Ktl-icon-tai-lieu

hàn khí

Được đăng lên bởi tranhieu_05
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dù ¸n JICA – HIC
II

Hµn khÝ – tËp

bµi 1: h×nh thµnh mèi hµn ®øng trªn mÆt ph¼ng
Môc ®Ých:
H×nh thµnh kü n¨ng hµn ®øng trªn mÆt ph¼ng.
VËt liÖu:
- KhÝ acetylen.
- KhÝ «xi.
- ThÐp tÊm ( 2,0 x 150 x150 )mm.
- Que hµn f1,6 (hoÆc f 2,0).
ThiÕt bi, dông cô:
- Bé thiÕt bÞ hµn khÝ.
- Bé dông cô.
- Bé b¶o hé lao ®éng.

1. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
- ChuÈn bÞ c¸c thiÕt bÞ, dông cô t¬ng tù nh trong bµi sö dông, b¶o dìng thiÕt
bÞ vµ dông cô hµn khÝ (tËp I).
- C¾t ph«i theo kÝch thíc cho tríc ( 2,0 x 150 x 150) mm, n¾n ph¼ng vµ lµm
s¹ch bÒ mÆt hµn.
2. T thÕ khi hµn.

3

Dù ¸n JICA – HIC
II

Hµn khÝ – tËp

- L¾p vËt hµn lªn ®å g¸ ë vÞ trÝ th¼ng ®øng.
- §Ó c¸c èng dÉn khÝ ë bªn c¹nh sao cho khi di chuyÓn má hµn kh«ng bÞ víng vµ ¶nh hëng.
- CÇm má hµn sao cho phÇn th©n má hµn th¼ng ®øng.

3. TiÕn hµnh hµn.
- §iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ «xi ë møc 1,5 kg/cm 2 vµ khÝ acetylen ë møc 0,2
kg/cm2.
- Sö dông bÐp hµn sè 70.
- Më van khÝ, måi löa vµ ®iÒu chØnh ®Ó ®îc ngän löa trung tÝnh víi chiÒu dµi
nh©n ngän löa tõ (5 ~ 6) mm.
- Ph¬ng ph¸p hµn gièng nh hµn ®êng hµn trªn mÆt ph¼ng ë vÞ trÝ sÊp.
- §iÒu chØnh sao cho gãc ®é cña má hµn t¹o víi híng ngîc híng hµn mét
gãc kho¶ng 600 vµ que hµn phô t¹o víi híng hµn mét gãc kho¶ng 450.

4

Dù ¸n JICA – HIC
II

Hµn khÝ – tËp

- Khi hµn kh«ng dao ®éng ngang (c¶ má hµn vµ que hµn).
- Hµn mèi hµn máng.
- Chó ý tr¸nh kh«ng ®Ó cho vËt hµn bÞ thñng hoÆc bÓ hµn ch¶y xuèng díi.
4. KiÓm tra.
KiÓm tra c¸c yÕu tè sau:
- Sù th¼ng cña mèi hµn.
- H×nh d¹ng v¶y hµn.
- ChiÒu réng mèi hµn vµ chiÒu cao phÇn ®¾p.
- KhuyÕt c¹nh vµ ch¶y xÖ.
- Rç.
- Ch¸y thñng.
- DÊu hiÖu cña nhiÖt phÝa sau mèi hµn.
phiÕu ®¸nh gi¸

5

Dù ¸n JICA – HIC
II

Hµn khÝ – tËp

Hä tªn

S¶n phÈm sè

Ngµy thùc hiÖn

Thêi gian thùc hiÖn

Néi dung ®¸nh gi¸

§¸nh gi¸

YÕu tè ®¸nh gi¸

M· ®¸nh gi¸

§iÓm

Sù ®ång ®Òu chiÒu réng mèi hµn
Sù ®ång ®Òu chiÒu cao phÇn ®¾p
Sù ®ång ®Òu h×nh d¹ng bªn ngoµi
§iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi mèi hµn
Hµn

H×nh d¹ng
mèi hµn

KhuyÕt c¹nh
Ch¶y xÖ
Rç
§é th¼ng cña mèi hµn
Sù sai lÖch vÒ chiÒu réng mèi hµn

Lµm
s¹ch
Thêi
gian

Lµm s¹ch
mèi hµn
vµ bÒ mÆt
vËt hµn
Thêi gian
thùc hiÖn

§iÓm
Kho¶ng ®iÓm
M· ®¸nh gi¸

Sù b¾n tãe kim lo¹i
Lµm s¹ch

Tæng ®iÓm

Tæng sè ®iÓm/sè yÕu tè ®¸nh gi¸ =
100 ~ 75
74 ~ 50
A
B

/
49 ~ 25
C

Bµi 2: Hµn ®øng gi¸p mèi

=

§iÓm
Díi 24
D

Môc ®Ých:
H×nh thµnh kü n¨ng hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t c¹nh, kh«ng cã khe hë ë vÞ trÝ
®øng.
VËt liÖu:
- KhÝ acetylen.

6

Dù ¸n JICA – HIC
II

Hµn khÝ – tËp

- KhÝ «xi.
- ThÐp tÊm (1,6 x 100 x 200)mm: 2 tÊm.
- Que hµn f1,...
Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp
II
bµi 1: h×nh thµnh mèi hµn ®øng trªn mÆt ph¼ng
Môc ®Ých:
H×nh thµnh kü n¨ng hµn ®øng trªn mÆt ph¼ng.
VËt liÖu:
- KhÝ acetylen.
- KhÝ «xi.
- ThÐp tÊm ( 2,0 x 150 x150 )mm.
- Que hµn 1,6 (hoÆc 2,0).
ThiÕt bi, dông cô:
- Bé thiÕt bÞ hµn khÝ.
- Bé dông cô.
- Bé b¶o hé lao ®éng.
1. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
- ChuÈn bÞ c¸c thiÕt bÞ, dông cô t¬ng tù nh trong bµi sö dông, b¶o dìng thiÕt
bÞ vµ dông cô hµn khÝ (tËp I).
- C¾t ph«i theo kÝch thíc cho tríc ( 2,0 x 150 x 150) mm, n¾n ph¼ng vµ lµm
s¹ch bÒ mÆt hµn.
2. T thÕ khi hµn.
3
hàn khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàn khí - Người đăng: tranhieu_05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
hàn khí 9 10 958