Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thức ăn gia súc

Được đăng lên bởi thanhtuyenquang
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 6153 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Các tác giả:
Lê Đức Ngoan, sinh năm 1953, tốt nghiệp đại học năm 1976 tại
trƣờng đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc và tiến sĩ năm 2000 tại trƣờng đại học
khoa học Nông nghiệp Thụy Điển. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu về
lĩnh vực Thức ăn gia súc từ 1978. Hiện nay, tác giả đang giảng dạy tại
trƣờng đại học Nông Lâm Huế.
Email: le.ngoan@vnn.vn
Nguyễn Thị Hoa Lý, sinh năm 1959, tốt nghiệp đại học năm 1980 tại
trƣờng đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc và thạc sĩ năm 1996 tại trƣờng đại học
Nông Lâm Huế. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Thức ăn gia
súc từ 1984. Hiện nay, tác giả đang giảng dạy tại khoa CNTY, trƣờng đại
học Nông Lâm Huế.
Email: lyhoaido@dng.vnn.vn
Dƣ Thanh Hằng, sinh năm 1961, tốt nghiệp đại học năm 1984 tại
trƣờng đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc và tiến sĩ năm 2008 tại trƣờng đại học
Utrecht, Hà Lan. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Thức ăn gia
súc từ 1988. Hiện nay, tác giả đang giảng dạy tại khoa CNTY, trƣờng đại
học Nông Lâm Huế.
Email: hangduthanh@yahoo.com
Về sách:
Sách đƣợc nhà xuất bản NN in năm 2005, giấy phép: 26/91 XBQLXB do cục xuất bản cấp ngày 05/02/2005.
Đối tƣợng sử dụng:
Sinh viên các ngành chăn nuôi, thú y và thủy sản của các trƣờng đại
học Nông nghiệp và thủy sản trong cả nƣớc.
Sinh viên học xong môn Sinh hóa động vật, dinh dƣỡng gia súc
Từ khóa
Bảo quản, chế biến, độc tố thức ăn, lập khẩu phần, thức ăn chăn nuôi

1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

GIÁO TRÌNH
THỨC ĂN GIA SÖC

PGS. TS. Lê Đức Ngoan - chủ biên
Ths. Nguyễn Thị Hoa Lý
Ths. Dƣ Thị Thanh Hằng

2

Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2005

3

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy đã trở nên bức
thiết và cấp bách. Sinh viên đã và sẻ là trung tâm của dạy và học. Giáo trình là khâu quan
trọng không thể thiếu đƣợc nhằm góp phần thực hiện tốt việc đổi mới phƣơng pháp giảng
dạy. Quyển “Giáo trình Thức ăn gia súc” do PGS. TS. Lê Đức Ngoan, Ths Nguyễn Thị
Hoa Lý và TS Dƣ Thị Thanh Hằng biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên đại học ngành
Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản những kiến thức cơ bản về thức ăn động vật nói chung và
thức ăn gia súc nói riêng. Giáo trình dày hơn 150 trang A4, bao gồm 8 chƣơng. Bố cục và
nội dung các chƣơng rõ ràng.
Để hoàn thành tập tài liệu có giá trị này, các tác giả đã tham khảo rất nhiều tài liệu
trong và ngoài nƣớc, và có những sách và tài liệu mới xuất bản trong những năm gần đây
(2007-2008).
Trong khuôn khổ thời lƣợng của một môn học “Thức ăn gia súc” với 4 học trình
(60 tiết, bao gồm cả thực hành, thực tập), cho ...
1
Các tác giả:
Lê Đức Ngoan, sinh năm 1953, tốt nghiệp đại học năm 1976 tại
trƣờng đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc và tiến sĩ năm 2000 tại trƣờng đại học
khoa học Nông nghiệp Thụy Điển. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu về
lĩnh vực Thức ăn gia súc từ 1978. Hiện nay, tác giả đang giảng dạy tại
trƣờng đại học Nông Lâm Huế.
Email: le.ngoan@vnn.vn
Nguyễn Thị Hoa Lý, sinh năm 1959, tốt nghiệp đại học năm 1980 tại
trƣờng đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc và thạc sĩ năm 1996 tại trƣờng đại học
Nông Lâm Huế. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Thức ăn gia
súc từ 1984. Hiện nay, tác giả đang giảng dạy tại khoa CNTY, trƣờng đại
học Nông Lâm Huế.
Email: lyhoaido@dng.vnn.vn
Dƣ Thanh Hằng, sinh năm 1961, tốt nghiệp đại học năm 1984 tại
trƣờng đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc và tiến sĩ năm 2008 tại trƣờng đại học
Utrecht, Hà Lan. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Thức ăn gia
súc từ 1988. Hiện nay, tác giả đang giảng dạy tại khoa CNTY, trƣờng đại
học Nông Lâm Huế.
Email: hangduthanh@yahoo.com
Về sách:
Sách đƣợc nhà xuất bản NN in năm 2005, giấy phép: 26/91 XB-
QLXB do cục xuất bản cấp ngày 05/02/2005.
Đối tƣợng sử dụng:
Sinh viên các ngành chăn nuôi, thú y và thủy sản của các trƣờng đại
học Nông nghiệp và thủy sản trong cả nƣớc.
Sinh viên học xong môn Sinh hóa động vật, dinh dƣỡng gia súc
Từ khóa
Bảo quản, chế biến, độc tố thức ăn, lập khẩu phần, thức ăn chăn nuôi
Giáo trình thức ăn gia súc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thức ăn gia súc - Người đăng: thanhtuyenquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Giáo trình thức ăn gia súc 9 10 37