Ktl-icon-tai-lieu

Hình hoạ - vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi duyngoc8x
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 13 lần
 1
 cng môn hc
HÌNH HA- V K THUT
1. Tên môn hc: HÌNH HA-V K THUT (KTMT)
2. Mã s môn hc: CK484
3. S tín ch: 4 tín ch
Phn 1: HÌNH HA : 2 Tín ch (17tit ging lý thuyt + 13 tit sa bài tp trên lp)
Phn 2: V K THUT: 2 Tín ch (15 tit lý thuyt + 15 tit sa bài tp trên lp)
4. Ch nhim môn hc: ThS.Phm Th Vân
5. CBGD ng ký ging:
Phn 1: Hình ha: ThS.Phm Th Vân
Phn 2: V K Thut : Hunh Th Cm Hng
Phm Xuân Hào
6. Môn hc tiên quyt: Hình hc phng và hình hc không gian.
7. Hình thc ánh giá: im bài thi cui hc k (Hình thc A)
8. Tóm tt ni dung chính:
Bài ging Hình Ha trình y các phng pháp biu din hình (vt th) trong không
gian bng hình v lên trên mt phng các phng pháp xác nh các dng giao tuyn
gii c các bài toán giao im, giao tuyn nhm làm c s cho V K thut.
Bài ging V K Thut gm các phn sau:
-Các phng pháp v hình hc c bn
-Các tiêu chun nhà nc v! bn v
-Các phng pháp bin din vt th trên bn v
-Thành lp bn v chi tit có liên quan n ngành ngh!
9. Tài liu tham kho:
- Nguyn Ðình Ðên, 1993. Hình hc ha hình. NXB Giáo d"c
- Hòang v#n Thân,1988 (sách dch). Gíao trình Hình hc Ha hình. NXB Giáo d"c
- Nguyn Quang C$, Nguyn S% Hnh, n Nh Kim, Dng Tin Th, 2001. V k
thut xây d$ng
- inh Công Sách, 1990. Hình ho và v k thut xây d$ng
Hình hoạ - vẽ kỹ thuật - Trang 2
Hình hoạ - vẽ kỹ thuật - Người đăng: duyngoc8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hình hoạ - vẽ kỹ thuật 9 10 151