Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học vô cơ đại học bách khoa hà nội

Được đăng lên bởi Loan Lêu Lổng
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HHVC- ch1
B môn Hóa Vô cơĐại cương, Trường ĐH Bách khoa Hà NiPage1
Ho¸ häc v« c¬
Ch¬ng 1: Sù biÕn thiªn tuÇn hoμn tÝnh chÊt
cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoμn
I. C¸c lo¹i nguyªn tè: C¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoμn ®îc chia lμm 4 lo¹i: nguyªn
tè s; nguyªn tè p: nguyªn tè d; nguyªn tè f (ngêi ta gäi lμ 4 khèi (block) hay d·y (series)
1. Nguyªn tè s: CÊu h×nh e: ns
1-2
; VÞ trÝ: N»m ®Çu c¸c chu k×
2. Nguyªn tè p: CÊu h×nh e: ns
2
np
1-6
; VÞ trÝ: 6 nguyªn tè cuèi chu k×
3. Nguyªn tè d: cÊu h×nh e: (n - 1)d
1-10
ns
2(1)
; VÞ trÝ n»m gi÷a c¸c nguyªn tè s vμ nguyªn tè p.
Chóng ®îc gäi lμ c¸c nguyªn tè chuyÓn tiÕp (transition elements).
4. Nguyªn tè f : CÊu h×nh e: ( n - 2)f
1-14
(n - 1)d
0(1)
ns
2
. Do ph©n líp (n - 2)f vμ (n - 1)d, thêng
lμ ë c¸c nguyªn tè ®Çu d·y, gi÷a vμ cuèi d·y ch¼ng h¹n La(57) kh«ng ph¶i lμ 4f
1
6s
2
mμ lμ 5d
1
6s
2
nªn nã lμ nguyªn tè d, kh«ng ph¶i nguyªn tè f; Gd (Gadolini) kh«ng lμ 4f
8
6s
2
mμ 4f
7
5d
1
6s
2
C¸c nguyªn tè f ®îc chia thμnh hai d·y: d·y 4f gåm c¸c nguyªn tè tõ Ce (58) ®Õn Lu (71)
®îc gäi lμ c¸c nguyªn tè hä Lantan ( Lantanit hay Lantanoit).
D·y 5f tõ Th (90) ®Õn Lr(103) lμ c¸c nguyªn tè hä Actini (Actinit hay actinoit.
II. CÊu tróc b¶ng tuÇn hoμn.
1. Chu k× : §Æc ®iÓm cÊu t¹o:
- C¸c nguyªn tè trong mét chu k× cã sè líp e b»ng nhau vμ b»ng sè thø tù cña chu k×.
- Trong ph¹m vi mét chu k×, sè e ë líp ngoμi cïng t¨ng tõ 1 ®Õn 8.
- Chu k× 1 chØ
cã 2 nguyªn tè; chu k×
2vμ 3
cã 8 nguyªn tè; 2 nguyªn tè s
vμ 6 nguyªn tè p. Chóng lμ chu k×
ng¾n (short periods
). C¸c chu k× 4, 5,
6 lμ c¸c chu k× dμi (long period). Chu
k× 4vμ 5 gåm 2s + 10d + 6p. Chu k×
6
: 2s + La(5d
1
) + 14f (hä lantan) +
9d(d
2
- d
10
) + 6p; Tæng b»ng 32
nguyªn tè . Chu k× 7
: 2s + Ac(6d
1
) +
14f (hä actini) + (cha ®iÒn ®îc
hÕt)
§Ó gióp trÝ nhí (memonic) trong viÖc
x¸c ®Þnh thø tù c¸c orbital ®· ®iÒn e
cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng; tõ ®ã
viÕt ®îc c¸c cÊu h×nh e cña nã vμ
cã thÓ tÝnh ®îc sè nguyªn tè trong
mét chu k× lín, chóng ta nªn sö dông
b¶ng sau (Dùa vμo nguyªn lý v÷ng
bÒn vμ c¸c quy t¾c Klechkowsky. XÐt
vμi vÝ dô:
VÝ dô 1: Ra(88) lμ kim lo¹i kiÒm thæ ë chu k× 7. H·y dù ®o¸n kim lo¹i kiÒm thæ tiÕp theo sÏ cã
thø tù bao nhiªu? Ra : 7s
2
th×
kim lo¹i kiÒm thæ tiÕp theo: X ph¶i cã thªm c¸c ph©n líp e: 5f
14
6d
10
7p
6
8s
2
sÏ cã thø tù = 88 + 32 = 120.
VÝ dô 2: Dù ®o¸n sè nguyªn tè cña chu k× 7: 7s
2
5f
14
6d
10
7p
6
: Sè nguyªn tè = 2 + 14 + 10 + 6
= 32
2. Nhãm
2.1. Nhãm A
gåm c¸c nguyªn tè s vμ nguyªn tè p.
l = 0 1 2 3 4
n = 1 1s
2 2s 2p
3 3s 3p 3d
4 4s 4p 4d 4f
5 5s 5p 5d 5f 5g
6 6s 6p 6d 6f 6g
7 7s 7p 7d 7f 7g
8 8s 8p 8d 8f 8g
Hóa học vô cơ đại học bách khoa hà nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học vô cơ đại học bách khoa hà nội - Người đăng: Loan Lêu Lổng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hóa học vô cơ đại học bách khoa hà nội 9 10 795