Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống cơ điện tử trên ô tô

Được đăng lên bởi nguyenminhanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Hệ thống cơ khí, điện, điện tử trên ô tô
1
C«ng nghÖ C¬ ®iÖn tö trong chÕ t¹o « t«
PGS.TS. T¹ duy liªm
Khoa C¬ khÝ §HBK Hµ Néi
Tãmt:
Cho ®Õn nay ViÖt nam cã chõng 17 liªn doanh l¾pp vµ cung cÊp c¸c chñng lo¹i xe « t«
ng trung vµ nhÑ. MÆc dï vÒu m·, kiÓu d¸ng xe cã ®æi míi liªn tôc ®Ó ®¸p øng thÞ hiÕu
a ngêi tiªu dïng, nhng trªn thùc tÕ c¸c xe « t« ®îc trang bÞ nh÷ng hÖ thèng c¬ ®iÖn tö
trong c¸c côm chøc ng kü tht nh thèng phun ng ®iÖn tö, thèng phanh tù ®éng
®iÒu cnh, hÖ thèng dÉn ®êng, hÖ thèng b¶o hiÓm .v.v. cßn rÊt hiÕm, ngêi sö ng xe vÉn
t xa l¹ víi nh÷ng kh¸i niÖm vµ hiÓu biÕt vai trß cña c¬ ®iÖn tö trong nnh c«ng nghiÖp
quan träng nµy.
Chóng t«i xin giíi thiÖu ë ®©y nh÷ng néi dung nghiªn cøu øng dông c¬ ®iÖn tö trong c«ng
nghÖ « t« nh»m cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc tp cËn hÖ thèng vµ lùa cn ®i s©u pn tÝch
mét côm chøc n¨ng ®iÓn h×nh lµ “hÖ thèng phanh tù ®éng ®iÒu chØnh” ®Ó minh ho¹ ý nghÜa
khoa häc thùc tiÔn cña c«ng nghÖ c¬ ®iÖn tö trong c¸c øng dông kü thuËt cô thÓ.
I.
c khuynh híng øng dông c«ng nghÖ c¬ ®iÖn tö trong chÕ t¹o «
Khuynh híng ph¸t triÓn cña « t« hiÖn ®¹io ra nh÷ng ph¬ng tn ®i l¹i bÒn ®Ñp, ®óng
mèt, tiÖn nghi, an toµn, dÔ ®u khiÓn hoÆc tù ®éng ®iÒu khiÓn, sö dông n¨ng lîng míi
hoÆc tiÕt kiÖm nhiªn liÖu truyÒn thèng vµ th©n thiÖn víi m«i trêng. Mçi tu c híngi
®Òu dùa trªn mét sè gi¶i pp thuËt kh¶ thi trong c¸c côm y c ®Þnh, chóng thuéc:
1. c hÖ thèng trî gióp vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn xa nh :
- HÖ thèng cung cÊp th«ng tin vÒn ®å vµ t×nh tng giao th«ng cËp nhËt,
- HÖ thèng hç trî dÉn ®êng cho ngêi l¸i vµ
- HÖ thèng b¶o hm, an toµn tÝch cùc
2.c hÖ thèng ng¾t rung ®éng vµ ®iÒu cnh æn ®Þnhch cùc nh:
- K®iÖn tÝch
- §iÒu chØnh ®é æn ®Þnh tn xe
- §Öm khÝ gi¶m chÊn tÝchc
- Bé æn ®Þnh thÝch nghi
- ®éng ®u chØnh æn ®Þnh toµn th©n xe (Automatic Body Control)
3. HÖ thèng qun lý c¸c t¸c ®éng vµo vµnh, b¸nh xe nh:
- HÖ thèng t rungch cùc
- HÖ thèng phanh chèng bã (ABS)
- HÖ thèng chèng tr¬n trît (ASR)
- HÖ thèng ph©n bè lùc phanh ®n tö
4. Bé phËn ®iÖn tö
Hệ thống cơ điện tử trên ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống cơ điện tử trên ô tô - Người đăng: nguyenminhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống cơ điện tử trên ô tô 9 10 655