Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống treo và hệ thống lái trên ô tô

Được đăng lên bởi dvduc574
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i
Góc đặt bánh xe

Khái quát của chương
Chương này trình bày về góc đặt bánh xe.
·

Mô tả

·

Camber

·

Caster và khoảng Caster

·

Góc Kingpin

·

Bán kính quay vòng (Góc bánh xe, Góc quay vòng)

-0-

Gãc ®Æt b¸nh xe

Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i
M« t¶

Gãc ®Æt b¸nh xe
M« t¶
Xe ph¶i cã c¸c tÝnh n¨ng vËn hµnh æn ®Þnh trªn
®­êng th¼ng, ch¹y theo ®­êng vßng vµ kh¶
n¨ng phôc håi ®Ó ch¹y trªn ®­êng th¼ng, kh¶
n¨ng lµm mÒm c¸c chÊn ®éng truyÒn tõ b¸nh
xe ®Õn hÖ thèng treo...
V× vËy, b¸nh xe ®­îc l¾p ®Æt víi nh÷ng gãc ®é
nhÊt ®Þnh so víi mÆt ®Êt vµ víi nh÷ng hÖ thèng
treo riªng. Nh÷ng gãc nµy ®­îc gäi chung lµ
gãc ®Æt b¸nh xe.
Gãc ®Æt b¸nh xe cã 5 yÕu tè sau ®©y:
· Gãc camber
· Gãc caster
· Gãc nghiªng cña trôc l¸i (gãc kingpin)
· §é chôm cña b¸nh xe (Gãc chôm, §é
chôm, §é cho·i)
· B¸n kÝnh quay vßng (Gãc b¸nh xe, gãc quay
vßng)
NÕu mét trong nh÷ng yÕu tè nµy kh«ng thÝch
hîp th× cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau ®©y:
· Khã l¸i
· L¸i kh«ng æn ®Þnh
· Tr¶ l¸i trªn ®­êng vßng kÐm
· Tuæi thä cña lèp xe gi¶m
(1/1)

-1-

Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i
Gãc camber

Gãc ®Æt b¸nh xe
M« t¶
C¸c b¸nh xe tr­íc ®­îc l¾p víi phÝa trªn
nghiªng vµo trong hoÆc ra ngoµi. Gãc nµy
®­îc gäi lµ “gãc camber”, vµ ®­îc x¸c ®Þnh
b»ng gãc nghiªng so víi ph­¬ng th¼ng ®øng.
Khi phÇn trªn cña b¸nh xe nghiªng ra phÝa
ngoµi th× gäi lµ “Camber d­¬ng”. Ng­îc l¹i, khi
b¸nh xe nghiªng vµo trong th× gäi lµ “Camber
©m”.
Trong c¸c kiÓu xe tr­íc ®©y, c¸c b¸nh xe
th­êng cã Camber d­¬ng ®Ó t¨ng ®é bÒn cña
trôc tr­íc, vµ ®Ó cho lèp xe tiÕp xóc th¼ng gãc
víi mÆt ®­êng nh»m ng¨n ngõa hiÖn t­îng
mßn kh«ng ®Òu v× phÇn t©m ®­êng th­êng cao
h¬n phÇn r×a ®­êng.
Trong c¸c kiÓu xe hiÖn ®¹i, hÖ thèng treo vµ
trôc cã ®é bÒn cao h¬n tr­íc ®©y, vµ mÆt
®­êng l¹i b»ng ph¼ng nªn b¸nh xe kh«ng cÇn
nghiªng d­¬ng nhiÒu nh­ tr­íc n÷a. V× vËy gãc
camber ®­îc gi¶m xuèng gÇn ®Õn “kh«ng”
(mét sè xe cã gãc camber b»ng kh«ng). Trªn
thùc tÕ, b¸nh xe cã Camber ©m ®ang ®­îc ¸p
dông phæ biÕn ë c¸c xe du lÞch ®Ó t¨ng tÝnh
n¨ng ch¹y ®­êng vßng cña xe.
Gîi ý khi söa ch÷a:
NÕu b¸nh xe cã Camber d­¬ng hoÆc ©m
qu¸ lín th× sÏ lµm cho lèp xe mßn kh«ng
®Òu. NÕu b¸nh xe cã ®é Camber ©m qu¸ lín
th× phÇn phÝa trong cña lèp xe bÞ mßn nhanh,
cßn nÕu b¸nh xe cã ®é Camber d­¬ng qu¸
lín th× phÇn phÝa ngoµi cña lèp xe bÞ mßn
nhanh.
(1/1)
Camber ©m
Khi t¶i träng th¼ng ®øng t¸c dông lªn mét b¸nh
xe nghiªng th× sÏ sinh ra mét lùc theo ph­¬ng
n»m ngang....
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i Gãc ®Æt b¸nh xe
-0-
Góc đặt bánh xe
Khái quát ca chương
Chương này trình bày v góc đặt bánh xe.
· Mô t
· Camber
· Caster và khong Caster
· Góc Kingpin
· Bán kính quay vòng (Góc bánh xe, Góc quay vòng)
Hệ thống treo và hệ thống lái trên ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống treo và hệ thống lái trên ô tô - Người đăng: dvduc574
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống treo và hệ thống lái trên ô tô 9 10 961