Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 9: Chuẩn IEC61131-3

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

13.09.06

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Giới thiệu chung về IEC 61131
Tiến trình chuẩn hóa IEC 61131
Mô hình phần mềm
Biến và kiểu dữ liệu
Tổ chức chương trình
Ngôn ngữ lập trình

© HMS

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

© 2005 - HMS

2

IEC 61131 là gì?
Tập chuẩn phần mềm quan trọng nhất cho các thiết bị
điều khiển công nghiệp có khả năng lập trình (PLC,
DCS, Soft PLC,...)

Bao gồm nhiều phần:

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

–
–
–
–
–

© HMS

Phần 1 (General Information)
Phần 2 (Equipment requirements)
Phần 3 (Programming languages)
Phần 4 (Guidelines for users)
Phần 5 (Communication)

– Phần 7 (Fuzzy Control)

– ...

Hầu hết các hệ PLC và DCS hiện đại đều hỗ trợ chuẩn
IEC 61131-3

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

© 2005 - HMS

3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Tiến trình chuẩn hóa IEC 61131
1977: IEC 848
1979: Bắt đầu soạn bản thảo IEC 1131
1982: Hoàn thành bản thảo đầu tiên (5 nhóm làm việc)
1983: DIN 19239 PLC-Programming
1992: Chuẩn hóa quốc tế IEC 1131-1 và 1131-2
1993: Chuẩn hóa quốc tế IEC 1131-3
1995: Chuẩn hóa quốc tế IEC 1131-TR4
1994-1997: Đính chính IEC 1131-3 (Corrigendum)
1996-1999: Sửa đổi, bổ sung (Amendment)
Từ 2000 -> IEC 61131-3 2nd Edition

© HMS

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

© 2005 - HMS

4

Các tiến bộ của IEC 61131-3
Các yếu tố cấu hình thống nhất (CONFIGURATION,
TASK, RESOURCE), mô hình TASK và RESOURCE
thích hợp cho nhiều hệ thống khác nhau
Mô hình phần mềm thống nhất, hiện đại, với các khối tổ
chức chương trình hợp lý (PROGRAM, FUNCTION
BLOCK, FUNCTION)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Các ngôn ngữ lập trình thống nhất, phát triển trên cơ
sở chuẩn hóa các ngôn ngữ hiện có quen thuộc

© HMS

Các kiểu dữ liệu đa dạng, khả mở
Một thư viện các hàm và khối chức năng chuẩn
Bước đầu có ý tưởng hướng đối tượng
Một mô hình giao tiếp thống nhất.

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

© 2005 - HMS

5

Mô hình phần mềm
CONFIGURATION
RESOURCE
TASK

PROGRAM

RESOURCE
TASK

TASK

PROGRAM

PROGRAM
FB

TASK

PROGRAM

FB

FB

GLOBAL and DIRECTLY
and INSTANCE-SPECIFIC

FB

REPRESENTED VARIABLES
INITIALIZATIONS

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

ACCESS PATHS
Communication function

© HMS

Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

(See IEC 1131-5)
Execution control path
Variable access paths

or
FB

Function block
Variable

© 2005 - HMS

6

Các yếu tố cấu hình
Cấu hình (CONFIGURATION):
– Tương ứng cho cả hệ PLC, có thể gồm nhiều CPU ghép nối
– Mỗi PLC tại một thời điểm bất kỳ chỉ có một cấu hì...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1Chương 1
H thng
iukhinphân tán
13.09.06
Chương 9: Chun IEC 61131-3
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 9: Chuẩn IEC61131-3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 9: Chuẩn IEC61131-3 - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 9: Chuẩn IEC61131-3 9 10 200