Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thủy lực

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn 2: hÖ thèng khÝ nÐn
Ch¬ng 6: c¬ sì lý thuyÕt
6.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng øng dông cña hÖ thèng
truyÒn ®éng khÝ nÐn
6.1.1. LÞch sö ph¸t triÓn
N¨ng lîng khÝ nÐn ®îc sö dông trong c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµo nh÷ng n¨m cña
thÕ kû 19, cô thÓ
+/ N¨m 1880 sö dông phanh b»ng khÝ nÐn
+/ ......
6.1.2. Kh¶ n¨ng øng dông cña khÝ nÐn
a. Trong lÜnh vùc ®iÒu khiÓn
+/ Vµo nh÷ng thËp niªn 50 vµ 60 cña thÕ kû 20, lµ thêi gian ph¸t triÓn m¹nh mÏ
cña giai ®o¹n tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kü thuËt ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn ®îc
ph¸t triÓn réng r·i vµ ®a d¹ng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau.
+/ HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn ®îc sö dông trong c¸c lÜnh vùc nh: c¸c
thiÕt bÞ phun s¬n, c¸c lo¹i ®å g¸ kÑp chi tiÕt hoÆc lµ sö dông trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn tö v× ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng rÊt tèt vµ an toµn cao.
+/ Ngoµi ra hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn ®îc sö dông trong c¸c d©y chuyÒn
röa tù ®éng, trong c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ kiÓm tra cña thiÕt bÞ lß h¬i, thiÕt bÞ m¹
®iÖn, ®ãng gãi, bao b× vµ trong c«ng nghiÖp hãa chÊt.
b. HÖ thèng truyÒn ®éng
+/ C¸c dông cô, thiÕt bÞ m¸y va ®Ëp: c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc trong lÜnh vù khai th¸c
®¸, khai th¸c than, trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (x©y dùng hÇm má, ®êng hÇm,...).
+/ TruyÒn ®éng th¼ng: vËn dông truyÒn ®éng b»ng ¸p suÊt khÝ nÐn cho chuyÓn
®éng th¼ng trong c¸c dông cô, ®å g¸ kÑp chÆt chi tiÕt, trong c¸c thiÕt bÞ ®ãng gãi, trong
c¸c lo¹i m¸y gia c«ng gç, trong c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh còng nh trong hÖ thèng phanh
h·m cña «t«.
+/ TruyÒn ®éng quay: truyÒn ®éng xilanh, ®éng c¬ quay víi c«ng suÊt lín b»ng
n¨ng lîng khÝ nÐn.
+/ Trong c¸c hÖ thèng ®o vµ kiÓm tra: ®îc dïng trong c¸c thiÕt bÞ ®o vµ kiÓm tra
chÊt lîng s¶n phÈm.
92
Hệ thống thủy lực - Trang 2
Hệ thống thủy lực - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống thủy lực 9 10 717