Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình tiện

Được đăng lên bởi binh-phan-thanh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1856 lần   |   Lượt tải: 21 lần
1. Tiện (Turning)
Tiện l ph−ơng pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất, nó tạo nên hình dạng chi tiết
bằng hai chuyển động gọi l chuyển động tạo hình. Chuyển động quay tròn của chi tiết
(trong một số tr−ờng hợp l chuyển động của dụng cụ) l chuyển động chính, chuyển
động tịnh tiến của dụng cụ cắt để cắt hết chiều d i chi tiết l chuyển động chạy dao.
Chuyển động quay (v/p)

Chuyển động chạy dao (mm/p)
Sơ đồ chuyển động tạo hình bằng ph−ơng pháp tiện

Tiện đ−ợc thực hiện chủ yếu trên máy tiện (Lathe). Trong sản xuất nhỏ đôi khi còn
đ−ợc thực hiện trên máy khoan, phay, doa. Trong các cơ sở sản xuất cơ khí, máy tiện
th−ờng chiếm 20-25% tổng số máy. Có nhiều loại máy tiện nh−: máy tiện vạn năng,
máy tiện cụt, máy tiện đứng, máy tiện Rơ vôn ve, máy tiện trục khuỷu, máy tiện CNC v.v

Máy tiện vạn năng

Máy tiện Rơ vôn ve

Máy tiện CNC

Máy tiện đứng CNC

Dụng cụ cắt sử dụng trong nguyên công tiện l dao Tiện. Tuỳ theo yêu cầu sử dụng
m có nhiều loại dao tiện khác nhau. Kết cấu của dao tiện đ−ợc chỉ ra trên hình vẽ:

Góc tr−ớc

Dao trái

Dao phải

Kết cấu v thông số kỹ
thuật của dao tiện
Góc sau

Phân loại dao tiện

Dao tiện gắn các mảnh cắt

Gá dao lên ổ gá dao
Chiều d i nhô ra cho
phép của dao tiện

1. Khả năng công nghệ của máy tiện
Tiện có thể tạo ra nhiều dạng bề mặt
khác nhau nh−: các mặt trụ trong v
ngo i; các mặt côn trong v ngo i; các
mặt ren trong v ngo i; các mặt đầu,
vai, các mặt định hình tròn xoay.
Khối l−ợng công việc của tiện chiếm
khoảng 30 ữ 40% khối l−ợng gia công
cơ khí. Khi thực hiện nguyên công
tiện, việc chọn máy, chọn dao phải căn
cứ v o yêu cầu kỹ thật v năng suất
cần đạt.
Độ chính xác gia công khi tiện phụ
thuộc các yếu tố sau :
- Độ chính xác bản thân máy tiện.
- Độ cứng vững của hệ thống công
nghệ.
- Tình trạng dao cụ.
- Trình độ tay nghề của công nhân.

Khi tiện mặt trụ có thể đạt độ chính xác cấp 6, độ nhám bề mặt Ra = 0,16àm; tiện ren
đạt độ chính xác cấp 7, Ra = 1,25àm. Độ chính xác về vị trí t−ơng quan đến 0,01mm.
Nói chung năng suất khi tiện thấp, nhất l khi gia công các chi tiết d i, nhỏ, d i.
2. Các biện pháp công nghệ khi tiện.
Chuẩn v các ph−ơng pháp gá đặt khi tiện. Chuẩn phụ thuộc v o nhiều yếu tố.
Thông th−ờng, khi tiện mặt ngo i, chuẩn có thể l mặt ngo i, mặt trong, hai lỗ tâm hoặc
mặt ngo i, mặt trong phối hợp với mặt đầu, lỗ tâm. Khi gia công mặt trong, chuẩn có
thể l mặt ngo i hoặc mặt ngo i phối hợp mặt đầu.
Tuỳ theo việc chọn chuẩn m có các ph−ơng pháp gá đặt sau :
+ Gá trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm.
* Dùng gia...
1. TiÖn (Turning)
TiÖn lµ ph−¬ng ph¸p gia ng c¾t gät th«ng dông nhÊt, nã t¹o nªn h×nh d¹ng chi tiÕt
b»ng hai chuyÓn ®éng gäi
chuyÓn ®éng o h×nh. ChuyÓn ®éng quay trßn cña chi tiÕt
(trong mét tr−êng hîp chuyÓn ®éng cña dông cô) chuyÓn ®éng chÝnh, chuyÓn
®éng tÞnh tiÕn cña dông cô c¾t ®Ó c¾t hÕt chiÒu dµi chi tiÕt lµ chuyÓn ®éng ch¹y dao.
ChuyÓn ®éng quay (v/p)
ChuyÓn ®éng ch¹y dao (mm/p)
S¬ ®å chuyÓn ®éng t¹o h×nh b»ng ph−¬ng ph¸p tiÖn
giáo trình tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình tiện - Người đăng: binh-phan-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
giáo trình tiện 9 10 610