Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH SỨC NƯỚC

Được đăng lên bởi Trần Thám
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh m«n häc øng dông phÇn mÒm VETSIM

Bé m«n Tin häc Má

TR¦êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
Bé m«n tin häc má

M«n häc
PhÇn mÒm th«ng giã má Ventsim - øng dông trong tÝnh to¸n
vµ qu¶n lý m¹ng th«ng giã má hÇm lß

Chuyªn ®Ò I
GIíI THIÖU chung CH¦¥NG TR×NH TIN HäC HãA QU¶N Lý M¹NG
GIã Má HÇM Lß Vµ PHÇN MÒM VENTSIM
I. GIíI THIÖU S¥ L¦îC VÒ M¹NG TH¤NG GIã Má

Cã 02 ph¬ng thøc th«ng giã cho má hÇm lß: th«ng giã tù nhiªn vµ
th«ng giã cìng bøc.
Th«ng giã tù nhiªn lµ dïng ph¬ng ph¸p chªnh lÖch ¸p suÊt tù nhiªn
®Ó ®a luång kh«ng khÝ ®i qua má.
Th«ng giã cìng bøc lµ ph¬ng ph¸p dïng thiÕt bÞ c¬ khÝ (qu¹t giã
chÝnh, qu¹t côc bé, hÖ thèng cöa giã, têng ch¾n giã, èng giã….) nh»m t¹o
chªnh lÖch ¸p suÊt ®Ó ®Èy luång kh«ng khÝ tù ®i qua má, ®iÒu h ßa kh«ng
khÝ má, hßa lo·ng hµm lîng khÝ ®éc h¹i, khÝ ch¸y xuèng díi giíi h¹n an
toµn cho phÐp vµ cung cÊp ®ñ lîng « xy kh«ng khÝ cho c«ng nh©n má lµm
viÖc.
Còng nh c¸c phÇn mÒm th«ng giã kh¸c, ®Ó gi¶i ®îc bµi to¸n th«ng giã vÒ
nguyªn t¾c ph¶i dùa vµo c¸c ®Þnh luËt vÒ th«ng giã, nguyªn lý cña dßng ch¶y.
1. §Þnh luËt chuyÓn dÞch dßng ch¶y cña Becnuli cho c¸c dÞch thÓ thùc.
- Dßng ch¶y chuyÓn ®éng tõ n¬i cã ¸p suÊt cao ®Õn n¬i cã ¸p suÊt thÊp.
Hr1-2 = E1 – E2 = 13,6(P1- P2) + (1z1 –2 z2)+ (1 v12 /2g - 2 v22 /2g)
Trong ®ã:
13,6(P1- P2) lµ trÞ sè chªnh ¸p n¬i giã vµo vµ giã ra, lµ nguyªn nh©n chñ yÕu
t¹o ra luång giã. §é chªnh ¸p nµy do qu¹t giã má t¹o ra (Hq) =13,6(P1- P2).
(z1 –  z2) là ®é chªnh ¸p suÊt do chiÒu cao cét kh«ng khÝ ë trong giÕng
vµo vµ giÕng ra. Nã phô thuéc vÞ trÝ miÖng giÕng giã vµo vµ ra, phô thuéc vµo
khèi lîng riªng kh«ng khÝ ë 2 giÕng. §é chªnh nµy cßn gäi lµ søc hót tù nhiªn
ký hiÖu he nã cã thÓ (–) hay (+) nÕu ngîc chiÒu hay cïng chiÒu víi qu¹t giã.
(v12 - v22)/2g lµ ®é chªnh ¸p suÊt do tèc ®é qu¹t giã t¹o ra gäi lµ chªnh
lÖch ®éng ¸p, lµ biÕn thiªn ®éng n¨ng cña luång giã.
Híng giã vµ c¸c th«ng sè ¸p suÊt tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi hiÓn thÞ trªn s¬ ®å
th«ng giã cña Ventsim cho ta thÊy râ quy luËt nµy.

Author: Nguyen thi Phuong Bac

1

Gi¸o tr×nh m«n häc øng dông phÇn mÒm VETSIM

Bé m«n Tin häc Má

- Híng giã trong m¹ng giã ®i tõ n¬i cã ¸p suÊt thÊp ®Õn ¸p suÊt cao tu©n
theo quy luËt dßng ch¶y, khi cè ®Þnh híng giã kh«ng hîp lÖ th× trªn m¹ng giã
cho thÊy lu lîng giã ®i qua nh¸nh lß ®ã cã gi¸ trÞ ©m (-) kh«ng hîp lÖ nh h×nh vÏ
sau ®©y.
Híng giã ngîc Q
cã dÊu (-)

Ghi chó: Gi¸ trÞ hiÓn thÞ bªn ngoµi lµ søc c¶n, gi¸ trÞ trong ngoÆc (..) lµ lu lîng giã

2. søc c¶n ma s¸t, søc c¶n...
Gi¸o tr×nh m«n häc øng dông phÇn mÒm VETSIM Bé m«n Tin häc Má
TR¦êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
Bé m«n tin häc má
M«n häc
PhÇn mÒm th«ng giã má Ventsim - øng dông trong tÝnh to¸n
vµ qu¶n lý m¹ng th«ng giã má hÇm lß
Chuyªn ®Ò I
GIíI THIÖU chung CH¦¥NG TR×NH TIN HäC HãA QU¶N Lý M¹NG
GIã Má HÇM Lß Vµ PHÇN MÒM VENTSIM
I. GIíI THIÖU S¥ L¦îC VÒ M¹NG TH¤NG GIã Má
Cã 02 ph¬ng thøc th«ng giã cho má hÇm lß: th«ng giã nhiªn vµ
th«ng g cìng bøc.
Th«ng giã tù nhiªn lµ dïng ph¬ng ph¸p chªnh lÖch ¸p suÊt tù nhiªn
®Ó ®a lng kh«ng khÝ ®i qua má.
Th«ng giã cìng bøc lµ ph¬ng ph¸p dïng thiÕt bÞ c¬ khÝ (qu¹t giã
chÝnh, qu¹t côc bé, hÖ thèng cöa giã, têng ch¾n giã, èng giã.) nh»m t¹o
chªnh lÖch ¸p suÊt ®Ó ®Èy luång kh«ng khÝ tù ®i qua má, ®iÒu h ßa kh«ng
khÝ má, hßa lo·ng hµm lîng k ®éc h¹i, khÝ ch¸y xuèng díi giíi h¹n an
toµn cho phÐp vµ cung cÊp ®ñ lîng « xy kh«ng khÝ cho c«ng nh©n má lµm
viÖc.
Còng nh c¸c phÇn mÒm th«ng giã kh¸c, ®Ó gi¶i ®îc bµi to¸n th«ng giã
nguyªn t¾c ph¶i dùa vµo c¸c ®Þnh luËt vÒ th«ng giã, nguyªn lý cña dßng ch¶y.
1. §Þnh luËt chuyÓn dÞch dßng ch¶y cña Becnuli cho c¸c dÞch thÓ thùc.
- Dßng ch¶y chuyÓn ®éng tõ n¬i cã ¸p suÊt cao ®Õn n¬i cã ¸p suÊt thÊp.
H
r1-2
= E
1
– E
2
= 13,6(P
1
- P
2
) + (
1
z
1
2
z
2
)+ (
1
v
1
2
/2g -
2
v
2
2
/2g)
Trong ®ã:
13,6(P
1
- P
2
) lµ trÞ sè chªnh ¸p n¬i giã vµo vµ giã ra, lµ nguyªn nh©n cyÕu
t¹o ra luång giã. §é chªnh ¸p nµy do qu¹t giã má t¹o ra (H
q
) =13,6(P
1
- P
2
).
(
z
1
z
2
) l ®é chªnh ¸p suÊt do chiÒu cao cét kh«ng khÝ ë trong giÕngà
vµo giÕng ra. phô thuéc trÝ miÖng giÕng giã vµo ra, phô thuéc vµo
khèi lîng riªng kh«ng khÝ ë 2 giÕng. §é chªnh nµy cßn gäi lµ søc hót nhiªn
ký hiÖu h
e
nã cã thÓ (–) hay (+) nÕu ngîc chiÒu hay cïng chiÒu víi qu¹t giã.
(
v
1
2
-
v
2
2
)/2g ®é chªnh ¸p suÊt do tèc ®é qu¹t giã t¹o ra gäi lµ chªnh
lÖch ®éng ¸p, lµ biÕn thiªn ®éng n¨ng cña luång giã.
Híng giã vµ c¸c th«ng ¸p suÊt tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi hiÓn thÞ trªn ®å
th«ng giã cña Ventsim cho ta thÊy râ quy luËt nµy.
Author: Nguyen thi Phuong Bac
1
GIÁO TRÌNH SỨC NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH SỨC NƯỚC - Người đăng: Trần Thám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIÁO TRÌNH SỨC NƯỚC 9 10 834