬ b¶n, b¹n h·y ch¾c ch¾n khi thay ®æi dÞch vô v× khi thay ®æi khã cã
thÓ quay trë l¹i nh− ban ®Çu ®−îc.
CÈn thËn khi th¸o l¾p thiÕt thÞ ë khu vùc cã nhiÖt ®é cao nh−: Bãng sÊy, cÇu
ch× hoÆc tay Èm −ít ch¹m vµo c¸c khu vùc cã m¹ch ®iÖn tö.

1

CÈn thËn kh«ng ch¹m tay vµo c¸c khu vùc cã ®iÖn ¸p cao cã thÓ lµ ®iÖn ¸p vÉn
ttån t¹i trong c¸c Tô tÝch ®iÖn. Kh«ng mang c¸c vËt tÝch ®iÖn (nhiÔm tõ) ch¹m vµo,
hoÆc tiÕp cËn gÇn b¶ng ®iÒu khiÓn, mµn h×nh ®iÒu khiÓn (LCD)...
Kh«ng ch¹m tay vµo nh÷ng khu vùc ®ang chuyÓn ®éng, c¸c thiÕt bÞ cã hép
chøa ®ùng tr¸ch lµm sai lÖch nh÷ng thiÕt bÞ.
Khi söa ch÷a th¸o l¾p c¸c chi tiÕt m¸y tr¸ch c¸c vËt cã kh¶ n¨ng bøc x¹ hay
®Ó nguån s¸ng cã c−êng ®é cao chiÕu vµo lµm h− thiÕt bÞ (Drum...).
3. CÇn ®¶m b¶o an toµn khi sö dông dÞch vô chÝnh (Main Service Parts for
Safety)
Khi ng¾t m¹ch, th¸o l¾p c¸c thiÕt bÞ quan träng b¹n cÇn chó ý ®Õn sù an
toµn. CÇn ch¾c ch¾n khi ®iÒu khiÓn, thiÕt ®Æt lµm sao cho ®óng møc. NÕu nh÷ng
phÇn nµy lµ bo m¹ch khi sö dông (hµn) cã thÓ lµ h− thiÕt bÞ (gi¶m tuæi thä) vµ cã
thÓ cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i, cho nh÷ng sù cè kh«ng thÓ l−êng tr−íc ®−îc.
Kh«ng cho phÐp mét m¹ch ng¾n xuÊt hiÖn. Kh«ng sö dông kÌm theo nh÷ng
phÇn mµ ch−a ®−îc giíi thiÖu bëi nhµ cung cÊp Toshiba...
4. Nh÷ng nh·n m¸c c¶nh b¸o (Cautionary Labels)
Trong thêi gian sö dông dÞch vô (servicing), ng−êi sö dông nªn kiÓm tra,
®¸nh gi¸ râ rµng ch¾c ch¾n c¸c khu vùc (®iÓm nãng “Hot area” “lasser warning
label”...) hoÆc chó ý xem trªn c¸c nh·n m¸c c¶nh b¸o ®Ó ...
1
H−íng dÉn sö dông cµi ®Æt söa ch÷a
H−íng dÉn sö dông cµi ®Æt söa ch÷a H−íng dÉn sö dông cµi ®Æt söa ch÷a
H−íng dÉn sö dông cµi ®Æt söa ch÷a
m¸y ph«t«copy Aficio
m¸y ph«t«copy Aficiom¸y ph«t«copy Aficio
m¸y ph«t«copy Aficio
(¸p dông cho tÊt c¶ c¸c m¸y PHOTOCOPY Ricoh 1060-2075)
PhÇn 1:
G
G
i
i
í
í
i
i
t
t
h
h
i
i
Ö
Ö
u
u
s
s
n
n
p
p
h
h
È
È
m
m
1. VËn chuyÓn/l¾p ®Æt m¸y (Transportation/Installation)
Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, n©ng lªn xuèng thiÕt thÓ nhá
dÉn ®Õn kh«ng ho¹t ®éng chÝnh x¸c, hoÆc mÊt ®i ®é chÝnh x¸c th× khi ®ã cÇn
ph¶i cµi ®Æt l¹i cho cho thiÕt bÞ.
M¸y Photocopy kh¸ nÆng 200kg cÇn chó ý khi vËn chuyÓn.
§Ó ch¾c ch¾n ng−êi sö dông cÇn ph¶i kiÓm tra tr−íc khi c¾m vµo æ ®iÖn:
Víi nguån cÊp ra: AC 11SV: 120V/20A (220V230,240V/10A)
y Photocopy ®Æt l¾p ®Æt ë n¬i k go tho¸ng giã (Tnh nh÷ng n¬i cã
nhiÖt ®é cao, Èm −ít, rung ®éng cao vµ tng h−íng víi ¸nh s¸ng mÆt trêi)
§Ó ®¶m b¶o cho b¹n lµm viÖc h·y chän mét kh«ng gian ®ñ réng (lµm s¹ch
khu vùc l¾p ®Æt m¸y) ®Ó thao t¸c víi kho¶ng c¸ch tæi thiÓu:
Kh«ng gian trèng: 80cmx80cm chç ®Æt m¸y Photocopy
Kho¶ng c¸ch phÝa sau m¸y: 10cm
Lèi ®i th«ng lµm sao ®ñ ®Ó tiÕp cËn m¸y dÔ dµng.
2. Söa ch÷a m¸y (Service of Machines)
b¶n, b¹n h·y ch¾c ch¾n khi thay ®æi dÞch khi thay ®æi khã
thÓ quay trë l¹i nh− ban ®Çu ®−îc.
CÈn thËn khi th¸o l¾p thiÕt thÞ ë khu vùc cã nhiÖt ®é cao nh−: Bãng sÊy, cÇu
ch× hoÆc tay Èm −ít ch¹m vµo c¸c khu vùc cã m¹ch ®iÖn tö.
Giáo trình sửa chữa máy in ricoh 2075 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sửa chữa máy in ricoh 2075 - Người đăng: giatien2510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo trình sửa chữa máy in ricoh 2075 9 10 477