Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống MIMO

Được đăng lên bởi welovedtvt-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1.1. Hệ thống MIMO – OFDM
Cấu trúc hệ thống gồm có hệ thống MIMO gồm N T anten phát và NR anten thu, kỹ
thuật OFDM sử dụng N sóng mang phụ được minh họa như hình 4.2 . Chi tiết từng khối
này đã được trình bày ở các phần trước.

Hình 4. 1: Sơ đồ hệ thống MIMO – OFDM
Symbol thu được từ anten thu thứ i, tại sóng mang phụ thứ k của symbol OFDM có
thể biểu diễn như sau:

Y1 (k ) 11 (k ) X 1 (k )  12 (k ) X 2 (k )    1NT (k ) X NT (k )  V1 (k )
Y2 (k )  21 (k ) X 1 (k )  22 (k ) X 2 (k )     2 NT (k ) X NT (k )  V2 (k )

Y N R ( k )  N R 1 ( k ) X 1 ( k )   N R 2 ( k ) X 2 ( k )     N R N T ( k ) X N T ( k )  V N R ( k )
k 1,2,3, , N

(4.1)

Với Xj (k)là các symbol phát trên sóng mang thứ k trong symbol OFDM
Vi(k)là nhiễu Gaussian tại anten thu thứ i trong miền tần số, tức là N-FFT của nhiễu
trong miền thời gianvi(t)

ij (k )
thứ n.

ij (k )

là độ lợi kênh truyền từ anten phát thứ j tới anten thu thứ I tại sóng mang phụ
chính là N-FFT cuả đáp ứng kênh truyền

cij (t )

từ anten phát thứ j tới anten

thu thứ i. Nếu máy thu có thể ước lượng chính xác trạng thái kênh truyền thì

ij (k )

sẽ biết

được chính xác ứng với mỗi symbol OFDM.
Kênh truyền của hệ thống MIMO-OFDM có thể mô tả thông qua ma trận H như sau:

11 (k )

 21 (k )
H (k )  


 N R 1 (k )

12 (k )



 22 (k )







 N R 2 (k )



1NT (k ) 

 2 NT ( k ) 



 N R NT ( k )

(4.2)

Hình sau đây mô tả rõ hơn ma trận H, kỹ thuật OFDM có tác dụng chia kênh truyền chọn
lọc tần số thành N kênh truyền con fading phẳng. Hệ thống MIMO-OFDM tương đương
với hệ thống MIMO.

Hình 4. 2: Ma trận kênh truyền MIMO – OFDM

1.2. Hệ thống MIMO-OFDM Alamouti
Hệ thống MIMO-OFDM Alamouti được minh họa sau đây có các khối cơ bản nhất. Hệ
thống này được áp dụng nhằm đạt được độ lợi phân tập lớn nhất trong môi trường fading
chọn lọc tần số với cấu trúc phần cứng khá đơn giản.

Hình 4. 3: Máy phát MIMO-OFDM Alamouti
Tại phía phát, dữ liệu sau khi được bộ mapper điều chế sẽ được đưa qua biến đổi nối tiếp
sang song song và đưa vào 2 vectơ N symbol X1 và X2.
Ta ký hiệu F-1là ma trận biến đổi IFFT và F là ma trận biến đổi FFT

F 1 

1 *
F
N

(4.3)

Trong chu kỳ symbol thứ k, X1sẽ được cho qua bộ biến đổi IFFT tạo ra khối N symbol
s1 = F-1X1

(4.4a)

Sau khi s1được chèn khoảng bảo vệ CP, vectơ dữ liệu sẽ được đưa ra anten phát thứ nhất.
Cũng trong chu kỳ symbol thứ k, X2sẽ được cho qua bộ IFFT tạo ra khối N symbol
s2 = F-1X2

(4.4b)

Sau khi s2được chèn khoảng bảo vệ...
1.1. Hệ thống MIMO – OFDM
Cấu trúc hệ thống gồm h thống MIMO gồm N
T
anten phát N
R
anten thu, kỹ
thuật OFDM sử dụng N sóng mang phụ được minh họa như hình 4.2 . Chi tiết từng khối
này đã được trình bày ở các phần trước.
Hình 4. 1: Sơ đồ hệ thống MIMO – OFDM
Symbol thu được từ anten thu thứ i, tại sóng mang phụ thứ k của symbol OFDM có
thể biểu diễn như sau:
Nk
kVkXkkXkkXkkY
kVkXkkXkkXkkY
kVkXkkXkkXkkY
RTTRRRR
TT
TT
NNNNNNN
NN
NN
,,3,2,1
)()()()()()()()(
)()()()()()()()(
)()()()()()()()(
2211
222221212
112121111
(4.1)
Với X
j
(k)là các symbol phát trên sóng mang thứ k trong symbol OFDM
V
i
(k)nhiễu Gaussian tại anten thu thứ i trong miền tần số, tức N-FFT của nhiễu
trong miền thời gianv
i
(t)
)(k
ij
là độ lợi kênh truyền từ anten phát thứ j tới anten thu thứ I tại sóng mang phụ
thứ n.
)(k
ij
chính N-FFT cuả đáp ứng kênh truyền
)(tc
ij
từ anten phát thứ j tới anten
Hệ thống MIMO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống MIMO - Người đăng: welovedtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hệ thống MIMO 9 10 223