Ktl-icon-tai-lieu

Hạng mục nhà máy nhiệt điện

Được đăng lên bởi Nhat Thanh Dang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HẠNG MỤC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

No/STT

A.

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Item/ Hạng mục
Bidder’s proposal price for design, engineering
manufacture, shop testing and quality control,
delivery of equipment and accessories for
Mechanical works, Electrical works, Instrumentation
& Control works of 2x600 MW supercritical thermal
power project as per specification:
Mechanical/Phần cơ khí
Steam Generator Package/Gói lò hơi
Electrostatic precipitator/Bộ lọc tĩnh điện
FGD Plant/Nhà máy khử lưu huỳnh
Fuel Oil System/Hệ thống dầu
Chemical Feed System/Hệ thống cung cấp hóa chất
Turbine Generator Package/Gói Tua bin máy phát
Feed Water Heaters and Deaerator/Bộ cấp nước cấp
nhiệt và bộ khử khí
Power Cycle Pumps, Drives and accessories/Bơm,
dẫn nước tuần hoàn, và phụ tùng
Condenser, Tube cleaning and Air Extraction
systems/Hệ thống ngưng, làm sạch ống và nén khí
Turbine Oil Purification System/Hệ thống lọc dầu
tuabin
Condensate Polishing System/Hệ thống làm sạch
nước ngưng
Power Cycle piping valves and specialties/Van và
dụng cụ đặc biệt bơm nước tuần hoàn
Low pressure piping, valves and specialties/ Van,
dụng cụ đặc biệt và ống áp suất thấp
Large dia. piping and fabricated tanks/Hệ thống
đường ống và bồn chứa
Thermal Insulations/Hệ thống cách nhiệt
River Water Pretreatment System/Hệ thống tiền xử
lý nước sông
Desalination RO and Potable Water Treatment
System/Hệ thống khử muối và xử lý nước uống
Demineralisation RO System/Hệ thống khử khoáng
thẩm thấu ngược
Waste Water Treatment Plant/Nhà máy xử lý nước
thải
Coal Handling System/Hệ thống xử lý than đá
Ash Handling System/Hệ thống xử lý tro
Lime Stone Handling System/Hệ thống xử lý đá vôi
Mill Rejects System/Hệ thống lọc bụi
Gypsum Handling System/Hệ thống xử lý thạch cao

Remark/ Ghi chú

No/STT

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

II

Item/ Hạng mục
Circulating Water, Raw Water Intake, Cooling
Water (CW), ACW & Other Vertical Pumps/Bơm
nước tuần hoàn, bơm nước thô vào, bơm nước làm
mát (CW), ACW và hệ thống bơm đứng khác
Condensate transfer, DM service and other
horizontal pumps/Vận chuyển nước bình ngưng,
dịch vụ khử khoáng và hệ thống bơm ngang khác
Intake Chlorination System/Hệ thống khử clo nước
đầu vào
Instrument & Plant Air Compressors including
receivers/Thiết bị và hệ thống nén khí nhà máy bao
gồm các đầu tiếp nhận
Instrument Air Driers/Hệ thống làm khô không khí
Ventilation System/Hệ thống thông hơi
Air Conditioning System/Hệ thống điều hòa không
khí...
HẠNG MỤC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
No/STT Item/ Hạng mục Remark/ Ghi chú
A.
Bidder’s proposal price for design, engineering
manufacture, shop testing and quality control,
delivery of equipment and accessories for
Mechanical works, Electrical works, Instrumentation
& Control works of 2x600 MW supercritical thermal
power project as per specification:
I Mechanical/Phần cơ khí
1 Steam Generator Package/Gói lò hơi
2 Electrostatic precipitator/Bộ lọc tĩnh điện
3 FGD Plant/Nhà máy khử lưu huỳnh
4 Fuel Oil System/Hệ thống dầu
5 Chemical Feed System/Hệ thống cung cấp hóa chất
6 Turbine Generator Package/Gói Tua bin máy phát
7
Feed Water Heaters and Deaerator/Bộ cấp nước cấp
nhiệt và bộ khử khí
8
Power Cycle Pumps, Drives and accessories/Bơm,
dẫn nước tuần hoàn, và phụ tùng
9
Condenser, Tube cleaning and Air Extraction
systems/Hệ thống ngưng, làm sạch ống và nén khí
10
Turbine Oil Purification System/Hệ thống lọc dầu
tuabin
11
Condensate Polishing System/Hệ thống làm sạch
nước ngưng
12
Power Cycle piping valves and specialties/Van
dụng cụ đặc biệt bơm nước tuần hoàn
13
Low pressure piping, valves and specialties/ Van,
dụng cụ đặc biệt và ống áp suất thấp
14
Large dia. piping and fabricated tanks/Hệ thống
đường ống và bồn chứa
15 Thermal Insulations/Hệ thống cách nhiệt
16
River Water Pretreatment System/Hệ thống tiền x
lý nước sông
17
Desalination RO and Potable Water Treatment
System/Hệ thống khử muối và xử lý nước uống
18
Demineralisation RO System/Hệ thống khử khoáng
thẩm thấu ngược
19
Waste Water Treatment Plant/Nhà máy xử nước
thải
20 Coal Handling System/Hệ thống xử lý than đá
21 Ash Handling System/Hệ thống xử lý tro
22 Lime Stone Handling System/Hệ thống xử lý đá vôi
23 Mill Rejects System/Hệ thống lọc bụi
24 Gypsum Handling System/Hệ thống xử lý thạch cao
Hạng mục nhà máy nhiệt điện - Trang 2
Hạng mục nhà máy nhiệt điện - Người đăng: Nhat Thanh Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hạng mục nhà máy nhiệt điện 9 10 269