Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuỷ văn công trình

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I: Tæng quan

Ch¬ng I

TỔNG QUAN
1.1. TµI NGUY£N N¦íC Vµ VÊN §Ò KHAI TH¸C T¶I NGUY£N N¦íC
Nước là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển môi trường sống. Nước là một
loại tài nguyên thiên nhiên quý giá và có hạn, là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động
dân sinh kinh tế của con người. Nước được sử dụng cho nông nghiệp, phát điện, giao thông
vận tải, chăn nuôi, thuỷ sản, cấp nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, cải tạo môi trường v..v.
Bởi vậy, tài nguyên nước có giá trị kinh tế và được coi là một loại hàng hoá.
Nước là loại tài nguyên có thể tái tạo được và cần phải sử dụng một cách hợp lý để
duy trì khả năng tái tạo của nó.
Trên hành tinh chúng ta nước tồn tại dưới những dạng khác nhau: Nước trên trái đất,
ngoài đại dương, ở các sông suối, hồ ao, các hồ chứa nhân tạo, nước ngầm, trong không
khí, băng tuyết và các dạng liên kết khác. Theo V..I. Verônatske, khối lượng nước trên trái
đất vào khoảng 1,46 tỷ km3, trong đó nước trong đại dương chiếm khoảng 1,37 tỷ km3.
Sự phân bố nước trên hành tinh chúng ta theo số liệu ước tính của UNESCO năm
1978 như sau (bảng 1.1): Tổng lượng nước trên trái đất vào khoảng 1.385.984.610 km 3,
trong đó nước trong đại dương vào khoảng 1.338.000.000 km3 chiếm khoảng 96,5%. Nước
ngọt trên trái đất chiếm tỷ lệ rất nhỏ chỉ vào khoảng 2,5%. Nước ngọt phân bố ở dạng nước
ngầm, nước mặt, dạng băng tuyết và các dạng khác, trong đó lượng nước ở dạng băng
tuyết chiếm tỷ lệ cao nhất (xấp xỉ 70%), nước ngọt ở các tầng ngầm dưới đất chiếm tỷ lệ
vào khoảng 30,1%, trong khi đó nước trong hệ thống sông suối chỉ chiếm khoảng 0,006%
tổng lượng nước ngọt trên trái đất, một tỷ lệ rất nhỏ.
Nguồn nước trên thế giới là rất lớn, nhưng nước ngọt mới là yêu cầu cơ bản cho hoạt
động dân sinh kinh tế của con người. Nước ngọt trên thế giới ở dạng khai thác được có trữ
lượng không lớn, chiếm khoảng trên dưới 1% tổng lượng nước có trên trái đất. Khi sự phát
triển dân sinh kinh tế còn ở mức thấp, nước chỉ mới được coi là môi trường cần thiết cho
sự sống của con người. Trong quá trình phát triển, càng ngày càng có sự mất cân đối giữa
nhu cầu dùng nước và nguồn nước, các hoạt động kinh tế xã hội của con người làm cho
nguồn nước ngày càng có nguy cơ bị suy thoái và cạn kiệt, khi đó nước được coi là một
loại tài nguyên quý cần được bảo vệ và quản lý, các luật nước ra đời và cùng với nó ở mỗi
quốc gia đều có một tổ chức để quản lý nghiêm ngặt loại tài nguyên này.
Các dạng tài nguyên nước (nước mặt, nước ngầm, nước trên đại dương, nước trong khí
q...
Ch¬ng I: Tæng quan
Ch¬ng I
TỔNG QUAN
1.1. TµI NGUY£N N¦íC Vµ VÊN §Ò KHAI TH¸C T¶I NGUY£N N¦íC
Nước yếu tố quyết định đến sự tồn tại phát triển môi trường sống. Nước một
loại tài nguyên thiên nhiên quý giá hạn, động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động
dân sinh kinh tế của con người. Nước được sử dụng cho nông nghiệp, phát điện, giao thông
vận tải, chăn nuôi, thuỷ sn, cấp c sinh hot, cấp ớc công nghip, ci tạo i trường v..v.
Bởi vậy, tài nguyên nước có giá trị kinh tế và được coi là một loại hàng hoá.
Nước loại tài nguyên thể i tạo được cần phải sử dụng một cách hợp để
duy trì khả năng tái tạo của nó.
Trên hành tinh chúng ta nước tồn tại dưới những dạng khác nhau: Nước trên trái đất,
ngoài đại dương, các sông suối, hồ ao, các hồ chứa nhân tạo, nước ngầm, trong không
khí, băng tuyết các dạng liên kết khác. Theo V..I. Verônatske, khối lượng nước trên trái
đất vào khoảng 1,46 tỷ km
3
, trong đó nước trong đại dương chiếm khoảng 1,37 tỷ km
3
.
Sự phân bố nước trên hành tinh chúng ta theo số liệu ước tính của UNESCO năm
1978 như sau (bảng 1.1): Tổng lượng nước trên trái đất o khoảng 1.385.984.610 km
3
,
trong đó nước trong đại dương vào khoảng 1.338.000.000 km
3
chiếm khoảng 96,5%. Nước
ngọt trên trái đất chiếm tỷ lệ rất nhỏ chỉ vào khoảng 2,5%. Nước ngọt phân bố ở dạng nước
ngầm, nước mặt, dạng băng tuyết các dạng khác, trong đó lượng nước dạng băng
tuyết chiếm tỷ l cao nhất (xấp xỉ 70%), ớc ngọt c tầng ngầm dưới đất chiếm tỷ lệ
vào khoảng 30,1%, trong khi đó ớc trong hệ thống sông suối chỉ chiếm khoảng 0,006%
tổng lượng nước ngọt trên trái đất, một tỷ lệ rất nhỏ.
Nguồn nước trên thế giới rất lớn, nhưng nước ngọt mới yêu cầu bản cho hoạt
động dân sinh kinh tế của con người. Nước ngọt trên thế giới dạng khai thác được trữ
lượng không lớn, chiếm khoảng trên dưới 1% tổng lượng nước có trên trái đất. Khi sự phát
triển dân sinh kinh tế còn mức thấp, nước chỉ mới được coi môi trường cần thiết cho
sự sống của con người. Trong quá trình phát triển, càng ngày càng sự mất cân đối giữa
nhu cầu dùng nước và nguồn nước, c hoạt động kinh tế hội của con người làm cho
nguồn nước ngày càng nguy bị suy thoái cạn kiệt, khi đó nước được coi một
loại tài nguyên quý cần được bảo vệ quản lý, các luật nước ra đời cùng với nó ở mỗi
quốc gia đều có một tổ chức để quản lý nghiêm ngặt loại tài nguyên này.
Các dạng i nguyên ớc (nước mặt, ớc ngầm, ớc trên đại dương, nước trong khí
quyển) thay đổi theo không gian và thời gian nằm trong chu trình tuần hoàn nước toàn cầu.
1
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo trình Thuỷ văn công trình 9 10 161