Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Hiến Đinh Văn
Số trang: 259 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Leâ Ñöùc Thanh

Chöông 1

CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1.1 KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂN HOÏC SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU ( SBVL )ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏï, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MOÂN SBVL
1.1.1 ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA SBVL- HÌNH DAÏNG VAÄT THEÅ
SBVL nghieân cöùu vaät theå thöïc ( coâng trình, chi tieát maùy …)
Vaät theå thöïc coù bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa nguyeân nhaân ngoaøi
( taûi troïng, nhieät ñoä, laép raùp caùc chi tieát cheá taïo khoâng chính xaùc…)
Vaät theå thöïc söû duïng trong kyõ thuaät ñöôïc chia ra ba loaïi cô baûn:
Khoái: coù kích thöôùc theo ba phöông töông ñöông: Ñeâ ñaäp, moùng maùy...

H. 1.1 Vaät theå daïïng khoái

H. 1.2 Vaät theå daïng taám voû

Taám vaø voû: vaät theå moûng coù kích thöôùc theo moät phöông raát nhoû so vôùi hai
phöông coøn laïi; taám coù daïng phaúng, voû coù daïng cong: saøn nhaø, maùi voû
Thanh: vaät theå daøi coù kích thöôùc theo moät phöông raát lôùn so vôùi hai
phöông coøn laïi: thanh daøn caàu, coät ñieän, truïc maùy… SBVL nghieân cöùu
thanh, heä thanh.
Thanh ñöôïc bieåu dieån baèng truïc thanh vaø
maët caét ngang F vuoâng goùc vôùi truïc thanh
(H.1.3).
Truïc thanh laø quyõ tích cuûa troïng taâm maët caét
ngang.
Caùc loaïi thanh (H.1.4):
+Thanh thaúng, cong: truïc thanh thaúng,
a)
cong,
+Heä thanh : thanh gaõy khuùc
b)
(phaúng hay khoâng gian)
H. 1.4

Chöông 1: Khaùi nieäm cô baûn

H. 1.3 Truïc thanh vaø maët
caét ngang

c)

Caù c daïng truïc thanh


1

d)

GV: Leâ Ñöùc Thanh

1.1.2 Nhieäm vuï: SBVL laø moân hoïc kyõ thuaät cô sôû, nghieân cöùu tính chaát
chòu löïc cuûa vaät lieäu ñeå ñeà ra caùc phöông phaùp tính caùc vaät theå chòu caùc
taùc duïng cuûa caùc nguyeân nhaân ngoaøi, nhaèm thoaû maõn yeâu caàu an toaøn vaø
tieát kieäm vaät lieäu.
♦ Vaät theå laøm vieäc ñöôïc an toaøn khi:
- Thoûa ñieàu kieän beàn : khoâng bò phaù hoaïi (nöùt gaõy, suïp ñoå…).
- Thoûa ñieàu kieän cöùng: bieán daïng vaø chuyeån vò naèm trong moät giôùi
haïn cho pheùp.
- Thoûa ñieàu kieän oån ñònh : baûo toaøn hình thöùc bieán daïng ban ñaàu.
♦ Thöôøng, kích thöôùc cuûa vaät theå lôùn thì khaû naêng chòu löïc cuõng taêng vaø
do ñoù ñoä an toaøn cuõng ñöôïc naâng cao; tuy nhieân, vaät lieäu phaûi duøng nhieàu
hôn neân naëng neà vaø toán keùm hôn. Kieán thöùc cuûa SBVL giuùp giaûi quyeát hôïp
lyù maâu thuaãn giöõa yeâu caàu an toaøn vaø tieát kieäm vaät lieäu.
♦ Ba baøi toaùn cô baûûn cuûa SBVL:
+ Kieåm tra caùc ñieàu kieän beàn, cöùng, oån ñònh.(Thaåm keá)
+ Ñònh kích thöôùc, hình daùng hôïp lyù cuûa coâng trình hay ch...
http://www.ebook.edu.vn
GV: Leâ Ñöùc Thanh
Chöông 1: Khaùi nieäm cô baûn 1
Chöông 1
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1.1 KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂN HOÏC SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU ( SBVL )-
ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏï, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MOÂN SBVL
1.1.1 ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA SBVL- HÌNH DAÏNG VAÄT THEÅ
SBVL nghieân cöùu vaät theå thöïc ( coâng trình, chi tieát maùy …)
Vaät theå thöïc coù bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa nguyeân nhaân ngoaøi
( taûi troïng, nhieät ñoä, laép raùp caùc chi tieát cheá taïo khoâng chính xaùc…)
Vaät theå thöïc söû duïng trong kyõ thuaät ñöôïc chia ra ba loaïi cô baûn:
Khoái: coù kích thöôùc theo ba phöông töông ñöông: Ñeâ ñaäp, moùng maùy...
Taám vaø voû: vaät theå moûng coù kích thöôùc theo moät phöông raát nhoû so vôùi hai
phöông coøn laïi; taám coù daïng phaúng, voû coù daïng cong: saøn nhaø, maùi v
Thanh: vaät theå daøi coù kích thöôùc theo moät phöông raát lôùn so vôùi hai
phöông coøn laïi: thanh daøn caàu, coät ñieän, truïc maùySBVL nghieân cöùu
thanh, heä thanh.
Thanh ñöôïc bieåu dieån baèng truïc thanh vaø
maët caét ngang F vuoâng goùc vôùi truïc thanh
(H.1.3).
Truïc thanh laø quyõ tích cuûa troïng taâm maët caét
ngang.
Caùc loaïi thanh (H.1.4):
+Thanh thaúng, cong: truïc thanh thaúng,
cong,
+Heä thanh : thanh gaõy khuùc
(phaúng hay khoâng gian)
H. 1.2 Vaät theå daïng taám voû
H. 1.1 Vaät theå daïïn
g
khoái
H. 1.3 Truïc thanh vaø maët
caét ngang
H. 1.4
Caùc daïng truïc thanh
a)
b)
c)
d)
Giáo trình sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sức bền vật liệu - Người đăng: Hiến Đinh Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
259 Vietnamese
Giáo trình sức bền vật liệu 9 10 523