Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG VII : HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ
KHÔNG KHÍ KIỂU ƯỚT
Quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí bằng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt có ưu
điểm là thiết bị gọn nhẹ, đơn giản vv. . . Tuy nhiên xử lý nhiệt ẩm bằng thiết bị trao đổi nhiệt
kiểu bề mặt, bị hạn chế bởi khả năng xử lý không khí, nó không có khả năng tăng dung ẩm
không khí trong phòng. Trong nhiều trường hợp đòi hỏi tăng ẩm cho không khí, chẳng hạn
như trong các nhà máy dệt có những giai đoạn công nghệ đòi hỏi độ ẩm khá cao, để đạt được
trạng thái yêu cầu, cần tiến hành phun ẩm bổ sung, tương đối phức tạp, tốn kém và hiệu quả
không cao. Trong trường hợp này, người ta thường sử dụng thiết bị xử lý không khí kiểu hỗn
hợp hay còn gọi là thiết bị xử lý không khí kiểu ướt. Thiết bị không khí kiểu ướt là thiết bị
trao đổi nhiệt ẩm kiểu hổn hợp khí và nước, thường được gọi là thiết bị buồng phun. Việc
phun ẩm không thực hiện trực tiếp trong phòng mà ở thiết bị xử lý không khí nên hiệu qủa và
quy mô lớn hơn nhiều.
Trong chương này, sẽ tiến hành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về trao đổi nhiệt ẩm
giữa không khí và nước; các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đó; các thiết bị buồng phun
thường sử dụng và tính toán thiết kế các thiết bị đó.

7.1 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ
7.1.1 Một số giả thiết khi nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm của
không khí
Quá trình thực xử lý nhiệt ẩm khá phức tạp, để tiện lợi cho việc phân tính và tính toán, khi
nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm của không khí và nước, người ta giả thiết như sau:
- Sự tiếp xúc giữa nước và không khí là lý tưởng, thời gian tiếp xúc bằng vô
cùng.
- Không có tổn thất nhiệt và ẩm ra bên ngoài hệ trong quá trình trao đổi nhiệt
ẩm.
- Kích thước hạt nước đủ nhỏ để nhiệt độ đồng đều trong toàn thể tích hạt.
Với những giả thiết như vậy có thể suy ra nhiệt độ không khí trong lớp biên (lớp mỏng
sát bề mặt giọt nước) đạt trạng thái bão hoà có cùng nhiệt độ với nhiệt độ giọt nước, độ ẩm
không khí đầu ra thiết bị đạt trạng thái bão hời ứng với nhiệt độ các giọt nước đầu ra.
Người ta nhận thấy, sự thay đổi trạng thái của không khí phụ thuộc nhiều vào chiều
chuyển động tương đối giữa nước và không khí. Dưới đây chúng ta sẽ khảo sát quá trình trao
đổi nhiệt ẩm giữa nước và không khí trong hai trường hợp đã nêu trên.

7.1.2 Trường hợp nước và không khí chuyển động cùng chiều
Xét trường hợp trao đổi nhiệt ẩm giữa nước có nhiệt độ ban đầu là tn, không khí có
trạng thái A(tA, ϕA) trong thiết bị trao đổi nhiệt ẩm kiểu hỗn hợp. Ở đầu ra thiết bị trao đổi
nhiệt ẩ...
CHƯƠNG VII : H THNG ĐIU HOÀ
KHÔNG KHÍ KIU ƯỚT
Quá trình x lý nhit m không khí bng thiết b trao đổi nhit kiu b mt có ưu
đim là thiết b gn nh, đơn gin vv. . . Tuy nhiên x lý nhit m bng thiết b trao đổi nhit
kiu b mt, b hn chế bi kh năng x lý không khí, nó không có kh năng tăng dung m
không khí trong phòng. Trong nhiu trường hp đòi hi tăng
m cho không khí, chng hn
như trong các nhà máy dt có nhng giai đon công ngh đòi hi độ m khá cao, để đạt được
trng thái yêu cu, cn tiến hành phun m b sung, tương đối phc tp, tn kém và hiu qu
không cao. Trong trường hp này, người ta thường s dng thiết b x lý không khí kiu hn
hp hay còn gi là thiết b x lý không khí kiu ướt. Thiết b không khí ki
u ướt là thiết b
trao đổi nhit m kiu hn hp khí và nước, thường được gi là thiết b bung phun. Vic
phun m không thc hin trc tiếp trong phòng mà thiết b x lý không khí nên hiu qa và
quy mô ln hơn nhiu.
Trong chương này, s tiến hành nghiên cu các cơ s lý thuyết v trao đổi nhit m
gia không khí và nước; các nhân t nh hưởng
đến quá trình đó; các thiết b bung phun
thường s dng và tính toán thiết kế các thiết b đó.
7.1 CÁC QUÁ TRÌNH X LÝ NHIT M KHÔNG KHÍ
7.1.1 Mt s gi thiết khi nghiên cu quá trình trao đổi nhit m ca
không khí
Quá trình thc x lý nhit m khá phc tp, để tin li cho vic phân tính và tính toán, khi
nghiên cu quá trình trao đổi nhit m ca không khí và nước, người ta gi thiết như sau:
- S tiếp xúc gia nước và không khí là lý tưởng, thi gian tiếp xúc bng vô
cùng.
- Không có tn tht nhit và m ra bên ngoài h trong quá trình trao đổi nhit
m.
- Kích thước ht nước đủ nh để nhit độ đồng đều trong toàn th tích h
t.
Vi nhng gi thiết như vy có th suy ra nhit độ không khí trong lp biên (lp mng
sát b mt git nước) đạt trng thái bão hoà có cùng nhit độ vi nhit độ git nước, độ m
không khí đầu ra thiết b đạt trng thái bão hi ng vi nhit độ các git nước đầu ra.
Người ta nhn thy, s thay đổi trng thái ca không khí ph
thuc nhiu vào chiu
chuyn động tương đối gia nước và không khí. Dưới đây chúng ta s kho sát quá trình trao
đổi nhit m gia nước và không khí trong hai trường hp đã nêu trên.
7.1.2 Trường hp nước và không khí chuyn động cùng chiu
Xét trường hp trao đổi nhit m gia nước có nhit độ ban đầu là t
n
, không khí có
trng thái A(t
A
, ϕ
A
) trong thiết b trao đổi nhit m kiu hn hp. đầu ra thiết b trao đổi
nhit m, không khí đạt bão hoà đạt ϕ =100%, nước và không khí có cùng nhit độ t
nk
(trng
thái A
K
B
K
).
134
Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt 9 10 551