Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển

Được đăng lên bởi Dangdu Ke
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
http://www.ebook.edu.vn
LËp tr×nh víi SPS S7-300
7
Ch¬ng1.HÖ thèng ®iÒu khiÓn.
1.1.Kh¸i niÖm hÖ thèng ®iÒu khiÓn:
Trong c«ng nghiÖp yªu cÇu tù ®éng ho¸ ngµy cµng t¨ng, ®ßi hái kü thuËt ®iÒu
khiÓn ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®ã. §Ó gi¶i quyÕt ®îc nhiÖm vô ®iÒu
khiÓn ngêi ta cã thÓ thùc hiÖn b»ng hai c¸ch: thùc hiÖn b»ng R¬le, khëi ®éng tõ
... hoÆc thùc hiÖn b»ng ch¬ng tr×nh nhí. HÖ ®iÒu khiÓn b»ng R¬le vµ hÖ ®iÒu
khiÓn b»ng lËp tr×nh cã nhí kh¸c nhau ë phÇn xö lý: thay v× dïng R¬le, tiÕp
®iÓm vµ d©y nèi trong ph¬ng ph¸p lËp tr×nh cã nhí chóng ®îc thay b»ng c¸ch
m¹ch ®iÖn tö. Nh vËy thiÕt bÞ PLC lµm nhiÖm vô thay thÕ phÇn m¹ch ®iÖn ®iÒu
khiÓn trong kh©u xö lý sè liÖu. NhiÖm vô cña s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn sÏ ®îc x¸c
®Þnh b»ng mét sè h÷u h¹n c¸c bíc thùc hiÖn x¸c ®Þnh gäi lµ "ch¬ng tr×nh".
Ch¬ng tr×nh nµy m« t¶ c¸c bíc thùc hiÖn gäi lµ tiÕn tr×nh ®iÒu khiÓn, tiÕn tr×nh
nµy ®îc lu vµo bé nhí nªn ®îc gäi lµ "®iÒu khiÓn lËp tr×nh cã nhí". Trªn c¬
së kh¸c nhau cña kh©u xö lý sè liÖu ta cã thÓ biÓu diÔn hai hÖ ®iÒu khiÓn nh
sau:
C¸c bíc thiÕt lËp s¬ ®å ®iÒu khiÓn b»ng R¬le:
H×nh 1-1:lu ®å ®iÒu khiÓn dïng R¬le
X¸c ®Þnh nhiÖm vô ®iÒu khiÓn
S¬ ®å m¹ch ®iÖn
Chän phÇn tö m¹ch ®iÖn
D©y nèi liªn kÕt c¸c phÇn tö
KiÓm tra chøc n¨ng
Hệ thống điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển - Người đăng: Dangdu Ke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Hệ thống điều khiển 9 10 943