Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3590 lần   |   Lượt tải: 2 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
Chương 7: Xử lý thời gian thực
và xử lý phân tán
13.09.06

Chương 7: Nội dung

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Khái niệm “thời gian thực”
Hệ điều hành thời gian thực
Khái niệm “xử lý phân tán”
Các kiến trúc xử lý phân tán
Các cơ chế giao tiếp trong hệ phân tán

Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

© 2005 - HMS

2

7.1 Khái niệm thời gian thực
Tại sao cần nghiên cứu về xử lý thời gian thực
Xử lý thời gian thực là nguyên lý làm việc cơ bản của
mỗi bộ điều khiển, nhìn từ quan điểm tin học

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chất lượng điều khiển và độ tin cậy của hệ thống điều
khiển không chỉ phụ thuộc vào thuật toán điều khiển,
công nghệ phần cứng, mà còn phụ thuộc một cách tất
yếu vào phương pháp xử lý thời gian thực
Chúng ta còn biết quá ít về cơ chế thực hiện các chức
năng bên trong một bộ điều khiển (số)
Chúng ta cũng còn biết tương đối ít về cơ chế giao
tiếp giữa các thành phần mềm trong một hệ thống điều
khiển phân tán

Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

© 2005 - HMS

3

Hệ thời gian thực là gì?
A real-time system is one in which the correctness of
the system depends not only on the logical results,
but also on the time at which the results are
produced.

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

JOHN A. STANKOVIC ET AL.: Strategic Directions in Real-Time and
Embedded Systems. ACM Computing Surveys, Vol. 28, No. 4, December 1996

Mỗi hệ thống điều khiển là một hệ thời gian thực
Phần lớn các hệ thời gian thực là các hệ thống điều
khiển

Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

© 2005 - HMS

4

Vấn ₫ề thời gian trong hệ ĐK qua mạng
Controller
Tc

Tin

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

I/O

Tout

Bus trường

I/O

I/O

I/O
Ta

Ts
Sensor

Sensor

Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

Actuator

Sensor

© 2005 - HMS

5

Chiếc xe hơi có là một hệ thời gian thực?

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Hơn 30 máy vi tính bên trong (µP) nối mạng
Chúng ta có nên tìm hiểu nguyên lý hoạt động của
chúng?

Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

© 2005 - HMS

6

Nội dung liên ngành
Hệ thời gian thực

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Kỹ thuật
điều khiển

Khoa học
máy tính

Hệ điều khiển
phân tán

Công nghệ
truyền thông
Mạng truyền thông
công nghiệp

Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán

Hệ phân tán

© 2005 - HMS

7

Một hệ thời gian thực có các ₫ặc ₫iểm:
Tính phản ứng: Hệ thống phải phản ứng với các sự
kiện xuất hiện vào các thời điểm không biết trước.

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

T...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1Chương 1
H thng
iukhinphân tán
13.09.06
Chương 7: X lý thigianthc
và x lý phân tán
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán 9 10 857