Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống vận chuyển không khí

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG IX: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN
KHÔNG KHÍ
Hệ thống phân phối và vận chuyển không khí bao gồm các bộ phận chính sau:
- Hệ thống đường ống gió: Cấp gió, hồi gió, khí tươi, thông gió;
- Các thiết bị đường ống gió: Van điều chỉnh, tê, cút, chạc, vv...;
- Quạt cấp và hồi gió.
Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống vận chuyển không khí là công cụ và phương tiện
truyền dẫn không khí đã qua xử lý cấp cho các hộ tiêu thụ, không khí tươi, không khí tuần
hoàn và không khí thông gió. Vì lý do đó mà hệ thống vận chuyển không khí phải đảm bảo
bền đẹp, tránh các tổn thất nhiệt , ẩm trong quá trình vận chuyển, đảm bảo phân phối khí đều
đến các hộ tiêu thụ vv...

9.1 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ
Trong hệ thống điều hoà không khí hệ thống đường ống gió có chức năng dẫn và phân gió
tới các nơi khác nhau tuỳ theo yêu cầu.

9.1.1 Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió
9.1.1.1 Phân loại
•

Đường ống dẫn không khí được chia làm nhiều loại dựa trên các cơ sở khác nhau:
Theo chức năng
Theo chức năng người ta chia hệ thống đường ống gió ra làm các loại chủ yếu sau:
- Đường ống cung cấp không khí (Supply Air Duct - SAD)
- Đường ống hồi gió (Return Air Duct - RAD)
- Đường ống cấp không khí tươi (Fresh Air Duct)
- Đường ống thông gió (Ventilation Air Duct)
- Đường ống thải gió (Exhaust Air Duct)

• Theo tốc độ gió
Theo tốc độ người ta chia ra loại tốc độ cao và thấp, cụ thể như sau:

Bảng 9.1
Loại đường ống Hệ thống điều hòa dân dụng
gió
Cấp gió
Hồi gió
- Tốc độ thấp
< 12,7 m/s
< 10,2 m/s
- Tốc độ cao
> 12,7 m/s
•

Hệ thống điều hòa công nghiệp
Cấp gió
Hồi gió
< 12,7 m/s
< 12,7 m/s
12,7 - 25,4m/s

Theo áp suất
Theo áp suất dư của dòng không khí trong đường ống người ta chia ra làm 3 loại:
đường ống có áp suất thấp, trung bình và cao như sau:
- Áp suất thấp
: 95 mmH2O
- Áp suất trung bình
: 95 ÷ 172 mmH2O
- Áp suất cao
: 172 ÷ 310 mmH2O
• Theo kết cấu và vị trí lắp đặt
- Đường ống gió treo
- Đường ống gió ngầm
168

•

Theo hình dáng tiết diện đường ống
- Đường ống chữ nhật, hình vuông;
- Đường ống tròn;
- Đường ống ô van.
• Theo vật liệu chế tạo đường ống
- Đường ống tôn tráng kẽm;
- Đường ống inox;
- Đường ống nhựa PVC;
- Đường ống polyurethan (foam PU).
Dưới đây chúng ta nghiên cứu đặc điểm và cấu tạo của hai loại đường ống thường hay sử
dụng trên thực tế la: đường ống ngầm và đường ống treo.

9.1.1.2 Hệ thống đường ống gió ngầm
Đường ống gió ngầm được xây dựng bằng gạch hoặc bê tông và đi ngầm dưới đất.
Đường ống gió ngầm thường kết hợp dẫn gió và lắp đặt các hệ thống đường nước, điện, ...
CHƯƠNG IX: H THNG VN CHUYN
KHÔNG KHÍ
H thng phân phi và vn chuyn không khí bao gm các b phn chính sau:
- H thng đường ng gió: Cp gió, hi gió, khí tươi, thông gió;
- Các thiết b đường ng gió: Van điu chnh, tê, cút, chc, vv...;
- Qut cp và hi gió.
Chc năng và nhim v ca h thng vn chuyn không khí là công c và phương tin
truyn dn không khí đã qua x lý cp cho các h tiêu th, không khí tươi, không khí tun
hoàn và không khí thông gió. Vì lý do đó mà h thng vn chuyn không khí phi đảm bo
bn đẹp, tránh các tn tht nhit , m trong quá trình vn chuyn, đảm bo phân phi khí đều
đến các h tiêu th vv...
9.1 H THNG ĐƯỜNG NG GIÓ
Trong h thng điu hoà không khí h thng đường ng gió có chc năng dn và phân gió
ti các nơi khác nhau tu theo yêu cu.
9.1.1 Phân loi và đặc đim h thng đường ng gió
9.1.1.1 Phân loi
Đường ng dn không khí được chia làm nhiu loi da trên các cơ s khác nhau:
Theo chc năng
Theo chc năng người ta chia h thng đường ng gió ra làm các loi ch yếu sau:
- Đường ng cung cp không khí (Supply Air Duct - SAD)
- Đường ng hi gió (Return Air Duct - RAD)
- Đường ng cp không khí tươi (Fresh Air Duct)
- Đường ng thông gió (Ventilation Air Duct)
- Đường ng thi gió (Exhaust Air Duct)
Theo tc độ gió
Theo tc độ người ta chia ra loi tc
độ cao và thp, c th như sau:
Bng 9.1
H thng điu hòa dân dng H thng điu hòa công nghip Loi đường ng
gió
Cp gió Hi gió Cp gió Hi gió
- Tc độ thp < 12,7 m/s < 10,2 m/s < 12,7 m/s < 12,7 m/s
- Tc độ cao > 12,7 m/s - 12,7 - 25,4m/s
Theo áp sut
Theo áp sut dư ca dòng không khí trong đường ng người ta chia ra làm 3 loi:
đường ng có áp sut thp, trung bình và cao như sau:
- Áp sut thp : 95 mmH
2
O
- Áp sut trung bình : 95 ÷ 172 mmH
2
O
- Áp sut cao : 172 ÷ 310 mmH
2
O
Theo kết cu và v trí lp đặt
- Đường ng gió treo
- Đường ng gió ngm
168
Hệ thống vận chuyển không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống vận chuyển không khí - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Hệ thống vận chuyển không khí 9 10 290