Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu thuật toán điều khiển PID

Được đăng lên bởi Saturnhaui
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 24 lần
GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN PID
1. Giới thiệu bộ điều khiển PID:
Bộ điều khiển PID là một bộ điều khiển vòng kín được sử dụng rộng rãi trong
công nghiệp. Sử dụng bộ điều khiển PID để điều chỉnh sai lệch giữa giá trị đo được của
hệ thống (process variable) với giá trị đặt (setpoint) bằng cách tính toán và điều chỉnh giá
trị điều khiển ở ngõ ra.
Sơ đồ một hệ thống điều khiển dùng PID:

Hình 1 – Sơ đồ hệ thống điều khiển dùng PID
Một bộ điều khiển PID gồm 3 thành phần: P (proportional) – tạo tín hiệu điều
khiển tỉ lệ với sai lệch (error – e), I (integral) – tạo tín hiệu điều khiển tỉ lệ với tích phân
theo thời gian của sai lệch, và D (derivative) – tạo tín hiệu điều khiển tỉ lệ với vi phân
theo thời gian của sai lệch.
1.1. Khâu P:
Khâu P tạo ra tín hiệu điều khiển tỉ lệ với giá trị của sai lệch. Việc này được thực
hiện bằng cách nhân sai lệch e với hằng số KP – gọi là hằng số tỉ lệ.
Khâu P được tính dựa trên công thức:
Với:

Pout: giá trị ngõ ra
KP: hằng số tỉ lệ
e: sai lệch: e = SP – PV

Sơ đồ khối của khâu P:

Hàm truyền:

G p (s) = K p

Nếu chỉ có khâu P thì trong mọi trường hợp sai số tĩnh luôn xuất hiện, trừ khi giá
trị đầu vào của hệ thống bằng 0 hoặc đã bằng với giá trị mong muốn. Trong hình sau thể
hiện sai số tĩnh xuất hiện khi thay đổi giá trị đặt.

Hình 2 – Đáp ứng của khâu P
Nếu giá trị khâu P quá lớn sẽ làm cho hệ thống mất ổn định.
1.2. Khâu I:
Khâu I cộng thêm tổng các sai số trước đó vào giá trị điều khiển. Việc tính tổng
các sai số được thực hiện liên tục cho đến khi giá trị đạt được bằng với giá trị đặt, và kết
quả là khi hệ cân bằng thì sai số bằng 0.
Khâu I được tính theo công thức:

Với: IOUT: giá trị ngõ ra khâu I
Ki: hệ số tích phân
e: sai số: e = SP – PV
Sơ đồ khối khâu I:

Hàm truyền:

G(s) =

U(s) K I
1
=
=
E(s)
s TI.s

Khâu I thường đi kèm với khâu P, hợp thành bộ điều khiển PI. Nếu chỉ sử dụng khâu
I thì đáp ứng của hệ thống sẽ chậm và thường bị dao động.
Hình sau chỉ ra sự khác biệt giữa khâu I và PI:

Hình 3 – Đáp ứng của khâu I và PI
Ta có thể nhận thấy là khâu I làm cho đáp ứng của hệ thống bị chậm đi rất nhiều, còn
khâu PI giúp triệt tiêu sai số xác lập.
1.3. Khâu D:
Khâu D cộng thêm tốc độ thay đổi sai số vào giá trị điều khiển ở ngõ ra. Nếu sai
số thay đổi nhanh thì sẽ tạo ra thành phần cộng thêm vào giá trị điều khiển. Điều này cải
thiện đáp ứng của hệ thống, giúp trạng thái của hệ thống thay đổi nhanh chóng và mau
chóng đạt được giá trị mong muốn.
Khâu D được tính theo công thức:

Với: DOUT: ngõ ra khâu D
KD: hệ số ...
GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN PID
1. Giới thiệu bộ điều khiển PID:
Bộ điều khiển PID một bộ điều khiển vòng kín được sử dụng rộng rãi trong
công nghiệp. Sử dụng bộ điều khiển PID để điều chỉnh sai lệch giữa giá trị đo được của
hệ thống (process variable) với giá trị đặt (setpoint) bằng cách tính toán và điều chỉnh giá
trị điều khiển ở ngõ ra.
Sơ đồ một hệ thống điều khiển dùng PID:
Hình 1 – Sơ đồ hệ thống điều khiển dùng PID
Một bộ điều khiển PID gồm 3 thành phần: P (proportional) tạo tín hiệu điều
khiển tỉ lệ với sai lệch (error e), I (integral) tạo tín hiệu điều khiển tỉ lệ với tích phân
theo thời gian của sai lệch, D (derivative) tạo tín hiệu điều khiển tỉ lệ với vi phân
theo thời gian của sai lệch.
1.1. Khâu P:
Khâu P tạo ra tín hiệu điều khiển tỉ lệ với giá trị của sai lệch. Việc này được thực
hiện bằng cách nhân sai lệch e với hằng số K
P
– gọi là hằng số tỉ lệ.
Khâu P được tính dựa trên công thức:
Với: P
out
: giá trị ngõ ra
K
P
: hằng số tỉ lệ
e: sai lệch: e = SP – PV
Sơ đồ khối của khâu P:
Hàm truyền:
p p
G (s) = K
Giới thiệu thuật toán điều khiển PID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu thuật toán điều khiển PID - Người đăng: Saturnhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giới thiệu thuật toán điều khiển PID 9 10 91