Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện

Được đăng lên bởi Hà Mã
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 6265 lần   |   Lượt tải: 31 lần
II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
 Hệ thống dùng 1 mơ tơ điện trợ lực trên trục lái
lái.
 Tính kinh tế nhiên liệu cao do động cơ khơng phải dẫn động
bơm trợ lực lái như trước
ợ ự
 Dễ sửa chữa và bảo dưỡng do cĩ it cơ cấu cơ học.
ECU trợ lực lái

Cụm trục lái

• Cảm biến mô men xoắn
• Mô tơ điện 1 chiều (DC)
• Cơ cấu giảm tốc

Đèn cảnh
báo P/S

II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Sơ đồ hệ thống lái
Cảm biến mô men
xoắn
Cơ cấu giảm tốc

ECU trợ lực lái
Động cơ điệân 1 chiều
(DC)

Cảm biến nhiệt độ
CAN (V Bus)

DLC3

ECM
Tín hiệu tốc độ động
cơ

Tín hiệu
vận tốc xe
ECU đồng hồ táp lô

II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Chức năng các chi tiết
Cụm chi tiết

Chức năng

Phát hiện sự xoay của thanh xoắn.
xoắn
Cụm trục Cảm biến mơ Tính tốn mơ men tác dụng lên thanh xoắn nhờ vào
men
sự thay đổi điện áp đặt trên đĩ.
lái
Đưa tín hiệu điện áp đĩ về EPS ECU.
Mơ tơ điện DC Tạo ra lực trợ lực tùy vào tín hiệu từ EPS ECU.
EPS ECU

Vận hà h ơ
Vậ hành mơ tơ DC gắn trên trục lái để tạo ra lực
ắ tê t
t
lự
trợ lực căn cứ vào tín hiệu từ các cảm biến, tốc độ
xe và tốc độ động cơ.

ECU động cơ

Đưa tín hiệu tốc độ động cơ tới EPS ECU.

Cụm đồng hồ bảng táp lơ

Đưa tín hiệu tốc độ xe đến EPS ECU

Đèn cảnh báo P/S
Bật đèn báo khi hệ thống cĩ hư hỏng
(Trên bảng đồng hồ táp lơ)

II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Mơ tơ trợ lực lái và trục lái.
Cơ cấu giảm tốc sẽ giảm vận tốc truyền động của
mô tơ điện 1 chiều (DC) và truyền chuyển động tới trục
thứ cấp.
Cơ cấu giảm tốc

A

Động cơ điện 1
(
)
chiều(DC)

Trục vít
Bánh răng
(bằ
( ng nhựïa tổng hợïp)

Trục thứ cấp

Thanh xoắn

Mặt cắt ngang A –A

Trục thứ
cấp

A

Cảm biến
mô men

Trục lái

II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Cảm biến mơ men xoắn
Cảm biến mức độ xoắn của thanh xoắn.
Cuộn phát hiện
Thanh
a
xoắn

Cuộn hiệu chỉnh

Đầu vào

Đầu ra

Rô to phát số 3
Rô to phát số 2
Ro
Rô to phát so 1
phat số

II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Cảm biến mơ men xoắn
Kết cấu
Cuộn phát hiện
Thanh xoắn
Đầu ra

Rô to phát
số 3

Cuộn hiệu chỉnh
Đầu vào

Rô to phát
số 1

Rô to phát
số 2

II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Cảm biến mơ men xoắn
Mặt cắt ngang của cảm biến mô men xoắn
Cuộn phát hiện
Cuộn hiệu chỉnh

Đau
Đầu ra
Đầu vào
Thanh xoắn
Rô to phát số 1
Bánh răng
(Cơ cấu giảm tốc)

Rô to phát số 2
Rô to phát số 3

II. HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN (EPS)
Cảm biến mơ men...
II. H THNG LÁI TR LC ĐIN (EPS)
H
thng
dùng
1
tơ
đin
tr
lc
trên
trc
H
thng
dùng
1
tơ
đin
tr
lc
trên
trc
.
Tính kinh tế nhiên liu cao do động cơ không phidn động
b
ơmtr
l
cláinhư trước
D sachavàbodưỡng do có it cơ cucơ hc.
ECU trôï löïc laùi
Cuïm truïc laùi
Caûm bieán moâ men xoaén
Moâ tô ñieän 1 chieàu (DC)
Cô caáu giaûm toác
Ñeøn caûnh
baùo P/S
Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện - Người đăng: Hà Mã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện 9 10 665