Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống DCS trong nhà máy nhiệt điện

Được đăng lên bởi Tiền Shyvana
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HỆTHỐNG DCS TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Nộidungtrìnhbày

Phần1:Cơsởlýthuyết
Chương1:Kháiquátnhàmáynhiệtđiện
Chương2:Cấutrúcvàchứcnăngtừnghệthốngtrongnhàmáynhiệtđiện
Chương3:HệthốngDCS
Phần2:Thiếtkế
Phần3: Demomôhình

Chương1:Kháiquátnhàmáynhiệtđiện

Cácvấnđềtrongphầnnày:

Nhàmáynhiệtđiệnlàgì?
Nguyênlýhoạtđộngcủanhàmáynhiệtđiện.
Cấu tạo nhà máy nhiệt điện

Nhàmáynhiệtđiệnlàgì?

Nhàmáynhiệtđiệnlàhệthốngsảnxuấtđiệnnăngtừnhiệtnăng.

Chương1:Kháiquátnhàmáynhiệtđiện

Cácvấnđềtrongphầnnày:

Nhàmáynhiệtđiệnlàgì?
Nguyênlýhoạtđộngcủanhàmáynhiệtđiện.
Cấu tạo nhà máy nhiệt điện

Nguyênlýhoạtđộngcơbảncủacácnhàmáynhiệtđiện

Nhiệtnăn

Hóanăng

g

Buồng đốt

Nhiênliệu

Hơi
Bao hơi

Tua bin

Máy phát

CơNăng
Nướcngưng

Điện năng

Chương1:Kháiquátnhàmáynhiệtđiện

Cácvấnđềtrongphầnnày:

Nhàmáynhiệtđiệnlàgì?
Nguyênlýhoạtđộngcủanhàmáynhiệtđiện.
Cấu tạo nhà máy nhiệt điện

Cấutạonhàmáynhiệtđiệnđốtthan

Nhàmáynhiệtđiện

Hệthốngphụcvụcho

Hệthốngphụcvụcho

chutrìnhđốt

chutrìnhnướcvàhơi

Cấutạonhàmáynhiệtđiệnđốtthan

Chu trìnhđốt

Lò đốt

Hệthốngc

Hệthốngt

ấpliệu

hảitrosi

Hệthốngt
hải
khói

Chutrìnhđốt
Lò đốt
Lò đốt

Cấp liệu
Cấp liệu

Thảitroxi
Thảitroxi

Thảikhói
Thảikhói

Cấutạonhàmáynhiệtđiệnđốtthan

Chutrìnhnước–hơi

Baohơi

Hệthốngx
ửlýnước

Hệthốngc

Hệthốngd

Hệthống

ấpnướcb

ẫnhơiđếnt

nướclàm

aohơi

uabin

mát

Hệthốngt
hảinước

Chutrìnhnước-hơi
Bao hơi
Bao hơi
Xử lý nước
Xử lý nước
Cấp nước
Cấp nước
Cấp hơi
Cấp hơi
Ngưng hơi
Ngưng hơi
Xả nước
Xả nước

Nộidungtrìnhbày
Phần1 :Cơsởlýthuyết
Chương1:Kháiquátnhàmáynhiệtđiện
Chương2:Cấutrúcvàchứcnăngtừnghệthốngtrongnhàmáynhiệtđiện

Chương3:HệthốngDCS
Phần2:Thiếtkế
Phần3: Demomôhình

Chương2:Cấutrúcvàchứcnăngtừnghệthốngtrongnhàmáynhiệtđiện

Hệthốngđiềukhiểntrongnhàmáynhiệtđiệnphânralàmhaibộphận:

Bộphậnchính
Bộphậnphụ

Hệthốngđiềukhiểnchính
Chutrìnhhơinước

Chutrìnhđốt

Chutrìnhhơinước

Chutrìnhđốt

Hệthốngđiềukhiểnphụ

Hệthốngyêucầunhiênliệu
Đốitượngđiềukhiển:

Lượngnhiênliệucầnchoquátrìnhcháy
Mụcđíchđiềukhiển:đưarayêucầunhiênliệuchoquátrìnhcháyđápứngvớiyêucầucủatải.
Thôngsốđolường:

Lưulượnghơiđếntuabin
Ápsuấthơituabin
Phầntửchấphành:

Bộđiềukhiểnnàykhôngcóphầntửchấphành,tínhiệuracủanólàgiátrịđiềukhiểnquátrìnhcháy.Tínhi
ệunàyrấtquantrọng.VìthếmảtínhiệunảyđượcgọilàMaster signal

Hệthốngđiềukhiểntỷlệthan/gió
Đốitượngđiềukhiển:

Tỷlệthan/gióphùhợpchoquátrìnhcháy
Mụcđíchđiềukhiển:Điềukhiểntỷlệthangiónhằmcungcấpđủlượnggióchoquátrìnhcháy(cháyhoàntoà...

Hệ thống DCS trong nhà máy nhiệt điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống DCS trong nhà máy nhiệt điện - Người đăng: Tiền Shyvana
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hệ thống DCS trong nhà máy nhiệt điện 9 10 809