Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thục tập cơ khí

Được đăng lên bởi Hoàng Doãn
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
gi¸o tr×nh: c¬ khÝ ®¹i c¬ng
®µ n½ng - 2002
1
Ch¬ng 1
C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt
c¬ khÝ
1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
1.1.1. S¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ
Kü thuËt c¬ khÝ lµ m«n häc giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt c¬ khÝ vµ ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ gia c«ng kim lo¹i vµ hîp kim ®Ó chÕ t¹o
c¸c chi tiÕt m¸y hoÆc kÕt cÊu m¸y.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o ®ã bao gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau ®îc
tãm t¾t nh sau:
H.1.1.S¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ
Tµi nguyªn
thiªn nhiªn
ChÕ t¹o vËt
li
Ö
u
ChÕ t¹o ph«i
Gia c«n
g
c¾t
gät
Xö l
ý
vµ b¶o
v
Ö
Chi tiÕt m¸
y
QuÆng, nhiªn liÖu,
tr
î
dun
g
...
LuyÖn kim
§óc, c¸n, rÌn dËp,
hµn...
TiÖn, phay, bµo,
khoan
,
mµi...
NhiÖt luyÖn, ho¸
nhiÖt luyÖn, m¹,
s¬n...
ThÐp, gang, ®ång,
nh«m vµ h
îp
kim
Phi kim
PhÕ phÈm vµ
hÕ li
u
PhÕ phÈm vµ
hÕ li
u
Giáo trình thục tập cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thục tập cơ khí - Người đăng: Hoàng Doãn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giáo trình thục tập cơ khí 9 10 672