Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin công nghiệp: Kỹ thuật truyền dẫn

Được đăng lên bởi cuongdd1402
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4352 lần   |   Lượt tải: 4 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
thông tin công nghiệp
4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

2/11/2006

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

1.
2.
3.
4.

Phương thức truyền dẫn tín hiệu
RS-232
RS-485
MBP

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

© 2005 - HMS

2

1. Phương thức truyền dẫn tín hiệu
Truyền không ₫ối xứng không ₫ối xứng hay ₫ơn cực
(unbalanced mode, single-ended mode):
— sử dụng ₫iện áp chênh lệch giữa một dây dẫn và ₫ất
— Ví dụ: RS-232

D

R

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Vo

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

Vi

© 2005 - HMS

3

Ưu nhược ₫iểm của phương thức ₫ơn cực

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Tiết kiệm dây dẫn
Khả năng kháng nhiễu kém (nhiễu ngoại, nhiễu xuyên
âm - crosstalk, chênh lệch ₫iện áp ₫ất)
Phải sử dụng mức tín hiệu cao (hậu quả?)
Tốc ₫ộ truyền kém (tại sao?)
Khoảng cách truyền ngắn (tại sao?)

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

© 2005 - HMS

4

Phương thức chênh lệch ₫ối xứng (balanced
differential mode):
— sử dụng ₫iện áp chênh lệch giữa hai dây dẫn A và B
(hoặc - và +)
— Ví dụ: RS-422, RS-485, MBP (IEC-611582)

A

D

T

B

T

R

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

VCM

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

VCM: Common Mode Voltage

© 2005 - HMS

5

Ưu nhược ₫iểm của phương thức chênh
lệch ₫ối xứng

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Không tiết kiệm dây dẫn lắm
Khả năng kháng nhiễu tốt
Có thể sử dụng mức tín hiệu thấp
Tốc ₫ộ truyền cao
Khoảng cách truyền lớn

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

© 2005 - HMS

6

2. RS-232
Tên chính thức: EIA/TIA-232, do Electronic Industry
Association và Telecommunication Industry Association cùng
xây dựng
Tên thường dùng: RS-232 (RS: Recommended Standard)
Các phiên bản: RS-232c, RS-232f, chuẩn sử dụng cho cổng
COM của máy tính cá nhân thường là RS-232c
Tương ứng với chuẩn châu Âu là CCITT V.24)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

ĐƯỜNG RS-232

DTE

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

MODEM
(DCE)

MODEM
(DCE)

DTE

VIỄN THÔNG

© 2005 - HMS

7

Mức tín hiệu
+25V

R

+15V

0

Giao diÖn
RS-232

Khu vùc
qu¸ ®é

+3V
-3V

1

Ph¹m vi lμm viÖc cho phÐp

D

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

-15V
-25V

Phương thức truyền: Đơn cực

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

© 2005 - HMS

8

Một số ₫ặc ₫iểm cơ bản

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Phương thức truyền dẫn không ₫ối xứng
Chế ₫ộ truyền hai chiều ₫ồng thời (full duplex)
Ghép nối ₫iểm-₫iểm
Tốc ₫ộ truyền thấp (chuẩn: 19.2 kbps)
Khoảng cách truyền ngắn (thông thường 15-30m)
Ứng dụng chủ yếu:
— Ghép nối PC-PC, PC-Modem
— Ghép nối PC-PLC
— Ghép nối PC hoặc PLC với các thiết bị ₫o, thiết bị thu
thập dữ liệu, ....

4.6 Kỹ thuật truyền dẫn

© 2005 - HMS

9

Giao diện cơ học
(a) Sơ đồ ...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1
H thng
thông tin công nghip
2/11/2006
4.6 K thut truyn dn
Hệ thống thông tin công nghiệp: Kỹ thuật truyền dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin công nghiệp: Kỹ thuật truyền dẫn - Người đăng: cuongdd1402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hệ thống thông tin công nghiệp: Kỹ thuật truyền dẫn 9 10 2