Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình Thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí

1

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Thuật ngữ chuyên ngành” này nhằm trang bị cho sinh viên thuộc
chuyên ngành Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí những kiến thức cơ bản cũng như
những thuật ngữ về chuyên ngành Lọc Hóa Dầu và Khí bằng tiếng Anh. Từ đó, các
em có thể vận dụng để tiến hành dịch thuật một cách chính xác và hiểu thấu đáo các
tài liệu chuyên ngành truy cập trên mạng được soạn thảo bằng tiếng Anh, bổ sung
và cập nhật các kiến thức và công nghệ mới. Bên cạnh đó, giáo trình này củng cố
thêm một số điểm văn phạm cơ bản thường được sử dụng qua các phần lý thuyết
ban đầu và các bài tập ứng dụng cụ thể. Phần cuối giáo trình có đưa ra một số định
nghĩa các khái niệm cơ bản thường được sử dụng trong chuyên ngành Lọc Hóa Dầu
và Khí.

Giáo trình Thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí

2

UNIT 1
INTRODUCTION
The petroleum industry began with the successful drilling of the first oil
well in 1859, and the opening of the first refinery two years later to process the
crude into kerosene.
Refining is the processing of one complex mixture of hydrocarbons into
a number of other complex mixtures of hydrocarbons.
This chapter will cover the history of refinery processing, characteristics
of crude oil, hydrocarbon types and chemistry and major refinery products and
by-products.

VOCABULARY
by-products

: sản phẩm phụ

characteristics

/ ,kæriktә'ristik/

: đặc tính

chemistry

/ 'kemistri/

: hóa học

cover

/ 'k vә/

: gồm, bao gồm

crude

/cru:d/

: dầu thô

drill

/dril/

: khoan

history

/ 'histri/

: lịch sử

hydrocarbons

/ ,haidrou'k

industry

/ 'indәstri/

: công nghiệp

kerosene

/ 'kerәsi:n/

: Kerosen

major

/ 'meidʒә/

: chính, chủ yếu

minor

/ 'mainә/

: phụ, thứ yếu

mixture

/ 'mikst∫ә/

: hỗn hợp

oil

/

: dầu

open

/ 'oupәn/

petroleum

il/

/pә'trouliәm/

:bәn/

: hydro carbon

: mở, mở ra
: dầu mỏ, dầu thô

process

/ 'prouses/

: xử lý, chế biến

processing

/ 'prousesiη/

: sự xử lý, chế biến

product

/ 'pr

: sản phẩm

refinery

/ ri'fainәri/

: nhà máy lọc dầu

successful

/ sәk'sesfl/

: thành công

technical

/ 'teknikl/

: kỹ thuật

dәkt/

Giáo trình Thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí

3

type

/taip/

: dạng, kiểu

well

/wel/

: giếng (nước, dầu)

DEFINITIONS
CRUDE OIL A natural mixture of hydrocarbons that usually includes small
quantities of sulfur, nitrogen and oxygen derivatives as well as trace metals.
OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries

ASEAN

Association of South East Asian Nation...
Giáo trình Thut ng chuyên ngành Du và Khí 1
LI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Thut ng chuyên ngành” này nhm trang b cho sinh viên thuc
chuyên ngành Công ngh Hóa hc - Du và Khí nhng kiến thc cơ bn cũng như
nhng thut ng v chuyên ngành Lc Hóa Du và Khí bng tiếng Anh. T đó, các
em có th vn dng để tiến hành dch thut mt cách chính xác và hiu thu đáo các
tài liu chuyên ngành truy cp trên mng được son tho bng tiếng Anh, b sung
và cp nht các kiế
n thc và công ngh mi. Bên cnh đó, giáo trình này cng c
thêm mt s đim văn phm cơ bn thường được s dng qua các phn lý thuyết
ban đầu và các bài tp ng dng c th. Phn cui giáo trình có đưa ra mt s định
nghĩa các khái nim cơ bn thường được s dng trong chuyên ngành Lc Hóa Du
và Khí.
Giáo trình Thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Giáo trình Thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí 9 10 294