Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống đánh lửa ESA

Được đăng lên bởi vdc268
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA ÑIEÄN TÖÛ
( ESA )
ELECTRIC SPARK ADVANCE

CAÁU TRUÙC CÔ BAÛN ESA

MAÏCH ÑAÙNH LÖÛA

NHAÄN BIEÁT GOÙC ÑOÄ TRUÏC KHUYÕU

TÍN HIEÄU THÔØI ÑIEÅM ÑAÙNH LÖÛA IGT

ECU göûi tín hieäu IGT
ñeán Igniter ñeå ñieàu
khieån thôøi ñieåm ñaùnh
löûa laø toái öu caên cöù vaøo
tín hieäu töø caùc caûm
bieán.

TÍN HIEÄU IGF

Tín hieäu IGF duøng ñeå ñieàu khieån
phun nhieân lieäu

HEÄ THOÁNG TRÖÏC TIEÁP DIS

Cuén ®¸nh löa
(bobine)

HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA TRÖÏC TIEÁP TDI

CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA TDI

BOBINE VAØ IC LIEÀN KHOÁI

TÍN HIEÄU IGF

Tín hieäu IGF duøng ñeå ñieàu khieån
phun nhieân lieäu

KIEÅM TRA THÔØI ÑIEÅM ÑL BAN ÑAÀU

KHI KHÔÛI ÑOÄNG

KHI HAÂM NOÙNG

KHI QUAÙ NHIEÄT

CHAÏY KHOÂNG TAÛI OÅN ÑÒNH

HIEÄU CHÆNH TIEÁNG GOÕ

GDLS LÔÙN NHAÁT VAØ NHOÛ NHAÁT

KIEÅM TRA THÔØI ÑIEÅM ÑAÙNH LÖÛA

...
HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA ÑIEÄN TÖÛ
( ESA )
ELECTRIC SPARK ADVANCE
hệ thống đánh lửa ESA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống đánh lửa ESA - Người đăng: vdc268
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
hệ thống đánh lửa ESA 9 10 266