Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thủy công P2

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hiệp-Hòa
Số trang: 318 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 2 lần
www.vncold.vn Hi Đập ln và Phát trin ngun nước Vit Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
1
Gs. Ts. Ng« TrÝ ViÒng (Chñ biªn), pgs. Ts. Ph¹m ngäc quý,
Gs. Ts. NguyÔn V¨n M¹o, pgs. Ts. NguyÔn chiÕn,
Pgs. Ts. NguyÔn ph¬ng mËu, ts. Ph¹m v¨n quèc
Thuû c«ng
TËp II
Nhμ xuÊt b¶n x©y dùng
Hμ Néi - 2004
Giáo trình thủy công P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thủy công P2 - Người đăng: Nguyễn Văn Hiệp-Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
318 Vietnamese
Giáo trình thủy công P2 9 10 987