Ktl-icon-tai-lieu

hệ thông điều hòa ô tô

Được đăng lên bởi Long Coi
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1408 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
XW
1.

Khái quát về điều hòa không khí trên ô tô: ................................................................. 3
1.1.

Lịch sử hình thành hệ thống điều hòa không khí: ............................................... 3

1.2.

Ứng dụng hệ thống lạnh trên ô tô: ........................................................................ 3

1.2.1.

Hệ thống điều hòa trên xe khách: .................................................................. 3

1.2.2.

Hệ thống điều hòa không khí trên xe tải, du lịch:.......................................... 3

1.3.

Điều hòa không khí:................................................................................................ 4

1.3.1.

Hệ thống sưởi ấm:.......................................................................................... 5

1.3.1.1.

Nguyên lý: .................................................................................................. 5

1.3.1.2.

Các loại bộ sưởi:......................................................................................... 5

1.3.2.

Hệ thống làm lạnh:......................................................................................... 7

1.3.2.1. Lý thuyết cơ bản của việc làm lạnh: .............................................................. 7
1.3.2.2. Môi chất làm lạnh (ga lạnh):.......................................................................... 9
1.3.2.3. Đặc điểm của R-134a................................................................................... 10
1.3.2.4. Nguyên lý làm lạnh trên ô tô: ...................................................................... 11
1.3.2.5. Bộ thông gió:................................................................................................ 14
1.3.2.6. Kết cấu hệ thống lạnh: ................................................................................. 15

2.

1.3.3.

Các thiết bị chống đóng băng: ..................................................................... 24

1.3.4.

Thiết bị chống chết máy (Bộ ổn định tốc độ động cơ). ............................... 26

1.3.5.

Thiết bị bù không tải. ................................................................................... 26

1.3.6.

Hê thống bảo vệ máy nén: ........................................................................... 28

1.3.7.

Hê thống điều khiển máy nén hai giai đoạn (Chức năng kinh tế): .............. 28

1.3.8.

Hê thống điều khiển quạt điện ba giai đoạn: ............................................... 29

1....
MC LC
X W
1. Khái quát v điu hòa không khí trên ô tô: .................................................................3
1.1. Lch s hình thành h thng điu hòa không khí: ...............................................3
1.2. ng dng h thng lnh trên ô tô: ........................................................................3
1.2.1. H thng điu hòa trên xe khách: ..................................................................3
1.2.2. H thng điu hòa không khí trên xe ti, du lch:..........................................3
1.3. Điu hòa không khí:................................................................................................ 4
1.3.1. H thng sưởi m:..........................................................................................5
1.3.1.1. Nguyên lý: .................................................................................................. 5
1.3.1.2. Các loi b sưởi:......................................................................................... 5
1.3.2. H thng làm lnh:......................................................................................... 7
1.3.2.1. Lý thuyết cơ bn ca vic làm lnh: .............................................................. 7
1.3.2.2. Môi cht làm lnh (ga lnh):..........................................................................9
1.3.2.3. Đặc đim ca R-134a...................................................................................10
1.3.2.4. Nguyên lý làm lnh trên ô tô: ......................................................................11
1.3.2.5. B thông gió:................................................................................................14
1.3.2.6. Kết cu h thng lnh: .................................................................................15
1.3.3. Các thiết b chng đóng băng: .....................................................................24
1.3.4. Thiết b chng chết máy (B n định tc độ động cơ). ...............................26
1.3.5. Thiết b bù không ti. ................................................................................... 26
1.3.6. Hê thng bo v máy nén: ...........................................................................28
1.3.7. Hê thng điu khin máy nén hai giai đon (Chc năng kinh tế): ..............28
1.3.8. Hê thng điu khin qut đin ba giai đon: ...............................................29
1.3.9. Công tt nhit độ môi cht lnh: ..................................................................29
2. H thng điu hòa không khí và hot động: ..............................................................30
2.1. Các loi điu hòa không khí và hot động:.........................................................30
2.1.1. Phân loi theo v trí lp đặt điu hòa: ..........................................................30
2.1.2. Phân loi theo chc năng: ............................................................................31
2.1.3. Hot động ca h thng: ..............................................................................33
3. H thng điu hòa không khí t động trên xe du lch: .............................................37
3.1. Khái quát h thng điu hòa không khí t động: .............................................. 37
hệ thông điều hòa ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thông điều hòa ô tô - Người đăng: Long Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
hệ thông điều hòa ô tô 9 10 818