Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống tổng đâì

Được đăng lên bởi Thật Là Ảo
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 6226 lần   |   Lượt tải: 24 lần
HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI
I. Giới thiệu
1.1 Tính năng
Nhằm cung cấp dịch vụ thoại cho trung tâm Hiệp đồng- Điều hành bay, TCT
QLB Việt Nam, TCT Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan trong ngành,
đảm bảo liên lạc thoại thông suốt, liên tục 24/24h giữa các thuê bao nội bộ trong
ngành với nhau và giữa các thuê bao nội bộ với thuê bao bên ngoài qua mạng PSTN.

1.2 Các thông số kỹ thuật của hệ thống
Tổng đài ALCATEL 4400 là tổng đài điện thoại thế hệ mới của hãng ALCATEL
(Pháp), cấu trúc phần cứng dựa trên khái niệm “Crystal” (tinh thể), gọi là công nghệ
ATC (Alcatel Crystal Technology); cấu trúc phần mềm theo mô hình chủ - tớ và đợc điều khiển bởi hệ điều hành UNIX.
Cấu trúc phần mềm dựa trên mô hình Client/Server, và hoạt động trên nền hệ
điều hành UNIX. Mô hình Client/Server cho phép dễ dàng mở rộng cấu hình của hệ
thống (tăng số module thuê bao hoặc tổng đài phụ) bằng các giao tiếp kết nối đơn
giản nh cáp đồng, cáp quang, IP… Khoảng cách tối đa giữa Server (tổng đài chính)
và các Client (các module thuê bao hoặc tổng đài phụ) không hạn chế tuỳ theo các
kết nối đợc sử dụng.
ATC là một khối có cấu trúc mạng tinh thể, bao gồm nhiều nút, mỗi nút có thể
xem nh một bảng mạch đợc liên kết trực tiếp với nhau thông qua các giao tiếp
chuẩn, tạo thành các đờng lới. Tối đa có 28 bảng mạch, vậy mỗi một bảng mạch có
thể có tối đa 27 đờng truyền dẫn đến các bảng mạch khác nhau. Hơn nữa, mi một
bảng mạch có một bộ vi xử lý, chuyển mạch, thiết bị phụ trợ, nguồn cấp riêng và
trao đổi với trung tâm cơ sở dữ liệu của máy chủ thông qua sự điều khiển của CPU
chính. Nhờ công nghệ này mà hệ thống ALCATEL 4400 (gọi tắt là A4400) không
xảy ra trờng hợp nghẽn đờng thông tin, linh hoạt trong truyền dẫn thông tin. Mặt
khác nhờ đó mà dễ dàng tăng dung lợng và mở rộng mạng.

Cấu trúc ATC

ACT chính (main ACT) chứa các card điều khiển (và card thuê bao) điều khiển
tất cả hoạt động của hệ thống. ACT phụ trợ (peripheral ACT) chứa các card thuê
bao. Các ACT phụ trợ có thể đợc đặt rất xa ACT chính và kết nối với ACT chính
bằng một card giao tiếp, thông qua các giao tiếp cơ bản nh: cáp đồng, cáp quang,
mạng IP…
Cấu trúc ATC có các u điểm sau:
• Cho phép tạo lại tất cả các kiểu cấu trúc thông thờng: kiểu bus, kiểu
vòng (ring) và kiểu hình sao (Star).
• Giá cả hợp lý với dung lợng nhỏ (từ 50 ngời sử dụng) và đối với các
dịch vụ thoại thông thờng.
• Hỗ trợ các loại dịch vụ mới nh: hộp th thoại (voice mail), dịch vụ giải
đáp thoại (voice guide), nhắn tin (paging) và di động (mobile).
• Thích hợp vớ...
HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI
I. Giíi thiÖu
1.1 TÝnh n¨ng
Nh»m cung cÊp dÞch tho¹i cho trung t©m HiÖp ®ång- §iÒu hµnh bay, TCT
QLB ViÖt Nam, TCT Hµng kh«ng ViÖt Nam c¸c ®¬n liªn quan trong ngµnh,
®¶m b¶o liªn l¹c tho¹i th«ng suèt, liªn tôc 24/24h gi÷a c¸c thuª bao néi trong
ngµnh víi nhau vµ gi÷a c¸c thuª bao néi bé víi thuª bao bªn ngoµi qua m¹ng PSTN.
1.2 C¸c th«ng sè kü thuËt cña hÖ thèng
Tæng ®µi ALCATEL 4400 lµ tæng ®µi ®iÖn tho¹i thÕ hÖ míi cña h·ng ALCATEL
(Ph¸p), cÊu tróc phÇn cøng dùa trªn kh¸i niÖm “Crystal” (tinh thÓ), gäi lµ c«ng nghÖ
ATC (Alcatel Crystal Technology); cÊu tróc phÇn mÒm theo h×nh c- tí ®-
îc ®iÒu khiÓn bëi hÖ ®iÒu hµnh UNIX.
CÊu tróc phÇn mÒm dùa trªn h×nh Client/Server, ho¹t ®éng trªn nÒn
®iÒu hµnh UNIX. M« h×nh Client/Server cho phÐp dÔ dµng më réng cÊu h×nh cña hÖ
thèng (t¨ng module thuª bao hoÆc tæng ®µi phô) b»ng c¸c giao tiÕp kÕt nèi ®¬n
gi¶n nh p ®ång, c¸p quang, IP Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a Server (tæng ®µi chÝnh)
c¸c Client (c¸c module thuª bao hoÆc tæng ®µi phô) kh«ng h¹n chÕ tuú theo c¸c
kÕt nèi ®îc sö dông.
ATC lµ mét khèi cÊu tróc m¹ng tinh thÓ, bao gåm nhiÒu nót, mçi nót thÓ
xem nh mét b¶ng ch ®îc liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau th«ng qua c¸c giao tiÕp
chuÈn, t¹o thµnh c¸c ®êng líi. Tèi ®a 28 b¶ng m¹ch, vËy mçi mét b¶ng m¹ch
thÓ cã tèi ®a 27 ®êng truyÒn dÉn ®Õn c¸c b¶ng m¹ch kh¸c nhau. H¬n n÷a, mi mét
b¶ng m¹ch mét vi xö lý, chuyÓn m¹ch, thiÕt phô trî, nguån cÊp riªng
trao ®æi víi trung t©m liÖu cña m¸y chñ th«ng qua ®iÒu khiÓn cña CPU
chÝnh. Nhê c«ng nghÖ nµy thèng ALCATEL 4400 (gäi t¾t lµ A4400) kh«ng
x¶y ra trêng hîp nghÏn ®êng th«ng tin, linh ho¹t trong truyÒn dÉn th«ng tin. MÆt
kh¸c nhê ®ã mµ dÔ dµng t¨ng dung lîng vµ më réng m¹ng.
hệ thống tổng đâì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống tổng đâì - Người đăng: Thật Là Ảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
hệ thống tổng đâì 9 10 568