Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học kết cấu thép

Được đăng lên bởi Nk Bình
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bé m«n KÕt cÊu
Lu hμnh néi bé
1
hÖ thèng mét sè c«ng thøc, b¶ng tra
m«n häc KÕt cÊu thÐp
Ch¬ng 1. ®¹i c¬ng vÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp
1. B¶ng mét sè tÝnh chÊt tèi thiÓu cña thÐp c«ng tr×nh cÇu
C¸c th«ng
ThÐp c¸c
bon
ThÐp hîp kim thÊp
cêng ®é cao
ThÐp hîp kim
thÊp gia c«ng
nhiÖt
ThÐp hîp kim gia c«ng
nhiÖt cêng ®é cao
Ký hiÖu cña
AASHTO
M270M
CÊp 250
M270M
CÊp 345
M270M
CÊp 345W
M270M
CÊp 485W
M270M
CÊp 690
M270M
CÊp 690W
Ký hiÖu cña
ASTM
t¬ng
®¬ng
A709M
CÊp 250
A709M
CÊp 345
A709M
CÊp 345W
A 709M
CÊp 485W
A709M
CÊp 690
A709M CÊp
690W
ChiÒu dµy
tÊm
( mm)
100 100 100 100
65 65 ÷ 100
Cêng ®é
chÞu kÐo
min F
u
(MPa)
400 450 485 620 620 690
Cêng ®é
ch¶y min F
y
(MPa)
250 345 345 485 690 620
Ch¬ng 2. Liªn kÕt trong KÕt cÊu thÐp
1. Kho¶ng c¸ch bu l«ng tèi ®a (A6.13.2.6.2)
S (100 + 4,0t) 175 hoÆc
175
4,0
3,0g
4,0t10S
+
2. Bíc däc lín nhÊt cho bu l«ng trong thanh ghÐp (A6.13.2.6.3)
12,0
8,0
3,0g
15,0tp
3. Kho¶ng c¸ch ®Õn mÐp thanh tèi thiÓu (A6.13.2.6.6)
§êng kÝnh bu l«ng
(mm)
MÐp c¾t MÐp c¸n cña thÐp tÊm hoÆc thÐp h×nh hoÆc
c¾t mÐp b»ng h¬i
16 28 22
20 34 26
22 38 28
24 42 30
27 48 34
30 52 38
36 64 46
Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học kết cấu thép - Người đăng: Nk Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học kết cấu thép 9 10 475