Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống làm mát

Được đăng lên bởi quynhnhu8512
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÆÅNG 7
Û THÄÚNG LAÌM MAÏT
Trong quaï trçnh laìm viãûc cuía âäüng cå, khi nhiãn liãûu chaïy trong xilanh cuía
âäüng cå coïüt nhiãût læåüng låïn toaí ra, mäüt pháön chuyãøn thaình cäng, pháön coìn laûi
toaí ra ngoaìi khäng khê, hoàûc caïc chi tiãút tiãúp xuïc våïi khê chaïy tiãúp nháûn (xilanh,
piston, nàõp xilanh, xupap thaíi, voìi phun äúng thaíi....) màût khaïc nhiãût læåüng sinh ra do
ma saït giæîa caïc bãöût laìm viãûc cuía caïc chi tiãút trong âäüng cå.
Nhæ váûy nãúu khäng laìm maït hay laìm maït khäng âuí caïc chi tiãút âoï seî noïng
lãn quaï nhiãût âäü cho pheïp gáy ra caïc taïc haûi nhæ: æïng suáút nhiãût låïn, sæïc bãön giaím
ùn âãún phaï hoíng caïc chi tiãút, tàng täøn tháút ma saït vç nhiãût âäüï
n do âoï âäü nhåït bë
phaï huyíùn âãún máút taïc duûng bäi trån. ÅÍ nhiãût âäü cao (200÷300
o
C) dáöu nhåït seîúc
chaïy, nhoïm piston coï thãø bë boï keût trong xilanh vç giaín nåí, hãûú naûp η
v
seî
giaím, åí
âäüng cå xàng dãù chaïy chaïy kêch näø.
Vç váûy, cáön laìm maït âäüng cå bàòng khäng khê hay bàòng næåïc (bàòng cháút loíng).
û thäúng laìm maït bàòng khäng khê coïúu taûo âån giaín hån hãû thäúng laìm maït
òng næåïc (khäng cáön keït næåïc, båm næåïc vaì äúng dáùn næåïc..,) giaím âæåüc troüng
læåüng cuía âäüng cå vaìøí duûng, nhæng nhæåüc âiãøm laì khoï âiãöu chènh nhiãût âäü khi
taíi troüng cuía âäüng cå khäng thay âäøi, hiãûu quaí laìm maït tháúp.
û thäúng laìm maït bàòng næåïc âæåüc chia ra nhiãöu kiãøu khaïc nhau nhæ laìm maït
òng næåïc kiãøu bäúc håi, kiãøu âäúi læu tæû nhiãn, kiãøu cæåîng bæï
c, kiãøu håí.
Háöu hãút caïc âäüng cå âäút trong laìm maït bàòng cháút loíng (nhæ næåïc, dáöu hay
nhiãn liãûu) nhæng chuíúu laìm maït bàòng næåïc, mäüt säú âäüng cå coï cäng suáút nhoí,
âäüng cå 2 kyì laìm maït kiãøu khäng khê. Âäüng cå ä tä maïy keïo hiãûn nay sæí duûng hãû
thäúng laìm maït bàòng næåïc tuáön hoaìn cæåîng bæïc mäüt voìng kên vç chuïng coï nhiãöu æu
âiãøm nhæ aïp suáút næåïc cao, nhiãût âäüúc håi cao, vç váûy læåüng næåïc bäúc håi cháûm,
hao næåïc giaím tæì (6÷8) láön so våïi kiãøu kên.
60
Hệ thống làm mát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống làm mát - Người đăng: quynhnhu8512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hệ thống làm mát 9 10 255