Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống RV125

Được đăng lên bởi Trọng Côi
Số trang: 235 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC.........................................................................................................1
Chöông 1: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ ÑOÄNG CÔ DIESEL RV165-2
1.1 – Thoâng soá kyõ thuaät cô sôû cuûa ñoäng cô RV165-2..........................................5
1.2 – Giôùi thieäu keát caáu caùc chi tieát maùy vaø caùc heä thoáng ñoäng cô
1.2.1- Caùc thoâng soá keát caáu ñoäng cô ...........................................................6
1.2.2 - Thaân maùy..........................................................................................6
1.2.3 – Naép xylanh......................................................................................7
1.2.4 – OÁng loùt xylanh.................................................................................7
1.2.5 – Cô caáu phaùt löïc...............................................................................7
1.2.6- Heä thoáng phaân phoái khí ....................................................................8
1.2.7 - Heä thoáng nhieân lieäu..........................................................................9
1.2.8 – Heä thoáng boâi trôn ñoäng cô...............................................................9
1.2.9 – Heä thoáng laøm maùt ñoäng cô...............................................................9
1.2.10 – Heä thoáng truyeàn ñoäng baùnh raêng.................................................10
1.2.11 – Heä thoáng khôûi ñoäng.....................................................................10
Chöông 2: TÍNH TOAÙN NHIEÄT ÑOÄNG CÔ
2.1 – Muïc ñích tính toaùn nhieät..........................................................................11
2.2 – Caùc thoâng soá ban ñaàu
2.2.1 – Caùc thoâng soá keát caáu.....................................................................11
2.2.2 – Caùc thoâng soá caàn thieát cho tính toaùn nhieät.....................................11
2.3 – Tính toaùn nhieät
2.3.1 – Tính toaùn quaù trình naïp.................................................................14
2.3.2 – Tính toaùn quaù trình neùn.................................................................14
2.3.3 – Tính toaùn quaù trình chaùy................................................................15
2.3.4 – Tính toaùn quaù trình daõn nôû............................................................16
2.4 – Tính toaùn caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa chu trình
2.4.1 – Hieäu suaát caùc quaù trình................................................................17
2.4.2 – Aùp suaát chæ thò trung bình...............................................................17
2.4.3 – Coâng suaát chæ thò...........................................................................17
2.4.4 – Coâng suaát coù ích vaø toån thaát cô giôùi..............................................18
2.4.5 – Suaát tieâu hao nhieân lieäu chæ thò......................................................18
2.5 – Tính toaùn caùc thoâng soá keát caáu cuûa ñoäng cô
2.5.1 – Theå tích coâng taùc...........................................................................18
2.5.2 – Tính ñöôøng kính Piston..................................................................19
2.5.3 – Haønh trình Piston..........................................................................19
2.6 – Veõ ñoà thò coâng chæ thò..................................................................................
2.6.1 – Caùc ñieåm ñaëc bieät treân ñoà thò coâng................................................19
2.6.2 – Döïng ñöôøng cong neùn....................................................................20
2.6.3 – Döïng ñöôøng cong giaõn nôû..............................................................20
1
hệ thống RV125 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống RV125 - Người đăng: Trọng Côi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
235 Vietnamese
hệ thống RV125 9 10 63