Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống đèn LED thông minh

Được đăng lên bởi bavuong6789
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chàomừngthầyvàcácbạncómặtởđây…
^^!

TrườngĐạiHọcSưPhạmKỹThuậtHưngYên
Khoa:CơKhíĐộngLực
Đềtàinghiêncứu:Hệthốngchiếusángthôngminhtrênxehiệnđại

Thànhviên:

1.

LêTuấnAnh

2.

NguyễnĐứcAnh

Lớp: 106131

NộiDung :
Chương1 :Tổngquanvềhệthốngchiếusángtrên
ôtô
Chương2 :Cấutạovànguyênlýhoạtđộng
Chương3 :Hệthốngchiếusángtrênxehiệnđại

Sơlượcquavềhệthốngđèn:

Chương1 :Tổngquanvềhệthốngchiếusángthôngminhtrênôtô

 Đènsửdụngtrênxeđượcphânloạitheocácmụcđích:chiếusáng,tínhiệuvàthôngbáo.Vídụcácđènđầuđượcdùngđểchiếusángkhiđivàobanđêm,cácđènxinhanđểbáochoc
ácxekháccũngnhưngườiđibộvàcácđènhậuởđuôixeđểthôngbáovịtrícủaxe.Ngoàihệthốngchiếusángnóichung,xecònđượctrangbịcáchệthốngcócácchứcnăngkhácnha
utuỳtheotừngthịtrườngvàloạixe.Nhưhìnhvẽtathấy:

 

HÖthèngchiÕus¸ngcãc¸cbéphËnsau®©y:
1. §Ìnpha/®Ìnphalo¹iphãng®iÖn(ECU®iÒukhiÓn®Ìnphaphãng®iÖn) (§Ìns¬ngmïphÝatríc)
2.Côm®ÌnphÝasau(§Ìns¬ngmïphÝasau)
3.C«ngt¾c ®iÒukhiÓn®Ìnvµ ®és¸ng(C«ngt¾c ®Ìnxinhan,c«ngt¾c ®Ìns¬ngmïphÝa
tríc/phÝasau)
4. §Ìnxinhanvµ ®Ìnb¸onguyhiÓm
5.C«ngt¾c ®Ìnb¸onguyhiÓm
6.BénhÊpnh¸y®Ìnxinhan
7.C¶mbiÕnb¸ohháng®Ìn
8. R¬ letæhîp
9.C¶mbiÕn®iÒukhiÓn®Ìntù®éng
10.C«ngt¾c ®iÒukhiÓngãcchiÕus¸ng®Ìnpha
11.BéchÊphµnh®iÒukhiÓngãcchiÕus¸ng®Ìnpha
12. §Ìntrongxe
13.C«ngt¾ccöa
14. §ÌnchiÕus¸ngkho¸ ®iÖn

Nghiêncứuriêngvềhềthốngchiếusáng
1.Tácdụng,yêucầukỹthuật,phânloạicácloạihệthốngchiếusáng
1.1Tácdụng 
Giúpláixequansátkỹvàantoànkhiđiđêm,vànhìnrõhơntrongbóngtối
1.2Yêucầukỹthuật
Antoànchongườiđiềukhiểnvàngườithamgiagiaothông
Sángnhưngkhôngchói
1.3Phânloại
HệthốngchiếusángtheoChâuÂu.
HệthốngchiếusángtheoChâuMỹ.
1.4Mộtsốđènchiếusángquantrọngtrênôtô
Đènkíchthướctrướcvàsauôtô(Side & Rear lamps)
Đènpha(Head lamps - Main driving lamps)
Đènsươngmù(Fog lamps)
Đènbáotrêntableau
Vídụvềmộtsốhìnhảnhđènpha:

Chương2 :Cấutạovànguyênlýhoạtđộng

1. HÖthèng®Ìnpha

 

Cãhailo¹ihÖthèng®Ìnphakh¸cnhautuútheochóngcãthiÕtbÞ®iÖnnhr¬le®Ìnphavµr¬le®iÒuchØnh®és¸ng.Nh×nchungkhic«ngt¾c
®iÒuchØnh®és¸ngëvÞtrÝ“FLASH”,th× m¹ch ®iÖn®îccÊut¹o ®ÓbËts¸ngc¸c®Ìnngayc¶khic«ngt¾c ®iÒukhiÓn®ÌnëvÞtrÝOFF.

(1) Lo¹ikh«ngcãr¬ le ®Ìnphavµkh«ngcãr¬le
®iÒuchØnh®és¸ng
• §Ìnpha(ChiÕugÇnLO - Bearn)
Khixoayc«ngt¾c ®iÒukhiÓn®ÌnvÒvÞtrÝHEAD
(LOW), ®Ìnpha(chiÕugÇn)bËts¸ng.

(1) Lo¹ikh«ngcãr¬ le ®Ìnphavµkh«ngcãr¬le®iÒuchØnh®és¸ng
•®Ìnpha(ChiÕugÇnLO - Bearn)
Khixoayc«ngt¾c ®iÒukhiÓn®ÌnvÒvÞtrÝHEAD
(LOW), ®Ìnpha(chiÕugÇn)bËts¸ng.

§Ìnpha(ChiÕuxa“High – Bearn”)Khixoayc«ngt¾cvÒvÞtrÝHEAD (HIGH),th× ®Ìnpha-chiÕuxabËts¸ngvµ ®ÌnchØb¸o®ÌnphachiÕuxa...
Chomngthyvccbncmtđây…
^^!
Chomngthyvccbncmtđây…
^^!
hệ thống đèn LED thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống đèn LED thông minh - Người đăng: bavuong6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
hệ thống đèn LED thông minh 9 10 593