Ktl-icon-tai-lieu

Giấy phép đổ thải thi công xây dựng

Được đăng lên bởi thihienn90
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 2 lần
4 aeo [48ltl*or+

QBi.

t

vEr NAM
na.N quAN t.f cAc ottAx outxc sAr ( RrMU)
DLToNG

sAr

uO

l.i€

iudc srrrl crri rlAu
XAY Di]NG !U 3
c(t TAo llc

DrJ AN

rrrVEl

oU Ax cAr rAo, NANG cAp

irr iCNG

StT

v€ru qrru - uo cry

TLTYEN DUONG

cor rHAu xAv

DU-I.{G

LAO CAI

s6 I

(

HO SO
VI TRI EO DAT, DA THAI
77,a.f,

GOI THAU SO 3: DOAN KM230+000- KM294+460.05
HANG M(IC:
- THI CONC DTIONG Km253+975 -:- Km280+000;
THI c6Nc CAC cONc TRINH cAu"
NHA THAU THI cONc: cONc TY C6 PHAN TCT CT DUONG SAT
Trinh ldn2

1 B AUo 2011

,,,,,,,,.."10vL*

Nim

2014

K{ILS AY COT{STRUCTION CORPORATION
MANAGEMENT BOARD CP3

JSC

SOCIALIST AND REPUBLIC OF'VIETNAM

In

ss

TI9/BDHCP3 _ RCC.
lls, 2014.
Lotte - Sampyo Joint Venture.
Yco rien - Lao Cai railway upgrading Project - Package CP3.
: RsSubmision the Document of disposal positon for Track work and Bridge work,
rlich are constructed by RCClTrinh tqi hO so vi tri dA thdi cfia phdn ifudng vd cAu do
RCC thi cbng.

Arg

bSirFis md foremost, Railway Construction Corporation JSC (RCC), would like to send our
ffihess of your cooperation and support for Yen Vien - Lao Cai railway upgrading Project.
#(?5t-

Blscd on the Letter No. CS2-Cp3-0435 dated June 06ft, 2014 by Engineer regarding to
thcment of disposal positions. In order to meet the requirement of Engineer and construction
rcrn&le in the nearly temporary future, RCC shall be used the disposalyard of the Enterprise

\ry'cn

Cong Chieu at residential area 06, Xuan Quan commune, Bao Thang district, Lao Cai
to disposal the waster soil and stone of RCC.
RCC r*ould like to re-submission the Document and Law documents of the Enterprise Nguyen
Cry Chieu for LSJV and Engineer consider and approval.
I-e look forward to hering from you.
You're sincerely!

ptire-

ClfirE toi, Cong ty CP T6ng c6ng ty C6ng trinh dudng sdt (RCC) kinh gli d€n )ng ldi cam on
mm ryng vi su hqp tdc vd hd trq c{ra )ng ddi voi Dry dn ndng cdp tuydn dadng sdt YAn ViAn [.tn Cai tlaec g6i thAu CP3.
Cb, L1t cbng vdn ta CSZ-Cp3-0435 ngdy 06/6/2014 ctia TI/GS ,i t i so vi trl d6 thdi. DA dqp
wry ihru. c vAu cdu ctia TVGS vd ti€n dO thi c6ng, tradc miit nhd thdu sd s* dqng bdi d6 thdi cila
.dre,qg ry.hiep fir nhdn Nguydn C6ng Chi(u @i khu 6, xd Xudn Quang, huyAn Bdo Thiing, Ldo Cai
fr ird afu aa thii cho phdn dwrng va phdn cdu do RCC thi c6ng.
RCC klnh trinh lqi h6 so, cdc vdn bdn phdp ly cila doanh nghiQp ta nhdn Nguydn C6ng Chi€u.
ei
W thiu ch{nhvd TVGS xem xdt chdp thuQn.
"gtq

Trwt trong!

s- srdry,
-FY

:

COIIG
...
QBi. aeo t
4
[48ltl*or+
DLToNG sAr vEr NAM
na.N
quAN
t.f cAc
ottAx
outxc
sAr
(
RrMU)
oU
Ax
cAr
rAo, NANG
cAp
TLTYEN
DUONG
LAO
CAI
cor rHAu xAv DU-I.{G
s6 I
(
HO
SO
77,a.f,
VI
TRI EO DAT,
DA THAI
GOI
THAU
SO 3:
DOAN
KM230+000-
KM294+460.05
HANG M(IC:
-
THI
CONC DTIONG Km253+975
-:-
Km280+000;
THI
c6Nc
CAC cONc TRINH
cAu"
NHA THAU THI cONc:
cONc TY
C6 PHAN TCT
CT
DUONG
SAT
Trinh ldn2
1
B
AUo
2011
,,,,,,,,.."10vL*
uO
l.i€
iudc
srrrl
crri
rlAu
XAY Di]NG
!U
3
DrJ
AN
c(t
TAo
llc
rrrVEl
irr
iCNG
StT
v€ru
qrru
-
uo
cry
Nim 2014
Giấy phép đổ thải thi công xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giấy phép đổ thải thi công xây dựng - Người đăng: thihienn90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giấy phép đổ thải thi công xây dựng 9 10 320