Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2485 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG VI : HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ
KHÔNG KHÍ KIỂU KHÔ
6.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
6.1.1 Khái niệm
Hệ thống điều hoà kiểu khô là hệ thống điều hoà mà thiết bị xử lý nhiệt ẩm là thiết bị
trao đổi nhiệt kiểu bề mặt. Trong thiết bị điều hoà kiểu khô, không khí chuyển động ngang
qua bên ngoài thiết bị trao đổi nhiệt và thực hiện quá trình trao đổi nhiệt ẩm. Bề mặt bên
ngoài có thể có cánh hoặc không có. Bề mặt có cánh thường hay được sử dụng để nâng cao
hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm. Bên trong bề mặt là môi chất chuyển động, môi chất có thể là môi
chất lạnh, nước lạnh hoặc glycol.
Quá trình trao đổi nhiệt ẩm được thực hiện nhờ truyền nhiệt qua vách ngăn cách. Nhờ
quá trình trao đổi nhiệt với môi chất lạnh mà nhiệt độ không khí giảm xuống, đến nhiệt độ
yêu cầu, trước khi được thổi vào phòng.
Đồng thời với quá trình trao đổi nhiệt, cũng xảy ra quá trình trao đổi chất khi không khí đi
qua thiết bị, quá trình này chính là quá trình làm thay đổi dung ẩm không khí. Khi nhiệt độ bề
mặt trao đổi nhiệt thấp hơn nhiệt độ đọng sương của không khí đi qua, một lượng hơi nước
trong không khí sẽ ngưng tụ lại trên bề mặt của thiết bị. Do đó qua quá trình xử lý, dung ẩm
của không khi giảm. Khi nhiệt độ bề mặt cao hơn nhiệt độ đọng sương, dung ẩm của không
khí không đổi.
Như vậy quá trình trao đổi nhiệt ẩm không khí ở thiết bị điều hoà kiểu khô chỉ có thể
làm giảm dung ẩm hoặc không đổi. Muốn làm tăng ẩm phải có thiết bị phun ẩm bổ sung.

A

I

00%
ϕ=1

C

B

d

Hình 6.1. Quá trình xử lý nhiệt ẩm của máy điều hoà kiểu khô

6.1.2 Phân loại các hệ thống điều hoà kiểu khô
Có nhiều cách phân loại phân loại hệ thống điều hoà kiểu khô dựa trên các tiêu chí khác
nhau, cụ thể như sau:
Theo đặc điểm của thiết bị xử lý nhiệt ẩm:
- Hệ thống điều hoà cục bộ.
- Hệ thống điều hoà kiểu phân tán.
- Hệ thống điều hoà trung tâm.
Theo đặc điểm môi chất giải nhiệt dàn ngưng
100

- Hệ thống điều hoà giải nhiệt bằng nước (water cooled)
- Hệ thống điều hoà giải nhiệt bằng không khí (air cooled)
Theo khả năng xử lý không khí
- Máy điều hoà 1 chiều lạnh: Là dạng máy chỉ có khả năng làm lạnh.
- Máy điều hoà 2 chiều nóng lạnh: Máy vừa có khả năng làm lạnh vừa có khả năng gia
nhiệt không khí khi cần. Về mùa hè máy chạy chế độ làm lạnh, về mùa đông, máy chạy chế
độ sưởi ấm không khí. Để chuyển sang chế độ sưởi ấm mùa đông, thông qua hệ thống van
đảo chiều, dàn lạnh chuyển thành dàn nóng và dàn nóng chuyển thành dàn lạnh, máy hoạt
động theo chế độ bơm nhiệt và sưởi ấm không khí. Đối với nước ta

6.2 HỆ THỐNG KIỂU CỤ...
CHƯƠNG VI : H THNG ĐIU HOÀ
KHÔNG KHÍ KIU KHÔ
6.1 KHÁI NIM VÀ PHÂN LOI
6.1.1 Khái nim
H thng điu hoà kiu khô là h thng điu hoà mà thiết b x lý nhit m là thiết b
trao đổi nhit kiu b mt. Trong thiết b điu hoà kiu khô, không khí chuyn động ngang
qua bên ngoài thiết b trao đổi nhit và thc hin quá trình trao đổi nhit m. B mt bên
ngoài có th có cánh hoc không có. B mt có cánh thường hay được s dng để nâng cao
hi
u qu trao đổi nhit m. Bên trong b mt là môi cht chuyn động, môi cht có th là môi
cht lnh, nước lnh hoc glycol.
Quá trình trao đổi nhit m được thc hin nh truyn nhit qua vách ngăn cách. Nh
quá trình trao đổi nhit vi môi cht lnh mà nhit độ không khí gim xung, đến nhit độ
yêu cu, trước khi được thi vào phòng.
Đồng thi vi quá trình trao đổi nhi
t, cũng xy ra quá trình trao đổi cht khi không khí đi
qua thiết b, quá trình này chính là quá trình làm thay đổi dung m không khí. Khi nhit độ b
mt trao đổi nhit thp hơn nhit độ đọng sương ca không khí đi qua, mt lượng hơi nước
trong không khí s ngưng t li trên b mt ca thiết b. Do đó qua quá trình x lý, dung m
ca không khi gim. Khi nhit độ b mt cao hơn nhit độ
đọng sương, dung m ca không
khí không đổi.
Như vy quá trình trao đổi nhit m không khí thiết b điu hoà kiu khô ch có th
làm gim dung m hoc không đổi. Mun làm tăng m phi có thiết b phun m b sung.
I
B
d
ϕ
=
1
0
0
%
A
C
Hình 6.1. Quá trình x lý nhit m ca máy điu hoà kiu khô
6.1.2 Phân loi các h thng điu hoà kiu khô
Có nhiu cách phân loi phân loi h thng điu hoà kiu khô da trên các tiêu chí khác
nhau, c th như sau:
Theo đặc đim ca thiết b x lý nhit m:
- H thng điu hoà cc b.
- H thng điu hoà kiu phân tán.
- H thng điu hoà trung tâm.
Theo đặc đim môi cht gii nhit dàn ngưng
100
Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô 9 10 473