Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kênh dẫn nguội trong thiết kế khuôn

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Cơ Khí Chế tạo máy
Bộ môn Công nghệ tự động

Báo cáo:
HỆ THỐNG KÊNH DẪN
NGUỘI
GVHD: Trần Minh Thế Uyên
SVTH: Hồ Minh Việt
MSSV: 06112100
Lê Văn Công
MSSV: 06112059

09/2010

Báo cáo:

HỆ THỐNG KÊNH DẪN NGUỘI

MỤC LỤC

I.

Dòng chảy nhựa trong kênh dẫn: .................................................................... 3

II.

Hệ thống kênh dẫn nguội: .............................................................................. 4
1.

Cuống phun: .............................................................................................. 6

2.

Kênh nhựa: .............................................................................................. 10

3.

Miệng phun: ............................................................................................ 19

4.

a.

Miệng phun trực tiếp: ........................................................................... 19

b.

Miệng phun điểm chốt (điểm):.............................................................. 21

c.

Miệng phun cạnh: ................................................................................. 25

d.

Miệng phun kiểu gối: ............................................................................ 27

e.

Miệng phun kiểu then: .......................................................................... 28

f.

Miệng phun kiểu đường ngầm: ............................................................. 29

g.

Miệng phun kiểu băng (màng): ............................................................. 34

h.

Miệng phun kiểu quạt: .......................................................................... 37

i.

Miệng phun kiểu điã: ............................................................................ 39

j.

Miệng phun kiểu vòng: ......................................................................... 41

k.

Miệng phun kiểu nan hoa: .................................................................... 42
Đuôi nguội chậm: .................................................................................... 43

III.

Kết luận: ..................................................................................................... 44

IV.

Tài liệu tham khảo: ..................................................................................... 45

Hồ Minh Việt-Lê Văn Công-06112CLC

2

Báo cáo:

HỆ THỐNG KÊNH DẪN NGUỘI

I.

Dòng chảy nhựa trong kênh dẫn:
Nguyên liệu nhựa chảy vào lòng khuôn qua hệ thống cấp nhựa là một quá
trình có...
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Cơ Khí Chế tạo máy
B môn Công nghệ tự động
09/2010
Báo cáo:
HỆ THỐNG KÊNH DẪN
NGUỘI
GVHD: Trần Minh Thế Uyên
SVTH: H Minh Việt
MSSV: 06112100
Lê Văn Công
MSSV: 06112059
Hệ thống kênh dẫn nguội trong thiết kế khuôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống kênh dẫn nguội trong thiết kế khuôn - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hệ thống kênh dẫn nguội trong thiết kế khuôn 9 10 802