Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vật liệu học

Được đăng lên bởi Vũ Công Tiến
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n VËt liÖu vμ CNVL - Khoa C¬ khÝ
PGS-TS Mai §×nh Th¾ng
Chñ biªn
VËt liÖu häc
(dïng cho sinh viªn ngµnh C¬)
Hμ néi -2007
Giáo trình vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vật liệu học - Người đăng: Vũ Công Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
Giáo trình vật liệu học 9 10 192