Ktl-icon-tai-lieu

HD tính thủy lực thủy văn cống

Được đăng lên bởi Phan Huy Tú
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CẦU CỐNG
7.1.

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
Lý trình đặt cống: Km 1+923.8;
Cống thoát nước là cống tròn BTCT ;
Diện tích lưu vực đổ vào công trình: F = 0,41km2;
Chiều dài suối chính : Ls = 0,52km;
Tổng chiều dài suối nhánh : 0.
Độ dốc suối chính tại vị trí công trình 3 %.
Hệ số nhám lòng suối: ms = 11;
Hệ số nhám sườn dốc: msd= 0,15;
Giả thiết mặt cắt ngang lòng suối có dạng tam giác :
Bờ trái 1:10;
Bờ phải 1:10;
Lượng mưa ngày ứng với tần suất là 4% : H4% = 172 mm
Hệ số triết giảm hồ ao khi đo trực tiếp diện tích hồ ao:  = 1.0;
Hệ số dòng chảy lũ:  =0,90;
Độ dốc của sườn dốc là 15 %
Trắc ngang cọc cống

6.60

1

7 8 0 .6 9
4.50

2.72

7 8 0 .9 0

3

7 8 3 .7 4
2
0 .5 0 77 88 33 .7
.6 9

3

7 8 0 .3 6

1

7 8 0 .1 6

7 8 0 .0 0

7 7 9 .5 7

5.71

7 8 3 .8 0

9
0 .5 0 77 88 33 .6
.7 2
7 8 3 .7 4

7 7 9 .8 8

3 .4 4

Cäc:C4
Km:1+923.8

5.68

15.00

7.2.

TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG
Q = AP.  . HP . F.  (m3/s) (CT 7.1)
- Tính chiều dài sườn dốc lưu vực:
F
0.41
bsd 

0.438
1.8.( L  l ) 1.8.( 0.52  0)

(km) (CT 7.2)
Tính đặc trưng địa mạo của sườn dốc lưu vực :
 sd 

bsd

0.6

0.3

m sd .I sd .( .H p ) 0.4

4.4

(CT 7.3)
Tra bảng được sd = 39.2 phút ứng với vùng mưa III
Tính trị số đặc trưng địa mạo lòng suối
 ls 

1000 L
1/ 3

mls .I ls .F 1 / 4 .( .H p )1 / 4

10.6

( CT 7.4)
Tra bảng nội suy ra được trị số Ap = 0,0451
Thay vào công thức trên tính được Q =2.57 m3/s

Từ lưu lượng: Q = 2.57 m3/s ta chọn 1 cống đường kính 1.5 m.
Cống làm việc ở chế độ không áp.
7.3. TÍNH CHIỀU SÂU NƯỚC CHẢY TỰ NHIÊN
Giả thiết lần lượt chiều sâu nước chảy từ 0.10.5 m ta tính được lưu lượng Q ứng
với chiều sâu nước chảy theo công thức Sêdimaninh.
Q =  .C. R.i (m3 /s) (CT 3.5)
Trong đó:
= tiết diện dòng chảy
m1  m 2
. 2

 =m.h = h
= 10 h2 ( m2)
i =độ dốc lòng suối i= 3%
2

2


1 1/ 6
.R
C= n

C: hệ số Sêdimaninh
Trong đó:
n = hệ số nhám n =0,08


R = bán kính thuỷ lực R =  (m)

 = chu vi ướt: =m’.h(m)
2
2
m’ = 1  m1  1  m2

Bảng 7.1: Bảng quan hệ giữa Q - h
h (m)
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

0.100
0.225
0.400
0.625
0.900
1.225
1.600
2.025
2.5

2.010
3.015
4.020
5.025
6.030
7.035
8.040
9.045
10.05
R
0.050
0.075
0.100
0.124
0.149
0.174
0.199
0.224
0.249
C
7.581
8.111
8.509
8.831
9.104
9.341
9.551
9.740
9.913
i
0.0705 0.0705 0.0705 0.0705 0.0705 0.0705 0.0705 0.0705 0.0705
Q
0.045
0.132
0.285
0.517
0.840
1.268
1.810
2.478
3.282
Lập đồ thì quan hệ Q-h

Nội suy Q=2.57 m3/s ra h= 0.49 m
7.4. XÁC ĐỊNH MỰC NƯỚC DÂNG TRƯỚC CỐNG, ĐỘ ...
1 CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CẦU CỐNG
7.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
Lý trình đặt cống: Km 1+923.8;
Cống thoát nước là cống tròn BTCT ;
Diện tích lưu vực đổ vào công trình: F = 0,41km
2
;
Chiều dài suối chính : L
s
= 0,52km;
Tổng chiều dài suối nhánh : 0.
Độ dốc suối chính tại vị trí công trình 3 %.
Hệ số nhám lòng suối: m
s
= 11;
Hệ số nhám sườn dốc: m
sd
= 0,15;
Giả thiết mặt cắt ngang lòng suối có dạng tam giác :
Bờ trái 1:10;
Bờ phải 1:10;
Lượng mưa ngày ứng với tần suất là 4% : H
4%
= 172 mm
Hệ số triết giảm hồ ao khi đo trực tiếp diện tích hồ ao:
= 1.0;
Hệ số dòng chảy lũ:
=0,90;
Độ dốc của sườn dốc là 15 %
Trắc ngang cọc cống
HD tính thủy lực thủy văn cống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HD tính thủy lực thủy văn cống - Người đăng: Phan Huy Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HD tính thủy lực thủy văn cống 9 10 703