Ktl-icon-tai-lieu

hóa hữu cơ và hóa sinh

Được đăng lên bởi loc-hoa-dau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

NguyÔn ®×nh triÖu

C¸c ph­¬ng ph¸p phæ
trong ho¸ häc h÷u c¬
vµ ho¸ sinh

Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia hµ néi

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Môc lôc
Lời nói đầu ................................................................................................................. 7
Chương 1. Mở đầu ................................................................................................... 10
1.1. Vùng phổ quang học...................................................................................... 10
1.2. Định luật Lambert Beer ....................................Error! Bookmark not defined.
1.3. Sơ đồ khối của phổ kế quang học......................Error! Bookmark not defined.
Chương 2. Phương pháp phổ hồng ngoại và phổ RamanError!
defined.3

Bookmark

not

2.1. Dao động của nguyên tử trong phân tử .............Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Tần số dao động . ...................................Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Dao động chuẩn .....................................Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tần số đặc trưng.Error!
defined.

Bookmark

not

2.2. Phổ hồng ngoại của hiđrocacbon . ....................Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Hiđrocacbon bão hoà..............................Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Anken ....................................................Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Ankin.....................................................Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Hiđrocacbon thơm..................................Error! Bookmark not defined.
2.3. Ancol và phenol. ..............................................Error! Bookmark not defined.
2.4. Ete ...................................................................Error! Bookmark not defined.
2.5. Hợp chất anđehit và xeton . ..............................Error! Bookmark not defined.
2.6. Axit cacboxylic và dẫn xuất .............................Error! Bookmark not defined.
2.7. Hợp chất amin và dẫn xuất . .............................Error! Bookmark not defined.
2.8. Các hợp chất chứa nitơ khác .............................Error! Bookmark not defined.
2.9. Hợp chất chứa lưu huỳnh, silic và photpho .......Error! Bookmark not defined.
2.10. Hợp chất cơ kim loại ......................................Error! Bookmark not defined.
2.11. Phức chất với kim loạ...
NguyÔn ®×nh triÖu
C¸c ph¬ng ph¸p phæ
trong ho¸ häc h÷u
vµ ho¸ sinh
Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia hµ néi
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
hóa hữu cơ và hóa sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa hữu cơ và hóa sinh - Người đăng: loc-hoa-dau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
hóa hữu cơ và hóa sinh 9 10 639