Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN

Được đăng lên bởi Lê Đình Toàn
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3817 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN

1

I. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

1.1 THÔNG TIN QUANG
Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến - các loại thông tin sử dụng các
môi trường truyền dẫn tương ứng là dây dẫn và không gian - thông tin
quang là một hệ thống truyền tin thông qua sợi quang. Điều đó có nghĩa
là thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyền
qua sợi quang. Tại nơi nhận, nó lại được biến đổi trở lại thành thông tin
ban đầu. Hình 1.1. Giới thiệu một hệ thống truyền dẫn sợi quang digital
được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét
các giai đoạn phát triển của hệ thống này và so sánh các đặc tính của nó
với các đặc tính của những hệ thống đang tồn tại. Cuối cùng, chúng ta sẽ
giải thích các tính chất của ánh sáng.

Hình 1.1. Hệ thống truyền dẫn sợi quang digital

1.1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG TIN QUANG
Các phương tiện sơ khai của thông tin quang là khả năng nhận biết của
con người về chuyển động, hình dáng và màu sắc của sự vật thông qua
đôi mắt. Tiếp đó, một hệ thống thông tin điều chế đơn giản xuất hiện
bằng cách sử dụng các đèn hải đăng các đèn hiệu. Sau đó, năm 1791,
VC.Chape phát minh ra một máy điện báo quang.
Thiết bị này sử dụng khí quyển như là một môi trường truyền dẫn và do
đó chịu ảnh hưởng của các điều kiện về thời tiết. Để giải quyết hạn chế

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN

2

này, Marconi đã sáng chế ra máy điện báo vô tuyến có khả năng thực
hiện thông tin giữa những người gửi và người nhận ở xa nhau.
Đầu năm 1980, A.G.Bell - người phát sinh ra hệ thống điện thoại - đã
nghĩ ra một thiết bị quang thoại có khả năng biến đổi dao động của máy
hát thành ánh sáng. Tuy nhiên, sự phát triển tiếp theo của hệ thống này đã
bị bỏ bễ do sự xuất hiện hệ thống vô tuyến.
( Bảng 1.1) Các giai đoạn phát triển của thông tin cáp sợi quang

Năm
1960
1962
1965
1966

1970

Nguồn quang
Triển khai máy laser Ruby
(HUGHES)
Máy laser Ga As
Máy laser Co2 (BL)

Máy laser GaAIAS tạo dao động
liên tục (BL, Nga, NEC)

1973

1976
1977
1979

1980
1981

Cáp sợi quang

Máy laser GalnAsP dao động liên
tục (MIT, KDD, TIT, NTT)
Máy laser GaAIAs có tuổi thọ ước
lượng là 100 năm (BL, NTT)
Máy laser GalnAsP 1,55 um
(KDD, BL, TIT) dao động liên tục
Cấu trúc laser giếng lượng tử được
chế tạo (Bell Lab).
GalnAsP LD (1.6 um) Continuous

Khả năng sử dụng đường truyền
dẫn cáp quang (ST, tổn thất
1000dB/km)
Triển khai thành công sợi sáp
quang sử dụng abaston (Corning,
20 dB/km)
Phương pháp sản xuất sợi quang có
độ tổn thất thấp (MC...
H THNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYN 1
I. H THNG THÔNG TIN QUANG
1.1 THÔNG TIN QUANG
Khác vi thông tin hu tuyến và vô tuyến - các loi thông tin s dng các
môi trường truyn dn tương ng là dây dn và không gian - thông tin
quang là mt h thng truyn tin thông qua si quang. Điu đó có nghĩa
là thông tin được chuyn thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyn
qua si quang. Ti nơi nhn, nó li được biến đổi tr li thành thông tin
ban đầu. Hình 1.1. Gii thiu mt h thng truyn dn si quang digital
được s dng rng rãi nht hin nay. Trong phn này chúng ta s xem xét
các giai đon phát trin ca h thng này và so sánh các đặc tính ca nó
vi các đặc tính ca nhng h thng đang tn ti. Cui cùng, chúng ta s
gii thích các tính cht ca ánh sáng.
Hình 1.1. H thng truyn dn si quang digital
1.1.1. S PHÁT TRIN CA THÔNG TIN QUANG
Các phương tin sơ khai ca thông tin quang là kh năng nhn biết ca
con người v chuyn động, hình dáng và màu sc ca s vt thông qua
đôi mt. Tiếp đó, mt h thng thông tin điu chế đơn gin xut hin
bng cách s dng các đèn hi đăng các đèn hiu. Sau đó, năm 1791,
VC.Chape phát minh ra mt máy đin báo quang.
Thiết b này s dng khí quyn như là mt môi trường truyn dn và do
đó chu nh hưởng ca các điu kin v thi tiết. Để gii quyết hn chế
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN - Người đăng: Lê Đình Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN 9 10 999