Ktl-icon-tai-lieu

hiện tượng karst

Được đăng lên bởi Tùy Duyên
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hiện tượng karst
XD08A2 – NHÓM 5
http://www.xd08a2.tk
KHÁI NIM:
Karst hin tượng phong hóa đ
không phi do cơ chế lc cơ hc
, ch
nước, cng vi các ion dương ca
hy
Axít cacbonic th ph
m chính trong quá trình
karst các hang động vi các nh
ũ đ
Nam là: vnh H Long, độ
ng Phong Nha
Hương Hà Tây)...
- hin tượng nước m
t và nư
hang hc trong tng đấ
- Làm địa hình b chia ct m
nh, các khe rãnh và hang h
- Mang li li ích cho qu
c phòng và du l
Địa hình karst địa hình c
a các ki
nước theo hang động ngm dưới đấ
t.
thường (nhưng không ph
i luôn luôn)
thế rt ít hoc th
m ckhông h
hn khu vc min nam Missouri
và mi
S to thành ca địa h
ình karst nói chung k
(hay còn gi mưa axít nh
), c độ
các loi đá này theo th
i gian. Quá tr
và to ra địa hình vi các đặc tr
ưng đ
đường thông thng đng, các các
d
nước ngm phc tp này (ch
ng hn các
th được to ra.
Axít cacbonic
tham gia vào quá trình này
CO
2
và hòa tan nó trong nư
c. Khi m
ra dung dch axít cacbonic yếu: H
2
O
Nước nh axít yếu này b
Theo thi gian các khe nt này m
r
đá tăng dn v kích thước b
t đu phát tri
tăng tc độ hình thành các đặc tr
ưng karst ng
HIN TƯ
c trưng ca nhng min núi đá vôi b nư
, ch
yếu là do khí điôxít cacbon (CO
2
) trong không khí hòa tan vào
hyđ
(H
+
) to thành axít cacbonic.
m chính trong quá trình
ăn mòn đá vôi. Sn phm t
nhiên c
ũ đá, măng đá, sông su
i ngm,... Các s
n ph
ng Phong Nha
(Qung Bình), h Thang Hen (
Cao B
t và nư
c dưới đất hòa tan và cun trôi đấ
á,…
nh, các khe rãnh và hang h
c mt tính li
n kh
c phòng và du l
ch
a các ki
u phân đặc trưng thông thưng đượ
c đánh d
t. Đây các khu v
c đó nn đá l
p b
i luôn luôn) đá
cacbonat chng hn như đá vôi
hay
m chí không h
thng thoát nước trên b mt. Mt s
khu v
và mi
n bc Arkansas ti Hoa K, có ch
a hàng nghìn hang
ình karst nói chung là k
ết qu ca nước m
ưa ch
), c động l
ên nn đá vôi hay đôlômít v
à hòa tan m
i gian. Quá tr
ình hòa tan dưới b mt đá s
din ra nhanh h
ng đ
c bit, bao gm các h st hay thung l
ũng
d
òng sui đ
t ngt biến mt. Sau mt thi gian
tng ngm nước karst) và các h thng
tham gia vào quá trình này
được to ra khi c ht mưa
đi qua
c. Khi m
ưa rơi xu
ng mt đất, nó ngm qua các lp
O
+ CO
2
H
2
CO
3
.
t đầu
hòa tan đá t v trí các khe nt
các l
rng dn v
à nn đá vn tiếp tc b h
òa tan. Các kho
đầu phát trin h thng thoát n
ư
c ngm, cho nhi
ưng karst ng
m.
Page 1
NG KARST
KARST PHENOMENON
c chy xói mòn. S xói mòn
) trong không khí hòa tan vào
nhiên c
a quá trình phong hóa
n ph
m t nhiên ni tiếng ti Vit
Cao B
ng), động Hương Tích (chùa
á d
hòa tan to thành khe rãnh,
n kh
i, gây mt n định,…
c đánh d
u bi các h thng thoát
p b
hòa tan hoc các lp, thông
hay
đôlômít. Trong nhng ch như
khu v
c địa hình karst, chng
a hàng nghìn hang
động.
a ch
a lượng cacbonic hòa tan
à hòa tan m
t phn các cht cha trong
n ra nhanh h
ơn nếu đá nhiu khe nt
ũng
(cácng cho khép kín), các
i gian đủ ln, c h thng thoát
hang động có phm vi rng
đi qua
khí quyn đã lôi theo khí
m qua các lp
đất, thu thp thêm CO
2
để to
các l
p đá trong các tng đá vôi.
òa tan. Các kho
ng rng trong các lp
m, cho nhi
u nưc hơn đi qua làm
hiện tượng karst - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiện tượng karst - Người đăng: Tùy Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
hiện tượng karst 9 10 884